نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت صنعتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد، مدیریت صنعتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: کارایی یک مفهوم نسبی است و برای سنجش آن باید عملکرد واحد‌های اقتصادی صنعت در مقایسه با کارایی در شرایط بالقوه‌ی تولید قرار بگیرد تا مشخص گردد که کارایی واحد‌های تولیدی از مقدار مورد انتظار تا چه میزان فاصله دارد. بیمارستان به عنوان یک واحد اقتصادی، جهت استفاده‌ی بهینه از امکانات و منابع موجود، ناگزیر از به کارگیری تجزیه و تحلیل‌‌های کارایی می‌باشد. از این‌رو پژوهش حاضر به اندازه‌گیری کارایی بیمارستان‌‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مقایسه با یکدیگر پرداخته است. روش بررسی: این مطالعه تحلیلی- کاربردی بود و چون از داده‌‌های واقعی با مراجعه به اسناد و مدارک و آمار‌های عملکردی بیمارستان‌‌ها استفاده گردید، بررسی روایی و پایایی موضوعیت نداشت. به منظور تحلیل داده‌‌ها در راستای اندازه‌گیری کارایی نسبی خدمات درمانی 16 بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و تعیین بیمارستان‌‌‌های کارا و ناکارا در سال‌های 1384 تا 1386، از مدل مضربیCCR  (Charnels, Cooper & Rhodes) ورودی محور، یکی ازمد‌ل‌‌های رویکرد تحلیل پوششی داده‌‌ها یا DEA (Data envelopment analysis)، و از مدل (Anderson & Peterson) AP برای رتبه‌بندی بیمارستان‌‌های کارا استفاده گردید و جهت حل مدل، نرم‌افزار LINDO به کار گرفته شد. یافته‌ها: در سال 1384، 75/43 درصد، در سال1385، 25/31 درصد و در سال 1386، 5/37 درصد از بیمارستان‌‌ها کارا بودند. نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق منجر به پیشنهادهایی برای بهبود کارایی بیمارستان‌های ناکارا از طریق صرفه‌جویی‌های بالقوه در منابع به میزان 44/62 در صد در زیربنا، 88/43 درصد در تعداد تخت فعال، 15/37 درصد در تعداد پزشک و 58/38 درصد در تعداد پیراپزشک گردید. واژه‌‌های کلیدی: کارایی؛ خدمات بهداشتی درمانی؛ تحلیل؛ بیمارستان‌‌ها.

عنوان مقاله [English]

Measuring the Relative Efficiency of Health Care Offered in Hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences Using Data Envelopment Analysis (DEA) Technique

نویسندگان [English]

  • Akbar Alamtabriz 1
  • Mahdieh Imanipour 2

1 PhD, Associate Professor, Industrial Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2 MSc, Industrial Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Introduction: To assess efficiency as a relative concept, the difference between real and expected values must be determined by comparing the productivity of economic units of industry and the efficiency in potential production conditions. As economic units, hospitals need to utilize efficiency analysis in order to make optimal use of their available resources. Therefore, the present study compared the efficiency of different hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Methods: Since this applied analytical research referred to the documents and performance statistics of hospitals and therfore used real data, evaluating the validity and reliability had no relevance. In order to measure the relative efficiency of health care in 16 hospitals associated with Shahid Beheshti University of Medical Sciences and also to determine efficient and inefficient hospitals during 2005-2007, CCR (Charnes-Cooper-Rhodes) input oriented multiplier model of Data Envelopment Analysis (DEA) was used for data analysis. In addition, AP (Anderson-Peterson) model was used to rank efficient hospitals. LINDO software was utilized to solve the model. Results: Based on our results, 43.75%, 31.25% and 37.5% of hospitals were efficient respectively in 2005, 2006 and 2007. Conclusion: The results suggested that the efficiency of inefficient hospitals could be improved through the potential savings in resources (62.44% in infrastructure, 43.88% in the number of active beds, 37.15% in the number of physicians and 38.58% in the number of paramedics). Keywords: Efficiency; Health Services; Analysis; Hospitals.