نوع مقاله : Short Communication(s)

نویسندگان

1 دانشیار، اقتصاد، دانشگاه علوم پزشکی شاهد، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شاهد، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: به منظور تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی روستاییان، سازمان بیمه‌ی خدمات درمانی کشور طرحی را تصویب نمود که به موجب آن، بیمه‌ی درمان روستاییان در سال 1384 به اجرا در آمد. در این پژوهش تلاش گردید که طرح بیمه‌ی درمان روستاییان با استفاده از شاخص مربوط به وضعیت عمومی عدالت مورد ارزیابی قرار گیرد. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع تحلیلی بود که در آن، جهت ارزیابی طرح بیمه‌ی درمان روستاییان کشور بر اساس وضعیت عمومی عدالت، از روش مقایسه‌ای و از شاخص متوسط هزینه‌ی بهداشتی و درمانی خانوارهای روستایی به تفکیک استان‌های مختلف در سه سال 1383 (سال پیش از اجرای طرح)، 1385 و 1386 (سال‌های پس از اجرای طرح) استفاده گردید. یافته‌ها: با اجرای طرح بیمه‌ی درمان روستاییان، انتظار می‌رفت که متوسط هزینه‌های بهداشتی و درمانی خانوارهای روستایی (به عنوان یکی از شاخص‌ها برای ارزیابی این طرح بر اساس وضعیت عمومی عدالت) کاهش قابل ملاحظه‌ای یابد، اما ارزیابی‌های صورت گرفته در این پ‍‍‍‍‍ژوهش نشان داد که طرح بیمه‌ی درمان روستاییان تأثیر قابل توجهی بر کاهش متوسط این هزینه‌ها و در نتیجه در بهبود وضعیت عمومی عدالت نداشته است. نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه یکی از عمده‌ترین انتظارات از اجرای طرح بیمه‌ی درمان روستاییان، بهبود در وضعیت عمومی عدالت در جامعه‌ی روستایی کشور می‌باشد، این پژوهش نشان خواهد داد که بهبود قابل ملاحظه‌ای در وضعیت عمومی عدالت با اجرای این طرح به دست نیامده است. واژه‌‌های کلیدی: بیمه‌ی بهداشت و درمان؛ تأمین اجتماعی؛ خدمات بهداشت روستایی؛ عدالت.

عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Rural Health Insurance based on General Justice

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Kazemian 1
  • Majid Khosravi 2

1 Associate Professor, Economics, Shahed University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2 MSc, Health Economics, Shahed University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: In order to fulfill the health and medical needs of rural people, Iran's Medical Services Insurance Organization approved a plan to provide rural health insurance in 2005. The plan aimed to make an appropriate context for the activities of private health care service providers in the rural areas and to meet public expectations for access to specialized medical services. In this study, rural health insurance was evaluated using the general justice index.Methods: This was a analytical study which used the comparative method to assess rural health insurance scheme based on general justice. The study compared the average health and medical costs of rural families in three different provinces in 2004 (the year before the project), 2006 and 2007 (after the plan was implemented).Results: Although the rural health insurance plan was expected to significantly lower the average health and medical costs of rural households (as an index to assess the project based on general justice), our results did not reveal such a reduction.Conclusion: A major expectation from the rural health insurance plan was to improve rural general justice. However, this study could not confirm a significant improvement in general justice due to implementation of the plan.Keywords: Insurance, Health; Social Insurance; Rural Health Services; Justice.