نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 . استادیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد، آموزش مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

چکیده

مقدمه: تأکید بر حقوق اساسی انسان در مراقبت‌های بهداشتی به ویژه حفظ شأن بیمار به عنوان یک انسان زمانی اهمیت می‌یابد که آسیب پذیری بیمار، او را به آسانی در معرض تخلفات و نقاط ضعف نظام بهداشتی و اجتماعی قرار می‌دهد. این پژوهش به منظور مقایسه‌ی حقوق بیمار در چند کشور پیشرفته و ارایه‌ی الگو برای ایران انجام گرفت.روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه‌ی توصیفی بود که به صورت مقطعی در سال 1387 انجام گردید. جامعه‌ی پژوهش عبارت از"سیستم اطلاعات آزمایشگاه پاتولوژی آناتومیکال در بیمارستان‌های آموزشی و درمانی تابعه‌ی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی" (مشتمل بر 13 مرکز) بود. حجم نمونه مطابق حجم جامعه بود. گردآوری داده‌ها از طریق مشاهده و به وسیله‌ی ابزارهای فهرست وارسی و پرسش‌نامه انجام گردید. اعتبار ابزار پژوهش از طریق تعیین اعتبار محتوا سنجیده شد که بر اساس مطالعه‌ی متون معتبر و دریافت نظرات استادان راهنما و مشاور و دیگر صاحب‌نظران مرتبط با موضوع پژوهش انجام گردید. برای تعیین پایایی پرسش‌نامه مربوط، از روش آزمون مجدد (Test re-test) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آمار توصیفی انجام گردید.یافته‌ها: اکثر سیستم‌های اطلاعات پاتولوژی آناتومیکال تحت مطالعه (8/77 درصد) از نوع نیمه مکانیزه بودند. در 9/88 درصد سیستم‌های پاتولوژی آناتومیکال تحت مطالعه، طبقه‌بندی آماری داده‌ها با استفاده از سیستم طبقه‌بندی ICD-O و تنها در 1/11 درصد آن‌ها با استفاده از سیستم طبقه‌بندی 10-ICD انجام می‌گردید؛ در حالی که سایر انواع پردازش‌ها از جمله طبقه‌بندی آماری داده‌ها با استفاده از سیستم نام‌گذاری منتظم پزشکی (SNOMED یا Systemized Nomenclature of Medicine)، محاسبه‌ی نسبت منفی کاذب نتایج آزمایش‌ها در سیتوپاتولوژی و تجزیه و تحلیل خودکار نمونه‌های بافتی انجام نمی‌گردید.نتیجه‌گیری: استفاده از سیستم‌های اطلاعات الکترونیک باعث تسهیل، ترویج و پیشرفت حرفه‌ی پاتولوژی می‌گردد. تجزیه و تحلیل خودکار (دیجیتال) نمونه‌های بافتی می‌تواند مزایای بسیاری از جمله کاربرد داده‌های دیجیتال جهت انجام مشاوره از راه دور، تهیه اسلایدهای مجازی و تدریس داشته باشد.واژه‌‌های کلیدی: نظام اطلاعات بیمارستانی؛ آسیب شناسی؛ آسیب شناسی جراحی.

عنوان مقاله [English]

Situational Analysis of Anatomical Pathology Laboratory Information Systems in Educational-Therapeutic Hospitals Affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Iran

نویسندگان [English]

  • Azamossadat Hosseini 1
  • Hamid Moghaddasi 2
  • Farkhondeh Asadi 1
  • Maryam Hemati 3

1 Assistant Professor, Health Information Management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2 Associated Professor, Health Information Management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

3 MSc, Medical Record Education, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The main goal of anatomical pathology is to provide information that is used for diagnostic, prognostic, and therapeutic purposes in pursuit of patient care. Effective information management and optimize information systems are crucial to the successful practice of pathology with respect to this mission. Design or improvement of anatomic pathology laboratory information systems (APLIS) can not be done without knowing about their situations; therefore researcher carried out a study of the current situation of APLIS’s in educational hospitals affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences.Methods: In this descriptive study, 13 APLIS’s of Shahid Beheshti University hospitals were studied. The sample size was according to the population size. Data collected through observation and by means of check list and questionnaire validity and reliability of checklist and questionnaire was assessed by content validity and test re-test, respectively. The analysis of data was conducted based on descriptive statistics.Results: 77.8% of APLIS’s were semi-computerized. In 88.9% of APLIS’s, statistical classification of data was done by ICD-0 and in 11.1% of them by ICD-10. Other types of statistical classification of data including systemized nomenclature of medicine (SNOMED), determination of false negative proportion in cytopathology and digital analysis of tissue specimens was not performed in any of hospitals.Conclusion: Using of electronic information systems facilitate, promote and advance the practice of pathology. Digital analysis of tissue specimens could have many advantages for teleconsultation, preparation of virtual slides and teaching.Keywords: Hospital Information System; Pathology; Surgical Pathology.