نوع مقاله : Short Communication(s)

نویسندگان

1 مربی، مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.

2 . دانشجوی دکتری، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.

4 کارشناس، مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف فعالیت‌های آموزشی رشد آگاهی و توانایی‌های بالقوه‌ی انسان است. ارزیابی خدمات آموزشی نقش مؤثری در حصول کیفیت فعالیت‌های آموزشی و افزایش مهارت‌های فراگیران دارد. لذا این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد مربیان کارآموزی از نظر دانشجویان مدارک پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 85-1384 انجام پذیرفت.روش بررسی: این پژوهش مطالعه‌ای توصیفی بود که بر روی کلیه‌ی دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی رشته‌ی مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیم سال دوم 85-1384 که شامل 21 دانشجوی کاردانی و20 دانشجوی کارشناسی ترم آخر بودند، انجام گرفت. در این مطالعه، از پرسش‌نامه‌ای مشتمل بر ده سؤال با پاسخ‌های بسته از بسیار خوب تا ضعیف که روایی و پایایی آن تأیید شده بود، استفاده شد. در مجموع 328 پرسش‌نامه برای ارزیابی تمام مربیان کارآموزی (8 نفر) توزیع گردید؛ که از این تعداد 205 پرسش‌نامه عودت داده شد. تحلیل داده‌ها از طریق تعیین فراوانی مطلق و نسبی انجام گرفت.یافته‌ها: از نظر اکثر دانشجویان (2/71 درصد)، کنترل حضور و غیاب دانشجو در محل کارآموزی توسط مربیان کارآموزی در حیطه‌ی بسیار خوب قرار داشت. رعایت موازین اخلاقی و اسلامی (7/69 درصد) و حضور به موقع مربی (8/67 درصد)، در مراتب بعدی قرار داشتند.نتیجه‌گیری: دانشجویان عملکرد مربیان کارآموزی را در حد بسیار خوب (61 درصد) ارزیابی نمودند. به نظر می‌رسد توجه به عواملی مانند پیگیری مشکلات کارآموزان، توضیح شرح وظایف کارآموز قبل از شروع دوره و نظارت بر یادگیری مهارت‌‌های عملی ایشان می‌تواند باعث ارتقای هر چه بیشترکیفیت آموزش گردد.واژه‌‌های کلیدی: مدارک پزشکی؛کارآموزی؛ ارزیابی؛ کارآموزان.

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Training Educators Performance from Points of Views of Medical Record Students in Kashan University of Medical Sciences, Iran

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rouzbahani 1
  • Abbas Sheykhtaheri 2
  • Mehrdad Farzandipour 3
  • Fatemeh Rangraz Jeddi 1
  • Zohreh Mobarak Ghamsari 4

1 Lecturer, Medical Record, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran.

2 PhD Student, Health Information Management, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Health Information Management, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran.

4 BSc, Medical Record, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The goal of Training activities is to grow potential abilities and intelligence in human. Evaluation of Training Service has main role in achieving qualified educational activities and increasing students’ skills. Therefore, this study evaluated the performance of training educators from points of view of medical record students in Kashan University of Medical Sciences in 2005-6.Methods: In this descriptive study, medical record students from all levels of associate and bachelor degree including 21 associate and 20 undergraduate students of bachelor degree in the second semester of 2005-2006, were enrolled. A questionnaire consisting of ten questions with very good to weak responses, with confirmed validity and reliability, was used. Totally 328 questionnaires were distributed to evaluate all training instructors (8 cases), from which 205 questionnaires were returned.Results: Most of the students (71.2%) considered the controlling of students’ absent and present as very good score. Respecting to Islamic and moral rules (69.7%), coming on time (67.8%), answering to students’ questions (60.5%), dominating to practical skills (60%), expressing theorical explanations for practical skills (57.1%), explain trainer's tasks (57.1%), being careful in doing trainers’ tasks (55.6%), following trainers’ problems (52.7%), supervising on learning (51.2%), were in next stages.Conclusion: Totally, students evaluated training educators’ performance in very good level. It seems that attention to the factors like following trainers’ problems, being careful in doing trainers’ tasks and supervising on his/her learning can improve learning quality more and more.Keywords: Medical Records; Training; Trainee; Evaluation.