نوع مقاله : Narrative Review

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 . استادیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد، آموزش مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

برای رسیدن به اهداف پرونده‌ی الکترونیک سلامت ((Electronic health record و برای این که با اطمینان از سوی کاربران مورد استفاده قرار گیرد، استانداردهای یک‌پارچه‌ای باید در زمینه‌ی ساختار، محتوا، نحوه‌ی تبادل داده، تولید اطلاعات، معماری و امنیت سیستم تدوین گردد. مطالعه‌ی حاضر با در نظر گرفتن گستره‌ی فعالیت‌های استاندارد سازی در خصوص EHR، قابل پذیرش بودن در سطح جهانی، سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز پژوهش و آشنایی پژوهشگر با سازمان‌های مورد مطالعه، سازمان‌های بهداشت در سطح هفتم (Health level 7th)، سازمان بین‌المللی استاندارد (International standard organization) و جامعه‌ی بررسی مواد و محصولات آمریکا (American society for testing and materials) را جهت مطالعه و بررسی انتخاب کرده است. این یک مطالعه‌ی تطبیقی از نوع مروری کاربردی است. در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات از کتب، مقالات، مجلات داخلی و خارجی و سایر مستندات مکتوب، پایگاه‌های داده‌ای معتبر و موتورهای جستجو استفاده شده است. با بررسی ویژگی‌های سازمان‌ها مشخص شد کهASTM  نیاز کاربر را مورد توجه قرار داده، ویژگی‌های پرونده، تولید گزارشات و ضبط داده‌ها را مورد توجه قرار داده، با ایجاد استانداردهای ساختار و محتوا، ممیزی و کیفیت بیشترین تنوع استانداردها را دارد. HL7 ساختار یافته بودن پرونده را مورد توجه قرار می‌دهد و عملکردها، ویژگی‌ها، تبادل و پیام رسانی را مورد توجه قرار داده، در زمینه‌ی تبادل داده، امور مالی، ممیزی و کیفیت پرونده‌ استاندارد دارد. ISO قابلیت پردازش کامپیوتری را مورد بحث قرار می‌دهد. در زمینه‌ی محرمانگی، زیر ساخت و انواع داده‌ استاندارد وجود دارد، ولی کمترین تنوع و دقت را در ایجاد استانداردها دارا می‌باشد. واژه‌‌های کلیدی: استانداردها؛ پرونده‌ی الکترونیک سلامت؛ عملکرد.

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on the Functions of Pioneer Organizations (ASTM, HL7 and ISO) in Developing Electronic Health Record

نویسندگان [English]

  • Reza Sadari 1
  • Niloufar Masoori 2
  • Seiede Sedigheh Seied Farajollah 3

1 PhD, Associate Professor, Health Information Management, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2 PhD, Assistant Professor, Health Information Management, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

3 MSc, Education of Medical Records, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In order to reach the electronic health record's (EHR's) goals and also for the users to employ it with confidence, integrated standards in the field of structure, content, data exchange, information production, architecture and system security must be formulated. Before establishment of EHR, we should accept current standards or change them due to meet the needs of society and/or patterns from organization standards. American Society for Testing and Materials (ASTM), Health Level 7th (HL7) and International Standard Organization (ISO) have started doing spread EHR-related activities and standardizations from years ago. Therefore, these organizations would be pioneers and good patterns in expanding EHR.Considering the wide range of EHR-related activities, international acceptance and accessible information offered by ASTM, HL7 and ISO, the present applied comparative study reviewed the features (including structure, content, exchange, vocabulary, confidentiality, data types, clinical documents, infrastructure, financial, messaging, auditing and quality), activities and standards of EHR in these selected organizations. Data was collected from printed texts, periodicals, the Internet and reliable databases. Finally, data comparison was made in comparative tables.Studying the features of these non-governmental organizations revealed that HL7 is the newest. In addition, ISO has the broadest scope of activities including report making, data recording, structure and content standardization. ASTM was the only organization that makes special standards. All three have a comprehensive definition for EHR, but ASTM pays more attention to the needs of users, HL7 takes a structured data set, features, communication and messaging into consideration, whereas ISO gives more priority to computerized processing capabilities. Although ISO has the aspects of confidentiality, infrastructure and different data, is offers the lowest diversity and accuracy.Keywords: Standards; Electronic Health Records; Performance.