نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استادیار، تحقیق در عملیات، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

4 دانشجوی دکتری، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: طول مدت اقامت یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین شاخص‌های بیمارستانی است که امروزه، به طور گسترده‌ای در بیمارستان‌ها به کار گرفته می‌شود و بیانگر میزان کارایی و عملکرد فعالیت‌های بیمارستانی می‌باشد. از طرفی تکنیک تحلیل سلسله مراتبی یکی از فنون تصمیم‌گیری گروهی است که جهت تعیین الویت‌ها به کار می‌رود. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر بر طول مدت اقامت به کمک تکنیک تحلیل سلسله مراتبی در مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) انجام شده است. روش بررسی: این تحقیق از نوع توصیفی– مقطعی است. جامعه‌ی پژوهش شامل مدیریت، ریاست، سوپر وایزر آموزشی و مسؤولین کلیه‌ی بخش‌های بستری بیمارستان الزهرا (س) (25نفر) در سال 1388 بودند که تمامی آن‌ها به صورت سرشماری، به عنوان نمونه‌ی پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه‌ی مقایسه‌های زوجی بود که روایی آن با نظر استادان فن مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات به وسیله‌ی نرم‌افزار Expert Choice صورت گرفت. یافته‌ها: به طور کلی بیماری‌های زمینه‌ای بیمار (245/0)، آماده بودن تخت بیمار (203/0)، ترخیص در روزهای قبل از ایام تعطیل (657/0)، هماهنگی واحد‌های پاراکلینیکی با بخش‌های درمانی (294/0)، آگاهی کارکنان درمانی (241/0)، انجام دادن گرافی‌های مختلف در بیمارستان (286/0) و برقراری ارتباط روحی پرستار با بیمار (517/0)، بیشترین تأثیر را در طول مدت اقامت بیمار در بیمارستان الزهرا (س) داشتند. نتیجه‌گیری: شناخت عوامل تأثیرگذار بر کاهش طول مدت اقامت بیمار، از وظایف اصلی مدیران در بیمارستان است. در این میان عوامل مرتبط با ویزیت بیمار، هماهنگی بخش‌های دیگر و ویژگی‌های بیمار دارای اهمیت بیشتری است و نیاز به برنامه‌ریزی و توجه بیشتری از طرف مسؤولین بیمارستان‌ها دارد. واژه‌‌های کلیدی: طول مدت اقامت؛ فرآیند تحلیل سلسله مراتبی؛ کارکنان بیمارستان.

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Patients' Length of Stay in Alzahra Hospital Based on Hierarchical Analysis Technique

نویسندگان [English]

  • Maryam Yaghoubi 1
  • Saeed Karimi 2
  • Saeedeh Ketabi 3
  • Marzieh Javadi 4

1 PhD Student, Student Research Committee, Health Services Management, Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

2 PhD, Associate Professor, Health Services Management, Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

3 PhD, Assistant Professor, Operational Research, The University of Isfahan, Isfahan, Iran.

4 PhD Student, Student Research Committee, Health Services Management, Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Length of stay is one of the most important and most practical indices used in hospitals today and presents the performance and efficiency of the hospitals. On the other hand, hierarchical analysis technique, one of the group decision making techniques, is utilized to determine priorities. Therefore, this study was conducted to identify the factors affecting length of stay in Alzahra Hospital based on hierarchical analysis technique. Methods: This descriptive cross-sectional survey included the management, chief, educational supervisor, and also nursing and ward managers of Alzahra Hospital in Isfahan during 2009. All the subjects were selected by census sampling method. Data collection tool was the paired comparisons questionnaire. Data analysis was done by Expert Choice software. Results: Generally, patient's underlying disease (0.245), availability of beds (0.203), being discharged before holidays (0.657), coordination between paraclinical and treatment units (0.294), health personnel's awareness (0.241), performing various graphies in the hospital (0.286), and nurses' sympathy with the patients (0.517) were the most effective factors on length of stay. Conclusion: Identifying the factors effective in shortening the length of stay is one of the main responsibilities of hospital managers. Factors related to patient visit, coordination with other sectors and patient characteristics are the most important and need more planning and attention from hospital officials. Keywords: Length of Stay; Analyic Hierarchy Process; Presonnel, Hospital.