نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در علوم سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول)Email:hassanashrafi@mng.mui.ac.ir

2 مربی، کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه پیام نور شهرضا، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: امروزه، استرس یکی از مشکلات انسان‌ها، به ویژه در کشورهای در حال رشد و پیشرفته است. از این‌رو شناخت عوامل به وجود آورنده‌ی این مشکل و ارایه‌ی نتایج راه حل‌های مناسب، ذهن افراد زیادی را به خود مشغول کرده است. پژوهش حاضر در سال 1388 با هدف تعیین عوامل استرس‌زای شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شده است.روش بررسی: روش پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه بود. روایی پرسش‌نامه توسط متخصصان روانشناسی و کتابداری و اطلاع رسانی تأیید شد و پایایی آن با استفاده از Cronbach’s alpha برابر 91/0 به دست آمد. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه، 77 نفر از کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1388 بودند. با توجه به این‌که جامعه‌ی مورد بررسی، چندان بزرگ نبود، بدون انجام نمونه‌گیری، از روش سرشماری استفاده شد. شیوه‌ی گردآوری اطلاعات، مراجعه‌ی حضوری بود. داده‌ها پس از گردآوری، در نرم‌افزار SPSS وارد گردید و سپس از طریق آمار توصیفی و آزمون استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که اثرگذارترین عامل استرس‌زا، عدم حمایت سرپرستان و کمترین تأثیر مربوط به مشخص نبودن گروه مخاطبین می‌باشد. رتبه بندی عوامل استرس‌زا در ابعاد چهارگانه‌ی Lothans نشانگر آن است که بعد ساخت‌های سازمانی، بیشترین میانگین و بعد شرایط فیزیکی سازمان، کمترین میانگین را به خود اختصاص داده است. بین سن، سابقه‌ی کار، میزان تحصیلات و عوامل استرس‌زای شغلی کتابداران، رابطه‌ی‌ معنی‌داری وجود دارد.نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که از نظر کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مهم‌ترین عوامل استرس‌زا به ترتیب عدم حمایت سرپرستان، عدم توجه به ارتقای شغلی، عدم امنیت شغلی، انجام کار فقط به منظور رفع تکلیف و عدم همکاری مدیر کتابخانه می‌باشند، بنابراین مدیران کتابخانه‌ها باید عوامل ایجاد استرس را شناسایی و اقدامات لازم در راستای رفع آن‌ها را انجام دهند.واژه‌‌های کلیدی: فشار روانی؛ کتابداران؛ کتابخانه‌های دانشگاهی.

عنوان مقاله [English]

A Survey on Job Stressors of Librarians Working in Libraries of Isfahan University of Medical Sciences, Iran

نویسندگان [English]

  • Hassan Ashrafirizi 1
  • Zahra Kazempour 2

1 Assistant Professor, Librarianship and Medical Information Sciences, Health Information Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran (Corresponding Author) E- mail: hassanashrafi@mng.mui.ac.ir

2 Lecturer, Library and Information Sciences, Payame Noor University of Shahreza, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Today, stress is one of the human’s problems particularly in developing and developed countries. So, many people try to determine these factors and presented suitable solutions. The purpose of this research was to determine job stressors among librarians of Isfahan University of Medical Sciences, Iran in 2009. Methods: This study was survey research in which data was collected by questionnaire. Questionnaire validity confirmed by specialists and its reliability determined by Cronbach’s alpha, as (r = 0.91). 77 librarians were studied in this research. Considering the small sample size, the participants were selected by census method. The method of data collection was interview. Data analyzed using SPSS software and descriptive statistics and inferential tests. Results: The most effective stressor was lack of support for caregivers and the least important factor was Lack of identified audience groups. Ranking of stressors by four dimensions of Lothans indicate that organization structures dimension has the highest average and physical conditions dimension has the lowest average. There was a significant correlation between age, job experience and degree of education and stress factors. Conclusion: The results showed that the most important stressors are, respectively, the lack of manager’s support, lack of attention to job promotion, job insecurity, work only to eliminate any obligation and lack of library manager’s collaboration. Thus, managers should identify stress factors and eliminate them. Keywords: Stress; Psychological; Librarians; Academic Libraries.