نوع مقاله : Book Review

نویسنده

استادیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

علیجانی، رحیم؛ کرمی، نورا...؛ خدمات مرجع و اطلاع‌یابی: از نظریه تا عمل. ویراسته‌ی زاهد بیگدلی. تهران: نشر چاپار، 1388، 220 ص، شابک: 5-25-5294-600-978.واژه‌‌های کلیدی: نقد؛ خدمات مرجع؛ کتابخانه‌ها.

عنوان مقاله [English]

نقدی بر خدمات مرجع و اطلاع‌یابی: از نظریه تا عمل

نویسنده [English]

  • Hassan Ashrafi Rizi

استادیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده [English]

علیجانی، رحیم؛ کرمی، نورا...؛ خدمات مرجع و اطلاع‌یابی: از نظریه تا عمل. ویراسته‌ی زاهد بیگدلی. تهران: نشر چاپار، 1388، 220 ص، شابک: 5-25-5294-600-978.واژه‌‌های کلیدی: نقد؛ خدمات مرجع؛ کتابخانه‌ها.