نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدارک پزشکی، مدیریت درمان تأمین اجتماعی (نویسنده‌ی مسؤول) Email: Ab.sh80@yahoo.com

2 مربی، مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

مقدمه: امکان بررسی کمیت پرونده‌های پزشکی یکی از عوامل تأثیرگذار در سیاست‌های بیمارستانی، ارزیابی عملکرد کادر درمان و بهبود فعالیت‌های اجرایی می‌باشد و به عنوان اولین وسیله جهت ارزیابی کیفیت مراقبت ارایه شده توسط مؤسسات مراقبتی به حساب می‌آید و با وجود اهمیت ارزیابی و صرف هزینه و وقت زیاد، به آن کمتر توجه می‌شود. در این مقاله به نتایج حاصل از ارزیابی کمی پرونده‌های مدارک پزشکی در بیمارستان دکتر غرضی اصفهان پرداخته شده است.روش بررسی: این مطالعه‌ی توصیفی، کاربردی و مقطعی و جامعه‌ی مورد مطالعه کلیه‌ی پرونده‌های پزشکی بیماران بیمارستان دکتر غرضی اصفهان از اول فروردین تا پایان اسفند ماه سال 1387 بود. نمونه‌گیری به روش سرشماری انجام شد و تعداد 26284 پرونده مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع‌آوری داده‌ها چک لیستی بود که از کتاب مدارک پزشکی 3 و 4 استخراج گردید و با مراجعه به بخش مدارک پزشکی بیمارستان داده‌ها از پرونده‌های بیمارستان استخراج و وارد چک لیست شد و در نهایت با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: بیشترین درصد قراوانی، نقص مربوط به پرونده بیماران مراجعه کننده به متخصصین گوش و حلق و بینی (38 درصد) بوده است و گروه متخصصین جراحی فک و صورت هیچ گونه نقص اطلاعاتی در پرونده‌ی بیمارانشان نداشته‌اند.نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از بررسی کمی پرونده‌ها بر اساس محورهای مورد نظر مستند سازی نشان داد بیشترین نقص مربوط به ثبت تاریخ و ساعت توسط مستند سازان بوده است (91 درصد) و کمترین نقص در ارتباط با ثبت داده‌ها است (1/1 درصد). همچنین درصد ناچیزی از پرونده‌ها (2/1 درصد) در بخش مدارک پزشکی ارزیابی نشدند. بیمارستان دکتر غرضی با به کار بردن ابزارهای مدیریتی سعی درکنترل مستندسازی پرونده‌ها و در نهایت ارزیابی مدارک پزشکی نموده است.واژه‌های کلیدی: ارزیابی اطلاعات؛ بیماران بستری؛ مدارک پزشکی؛ بیمارستان‌ها.

عنوان مقاله [English]

Quantitative Analysis of Medical Record of Admitted Patients in the Gharazi Hospital of Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

  • Shirin Abbassi 1
  • Nahid Tavakoli 2

1 MSc, Medical Record, Management, Treatment of Social Security. Isfahan, Iran (Corresponding Author)Email: ab.sh80@yahoo.com

2 Lecturer, Medical Record, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Quantitative analysis of medical records is effectiveness factors in hospital policies, assessment of treatment team performance, and improve executive activities in hospital and they are the principle tool for medical audit. Despite the importance of evaluation and high cost and time, it was not intentioned enough. This paper review the result of Quantitative analysis of medical records of patients admitted in the Gharazi hospital of Isfahan, Iran. Methods: In this descriptive and cross-sectional study, the medical records of all patients admitted in the hospital from the first April 2008 until the end of March were evaluated. Sampling method was census and 26284 number of cases were studied Data collection tool was the checklist that was extracted from medical record text. Researcher referred to the medical record department and data from hospital records were extracted and compiled the checklist and analyzed by SPSS. Results: The most frequency of failure of patients file were related to Ear, Nose and Throat (ENT) specialists (38%) and Maxillofacial Surgery department professionals had not any defect in their patients file record. Conclusion: Quantitative analysis of medical records Based on the desired topics of documentation showed that the most failure of patient records were related to documentation of date entry by documentary makers (91%) and the lowest deficit was related to data entry (1.1%). Few percent of the cases (1.2%) were not assessed in medical record. Considering the results of this study, the Gharazi hospital of Isfahan, Iran is planning to control the case documentation and medical records evaluation by applying appropriate management tools. Keywords: Information Evaluation; Inpatients; Medical Records; Hospitals.