نوع مقاله : Narrative Review

نویسنده

دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

چکیده

مجلات علمی محملی را برای بررسی، چاپ و انتشار نتایج اکتشافات و یافته‌های نوین علمی فراهم می‌آورند که هیچ محمل دیگری نمی‌تواند جایگزین آن گردد. با توجه به نقش بسیار مهم نشریات علمی در انتشار دانش، مدیریت آن‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار می‌گردد. مدیریت صحیح در مجلات علمی تنها با توجه به مسؤولیت‌های گوناگون و متعدد افراد از جمله نقش سردبیر، نویسندگان، داوران و خوانندگان مقالات امکان پذیر خواهد بود. هدف مقاله‌ی حاضر، بحث پیرامون وظایف و نقش‌های گوناگون افراد فوق در مدیریت مجلات علمی در حوزه‌ی سلامت بوده است.واژه‌‌های کلیدی: نشریات؛ مدیریت اطلاعات؛ سردبیر؛  نویسنده؛ خواننده؛ ناشر.

عنوان مقاله [English]

The Management of Reviewing, Publishing and Dissemination of Health Articles

نویسنده [English]

  • Mohsen Rezaeian

PhD, Associate Professor, Social Medicine, School of Medicine, Rafsanjan University of Medical Sciences. Rafsanjan, Iran

چکیده [English]

Scientific journals provide a platform for reviewing, publishing and dissemination of the results of new scientific findings and discoveries and cannot be replaced by any other platform. Given the important role of scientific journals in dissemination of information, management of such journals takes a high priority. The accurate management of scientific journals takes place only when the different responsibilities of people including editors, authors, peer reviewers and readers are taken into consideration. The aim of the present article is to discuss the different tasks and roles of the above mentioned people in the management of scientific journals in health domain.Keywords: Publications; Information Management; Editor; Author; Reader; Publisher.