نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 استادیار، علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد همدان، همدان، ایران.

چکیده

مقدمه: استنادهای وبی (URLs) به دلیل ماهیت متغیر، متزلزل و ناپایدار اینترنت در خطر زوال و نابودی قرار دارند و به راحتی می‌توانند محو شوند. به همین منظور، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان دسترس ‌پذیری و زوال استنادهای وبی مقالات منتشر شده در مجله‌ی انجمن کتابداری پزشکی (JMLA یا Journal of the Medical Library Association) انجام شد.روش بررسی: پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی بود، به طوری که 231 مقاله‌ی JMLA در یک دوره‌ی هفت ساله (08-2002) از آرشیو مجله‌ دانلود (فروگذاری) و 175 مقاله‌ی دارای استناد وبی (URLs) مشخص شد. سپس تک تک URLها آزمایش شد تا زوال یا دسترس ‌پذیری آن‌ها مشخص شود. هنگام بروز خطا در دستیابی مستقیم به URL‌ها، از مرورگر اینترنتی، آرشیو اینترنتی و موتورجستجوی Google برای دستیابی به URL‌های گم ‌شده استفاده گردید. سپس نتایج جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار Excel تحلیل شد تا دلایل شکست URL‌ها و همچنین نیمه ‌عمر استنادهای وبی مشخص شود.یافته‌ها: 76 درصد مقالات دارای استناد وبی (URLs) بودند و میانگین استناد وبی برای هر مقاله، 5URL  بود. از 1049 URL استناد شده، 31 درصد غیر قابل دسترس بود که با جستجوی URL‌های گم‌شده، میزان زوال URLها از 31 درصد به 13 درصد کاهش یافت. اکثر خطاها مربوط به پیام خطای 404 (یافت نشد) بود و میانگین نیمه عمر استنادهای وبی حدود 7 سال بود.نتیجه‌گیری: زوال URLها مشکل بزرگی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، زیرا URLها به طور فزاینده‌ای در مقالات علمی استفاده و سپس ناپدید می‌گردند، زوال URLها تا زمانی که سیاست‌های حفظ و نگهداری مؤثری مانند آرشیو اینترنتی اتخاذ نگردد، ادامه خواهد یافت.واژه‌‌های کلیدی: اینترنت؛ کتابداری و اطلاع رسانی؛ استناد؛ پایگاه‌های اطلاعاتی.

عنوان مقاله [English]

Assessment of Web Citation Accessibility and Decay of Health Information and Medical Librarianship Articles Indexed in ISI

نویسندگان [English]

  • Mohammad Karim Saberi 1
  • Alireza Moghaddam 2

1 MSc, Library and Information Sciences, Islamic Azad University, Sciences and Research Campus, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Library and Information Sciences, Islamic Azad University, Hamedan Branch, Hamedan, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Web citations (URLs) are at risk of decay and can be easily fade because of the variable and unstable nature of the internet. So, the purpose of this research was to assess web citation accessibility and decay of articles published in journal of the medical library association (JMLA).Methods: In this applied– descriptive study, JMLA articles (231) in a seven year period (from 2002 to 2008) downloaded from magazines archives and the articles that have web citation (175), determined. Then, all of URLs were tested to specify their accessibility and decay. When we failed to directly access the URLs, we used Internet Explorer, Internet Archive and Google search engine to access missing URLs. Obtained data analyzed using Excel software to determine the half-life of web citations and the reasons for the URL failure. Then gathered the result of these tests and analyzed them using Microsoft Excel to distinguish cause of these failure and to count web citations half-life.Results: 76 percent of articles had web citation and the average of web citation per article was 5 URL. From 1049 cited URL, 31 percent was inaccessible, but by searching these URLs, the decay decreased to 13 percent. The majority of errors were the 404 (not found) and the average of web citations half-life was approximately 7 years.Conclusion: The decay of URLs is a big problem that can not be ignored because URLs are increasingly used and lost in scientific articles, the decay of URLs will continue until better preservation policies (such as internet archive) are adopted.Keywords: Internet; Library and Information Science; Citation; Databases.