نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مشهد، ایران.

2 دانشجوی دکتری، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و مربی، مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: تأکید بر حقوق اساسی انسان در مراقبت‌های بهداشتی به ویژه حفظ شأن بیمار به عنوان یک انسان زمانی اهمیت می‌یابد که آسیب پذیری بیمار، او را به آسانی در معرض تخلفات و نقاط ضعف نظام بهداشتی و اجتماعی قرار می‌دهد. این پژوهش به منظور مقایسه‌ی حقوق بیمار در چند کشور پیشرفته و ارایه‌ی الگو برای ایران انجام گرفت.روش بررسی: روش پژوهش در این مطالعه از نوع توصیفی، تطبیقی و موردی بود. کشورهای آمریکا (ایالت‌های نیویورک، فلوریدا، میسوری، مینه سوتا و تگزاس)، انگلستان، کانادا و ایران جامعه‌ی پژوهش را تشکیل می‌ دادند. ابزار گردآوری داده‌ها پست الکترونیکی و سایت‌های مربوط به حقوق بیمار بود. گردآوری بر اساس روش جستجوی کتابخانه‌ای انجام گرفت و در کشور ایران علاوه بر آن با استفاده از ابزار پرسش‌نامه -که روایی و پایایی آن بررسی گردید-، اطلاعات لازم گردآوری شد. در نهایت پس از تحلیل نتایج، الگوی پیشنهادی منشور حقوق بیمار ایران با روش دلفی توسط برخی از متخصصین صاحب‌نظر در این زمینه آزمون شد.یافته‌ها: نتایج بررسی بیانگر این موضوع بود که حق دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، حق رضایت برای درمان، حق حفظ حریم شخصی و حق حفظ حقوق بیمار (حق شکایت) در بیانیه‌ی حقوق بیمار اکثر کشورها به جز ایران وجود داشت. حق محرمانه ماندن اطلاعات در همه‌ی کشورهای مورد بررسی وجود داشت. حق استفاده از مترجم و حق تسکین درد، فقط در حقوق بیمار بعضی از ایالت‌های آمریکا لحاظ شده بود. در نهایت با استفاده از منشور حقوق بیمار در کشورهای مورد مطالعه و مقایسه‌ی آن با یکدیگر، الگوی پیشنهادی برای منشور حقوق بیمار در ایران ارایه گردید.نتیجه‌گیری: به طورکلی می‌توان چنین نتیجه گرفت که به علت کاستی‌های زیادی که در منشور حقوق بیمار حاضر در ایران به چشم می‌خورد، بهتر است بازنگری‌های اساسی برطبق بررسی‌های تطبیقی صورت گیرد. بر این اساس، الگویی برای تدوین منشور مناسب حقوق بیمار در ایران پیشنهاد گردید.واژه‌‌های کلیدی: حقوق؛ حقوق بیمار؛ مطالعه‌ی تطبیقی.

عنوان مقاله [English]

Comparison of Patient’s Rights in Developed Countries and Suggestion a Proper Model for Iran

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Sarbaz 1
  • Khalil Kimiafar 2

1 Lecturer, Medical Records, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

2 PhD Student, Health Information Management, Tehran University of Medical Sciences & Lecturer, Medical Records, Mashhad University of Medical Sciences. Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Introduction: In health care, emphasis on basic human rights is especially important. Patient’s privacy protection becomes important when the human is exposed to shortcomings of social and health systems. This study was performed to compare the patient’s rights in developed countries and suggest a proper model for Iran.Methods: This research was a comparative and descriptive case study. Research population included the USA (New York, Florida, Missouri, Minnesota and Texas), England, Canada and Iran. Data collected by internet and e-mail based on a library search method. Furthermore, in Iran, we used a questionnaire that its validity and reliability were tested. Finally, the suggested model of patient's rights for Iran was tested by some specialist in this field with Delphi method.Results: Findings of research showed that patients’ rights of accessibility to treatment and health care, privacy, consent for treatment and protection (the right of claim) were included in “patient’s rights” of all studied countries, except Iran. The right of confidentiality is considered in all studied countries. The rights of having translator and pain relief just were seen in some states of the USA.Conclusion: Considering that patient rights have many shortcomings in Iran, generally, main reviews in this field should be performed according to comparative surveys. So, accordingly the appropriate model for developing “Patient’s bill of rights” in Iran was proposed.Keywords: Rights; Patient’s Rights; Comparative Study.