نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول) Email: ghahnaviyeh@dnt.mui.ac.ir

2 کارشناس، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 دانشیار، گروه مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: با بررسی تولیدات علمی در هر حوزه می‎توان در انجام سیاست‎های پژوهشی برنامه‌ریزی‎های راه‌بردی انجام داد، پیشرفت‎های حاصل را ارزیابی و کنترل نمود و کیفیت فعالیت‎های پژوهشی را ارتقاء داد. این مطالعه با هدف تحلیل محتوایی و استنادی مقالات چاپ شده در مجله‌ی « مدیریت اطلاعات سلامت» انجام گرفت.روش بررسی: این مطالعه‌ی توصیفی به تحلیل محتوایی و استنادی تعداد 175 مقاله‌ی چاپ شده در مجله‌ی علمی پژوهشی مدیریت اطلاعات سلامت طی سال‌های 1383 لغایت 1389 پرداخته است. در این پژوهش با استفاده از چک لیست و مراجعه به تک تک عناوین و محتویات و استنادات مقاله‌ها به جمع‎آوری اطلاعات و سپس ورود آن در نرم‌افزار Excel و تحلیل آن‌ها اقدام شد. روایی چک لیست با استفاده از نظر استادان متخصص تأیید گردید. در تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی نظیر دسته‌بندی داده‌ها بر حسب توزیع فراوانی و درصد فراوانی، میانگین و رسم نمودارها استفاده شد.یافته‌ها: از 531 نویسنده در 175 مقاله، بیشترین نویسندگان (58 درصد) مرد بوده‌اند. بیشترین افراد در مقطع دکتری تخصصی (263 نفر)، دارای رتبه‌ی دانشگاهی استادیار (116 نفر)، با وابستگی به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (156 مورد) بودند. بیشتر مقالات (127 مقاله) از نوع توصیفی، بیشترین ابزار مورد استفاده پرسش‌نامه (76 مورد) و بیشترین توصیف‌گرهای موضوعی به کار رفته، بیمارستان‌ها (30 مورد) بوده است. بیشترین نوع مقالات چاپ شده، تحقیقی (150 مورد) و بیشترین مطالعات (60 عنوان) حاصل طرح تحقیقاتی مصوب بوده است. بیشترین تعداد مقاله (51 عنوان) در سال 89 به چاپ رسیده، بیشترین گرایش موضوعی «مدیریت» (50 عنوان) بود. بیشترین استنادات به مقالات (43 درصد) و از نظر زبان به منابع لاتین (58 درصد) بوده است. 45/4 درصد استنادات مربوط به خوداستنادی نویسنده و 05/1 درصد مربوط به خوداستنادی مجله بوده است.نتیجه‌گیری: باید الگوی رفتاری نویسندگان به نگارش مقالات تحلیلی و استفاده از روش‌های بررسی متنوع و جدید در زمینه‌ی مدیریت اطلاعات در حوزه‌ی بهداشت و درمان سوق داده شود. سردبیر مجله، حد مشخصی را برای خوداستنادی در مقالات منتشر شده‌ی خود در نظر بگیرد.واژه‌های کلیدی: تحلیل محتوا، استناد، مقاله مجله، نشریات ادواری.

عنوان مقاله [English]

Content and Citation Analysis of Articles Published in the Journal of "Health Information Management"

نویسندگان [English]

  • Hassan Ghahnaviyeh 1
  • Farideh Movahedi 2
  • Mohammad Hossein Yarmohamadian 3
  • Sima Ajami 4

1 MSc, Medical Library and Information Sciences, Isfahan University of Medical Science. Isfahan, Iran. (Corresponding Author) Email: ghahnaviyeh@dnt.mui.ac.ir

2 BSc, Medical Library and Information Sciences, Isfahan University of Medical Science. Isfahan, Iran.

3 Associate Professor, Educational Planning, Health Management and Economic Research Center. Isfahan University of Medical Science. Isfahan, Iran.

4 Associated Professor, Health Information Management, Health Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Introduction: With reviewing of scientific production in any field, strategic planning could be conducted for policy research assessment, improve the quality of research activities and evaluate obtained promotions. This study aimed to analyze the content and citation of published articles in the journal of "Health Information Management". Methods: In this descriptive study, the content and Citation of 175 articles published in the Journal of “Health Information Management” was analyzed from 2004 till 2010. The analyze was conducted using a checklist and obtained data was entered in Excell software. The validity of checklist was confirmed by experts. Data was analyzed by descriptive statistics such as data classification based on frequency distribution and mean and charts drawing. Results: Most authors (58%) from 531 authors of 175 articles were male. Most of the authors (263 author) were at PhD level; the academic level of most of them was assistant professor (116 author) and most of them were affiliated to Isfahan University of Medical Sciences. Most of the studied articles were descriptive (127 titles), the most used tool was questionnaire (76 titles) and the most used subject descriptors were hospitals (30 titles).Most type of published articles were research ones(150 titles) and most of them were extracted from approved projects(60 titles). Greatest numbers of articles (51 titles) were published in 2010 with most subject trends of “Management" (Title 50). Most citations were referred to the articles (43%) with latin sources of language (58%).Self citation to authors and journals was reported in 4.45% and 1.05% of articles. Conclusion: The behavioral pattern of authors should be pushed to writing analytical papers and using various and novel methods in the field of information management in the healthcare field. The journals editors should consider a certain level in their self citation. Keywords: Content Analysis; Citation; Journal Article; Periodicals.