نوع مقاله : Short Communication(s)

نویسندگان

1 استادیار، علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران.

3 استادیار، عمران، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

چکیدهمقدمه: برای رشد و اعتلای فرهنگ یک جامعه، به مشارکت تمام افراد از جمله معلولین جسمی- حرکتی نیاز است. این پژوهش با هدف بررسی میزان انطباق ساختمان و تجهیزات کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی شهر زنجان با استانداردهای بین‌المللی انجام شده است.روش بررسی: پژوهش حاضر پیمایشی- توصیفی بود. جامعه‌ی پژوهش تعداد 142 نفر از معلولین شهر زنجان، همچنین ساختمان و تجهیزات 14 کتابخانه‌ی عمومی و دانشگاهی این شهر در سال 1385 بود. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه بود و روایی و پایایی آن از طریق ضریب Cronbach’s alpha (84/0) محاسبه گردید. تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی نظیر درصد و فراوانی انجام شد.یافته‌ها: از دیدگاه معلولین، پارکینگ، سطح شیبدار و فضای اختصاصی کتابخانه‌ها دارای بیشترین و فضاهای درونی و فضای عمومی دارای کمترین موانع حرکتی بودند. 2/46 درصد از کتابخانه‌ها فاقد سطح شیبدار و 63 درصد از کتابخانه‌های مورد مطالعه فاقد فضای اختصاصی برای معلولین بودند.نتیجه‌گیری: ساختمان و تجهیزات این مراکز از نظر دسترس پذیری با وضعیت مطلوب انطباق صد در صد نداشت و بایستی تمامی فضاهای آن‌ها بر مبنای استانداردهای موجود، مورد بررسی و بهینه‌سازی قرار گیرد.واژه‌‌های کلیدی: مراکز اطلاع رسانی؛ کتابداران؛ کتابخانه‌ها؛ از کار افتادگان.

عنوان مقاله [English]

The Compliance Rate of Public and Academic Libraries and Information Centers’ Building and Equipment in Zanjan, Iran According to the International Standards for the Physically Handicapped, from the Perspective of Architectural Experts, Library Official

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Zandian 1
  • Nahid Bayat Bodaghi 2
  • Farhang Farrokhi 3

1 Assistant Professor, Library and Information Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

2 MSc, Library and Information Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Civil Engineering, Zanjan University, Zanjan, Iran.

چکیده [English]

Introduction: For cultural development and growth of a community, the participation of all individuals, including physically disabled people are required. In this study, the compliance rate of public and academic libraries and information centers’ building and equipment in Zanjan, Iran was determined according to the international standards for the physically handicapped, from the perspective of architectural experts, library officials and disabled people.Methods: In this descriptive survey study, 142 disabled people in Zanjan, Iran and the buildings and equipment of 14 public and academic libraries of the city was studied in 2006. Data collected using a questionnaire which validity and reliability was calculated via coefficient Cronbach's alpha (0.84). Obtained data analyzed using descriptive statistics such as percentage and frequency.Results: From disabled’s point of view, parking space, ramp and private space of libraries have the most physical obstacles and public and inner spaces has the least obstacles for them. 46.2% of libraries did not have ramp and 63% of libraries being studied did not have private study space for disabled.Conclusion: The buildings and equipment of these places are not adjusted to suitable condition to 100 percent and all spaces should be evaluated and optimized based on existing standards.Key words: Information Centers; Librarians; Libraries; Disabled Persons.