نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای عمومی، پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 کارشناس ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول) Email: h_sajadi@mail.mui.ac.ir

3 کارشناس، مدارک پزشکی، مرکز آموزشی درمانی فارابی، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: اهمیت مقایسه‌ی عملکرد بیمارستان‌ها با استفاده از شاخص‌های بیمارستانی، لزوم بهره‌گیری از مدل‌های کاربردی را امری اجتناب ناپذیر نموده است. پژوهش حاضر به منظور مقایسه‌ی هم‌زمان شاخص‌های کلیدی عملکرد بیمارستانی مراکز با استفاده از نمودار Pobon Lasso انجام گرفت.روش بررسی: مطالعه‌ی توصیفی حاضر به صورت مقطعی و گذشته‌نگر در سال 1386 انجام گرفت. 31 بیمارستان و مرکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مقطع پژوهش، جامعه‌ی آماری را تشکیل دادند. شاخص‌های منتخب (درصد اشغال تخت، میزان چرخش تخت و میانگین مدت بستری) با مراجعه به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و بررسی فعالیت ماهانه‌ی مراکز در سال‌های 1384 و 1385 استخراج و مقایسه‌ی آن‌ها با استفاده از برنامه‌ی Excel و نمودار Pobon Lasso انجام شد.یافته‌ها: از مجموع 31 مرکز مورد مطالعه در سال 1384، 3 مرکز (10 درصد) در ناحیه‌ی اول، 12 مرکز (39 درصد) در ناحیه‌ی دوم، 14 مرکز (45 درصد) در ناحیه‌ی سوم و 2 مرکز (6 درصد) در ناحیه‌ی چهارم و در سال 1385، 2 مرکز (6 درصد) در ناحیه‌ی اول، 14 مرکز (45 درصد) در ناحیه‌ی دوم، 13 مرکز (43 درصد) در ناحیه‌ی سوم و 2 مرکز (6 درصد) در ناحیه‌ی چهارم نمودار Pobon Lasso قرار داشتند.نتیجه‌گیری: با استفاده از نمودار Pobon Lasso می‌توان ضمن مقایسه‌ی هم‌زمان سه شاخص کلیدی عملکرد بیمارستان، به ارزیابی مراکز از بعد رعایت کارایی در اداره‌ی امور پرداخت. پیشنهاد می‌شود مدیران بیمارستان با استفاده از این روش که یکی از روش‌های فعال شناسایی مسأله می‌باشد، تحلیلی از موقعیت مرکز خود در زمینه‌ی کارایی داشته باشند. این تحلیل می‌تواند راهنمای مفیدی برای برنامه‌ریزی‌های بهبود کارایی مرکز باشد.واژه‌های کلیدی: بیمارستان‌ها؛ مدت اقامت؛ بیماران بستری؛ اشغال تخت بیمارستان.

عنوان مقاله [English]

Is There any Method to Compare Key Indicators of Hospital Performance Simultaneity?

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hadi 1
  • Hanieh Sadate Sajadi 2
  • Zeinab Sadate Sajadi 3

1 MD, Medicine, Isfahan University of Medical Sciences. Isfahan, Iran.

2 MSc, Health Services Administration, Isfahan University of Medical Sciences. Isfahan, Iran. (Corresponing Aouthor) Email: h_sajadi@mail.mui.ac.ir

3 BSc, Medical Records, Farabi Teaching Hospital. Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: The important of comparing performance of hospitals using hospital indicators, has been made the necessary of utilizing of the application model inevitable. This study aimed to compare hospital performance key indicators simultaneity.Methods: In this descriptive cross sectional and retrospective study, 31 hospitals of Isfahan University of Medical Sciences were evaluated in 2007. Selected indicators including bed occupancy rate, bed turnover rate and mean length of hospitalization were extracted by referring to Vice Treatment of Isfahan University of Medical Sciences and evaluating monthly activity of the centers during 2005-2006.Obtained data compared using Excel software and Pobon Lasso charts.Results: There were 3(10 percent) hospitals in Quadrant I, 12(39 percent) hospitals in Quadrant II, 14(45 percent) hospitals in Quadrant III and 2(6%) hospitals in Quadrant IV of Pobon Lasso chart in 2005.There were 2(6 percent) hospitals in Quadrant I, 14(45 percent) hospitals in Quadrant II, 13(43 percent) hospitals in Quadrant III and 2(6%) hospitals in Quadrant IV in 2006.Conclusion: Pobon Lasso chart help us to compare the three key indicators of hospital performance simultaneity in addition to assessment of centers performance in respect of governance. It is recommended that hospital administrators evaluate hospital efficiency through this method which considered as one of the active methods in identifying the problem. This analysis can be a useful guide in planning performance improvement for the center.Keywords: Hospitals; Length of Stay; Inpatient; Bed Occupancy.