نوع مقاله : Short Communication(s)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 مربی، مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: یکی ازجلوه‌های مناسبات انسانی، تعامل انسان‌ها با یکدیگر است. مهم‌ترین نکته‌ای که در ارتباطات ومناسبات بین انسان‌ها مطرح است، اتخاذ بهترین راه و روش برای تعامل بهتر، ترغیب بیشتر و نفوذ در دیگران است. یکی از جنبه‌های بسیار مهم رفتار اجتماعی متقابل، نفوذ اجتماعی است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی بین مؤلفه‌های نفوذ اجتماعی مدیران گروه از دید اعضای هیأت علمی و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی در دانشگاه علوم پزشکی در سال 88-1387 بود. روش بررسی: نفوذ اجتماعی شامل یازده مؤلفه می‌باشد.روش مورد استفاده جهت انجام این پژوهش، روش توصیفی– همبستگی وجامعه‌ی آماری عبارت از کلیه‌ی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 88-1387 شامل  645 نفر بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم، 104 نفر از اعضای هیأت علمی به عنوان نمونه، انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌ی استاندارد نفوذ اجتماعی از yukl، شامل 44 گویه در مقیاس پنج درجه با توجه به ویژگی‌های جمعیت شناختی (جنسیت، تأهل، سن، تحصیلات و سابقه‌ی مدیریت)تنظیم گردید و ضریب پایایی آن 83/0به دست آمد. به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات از آزمون آماری ضریب همبستگی Cramer استفاده شد. یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی نشان داد که بین هیچ کدام از مؤلفه‌های نفوذ و خصوصیات دموگرافیک به غیر از سابقه‌ی مدیریت، رابطه‌ی معنی‌داری وجود ندارد. نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه گرفت هر چه سابقه‌ی مدیریت در میان اعضای هیأت علمی بیشتر باشد، میزان استفاده از مؤلفه‌های نفوذ توسط مدیران بیشتر است. واژه‌‌های کلیدی: تحلیل؛ رفتار اجتماعی؛ دانشگاه‌ها.

عنوان مقاله [English]

Social Influence of Heads of Departments at Isfahan University of Medical Sciences and Its Relation with Demographic Characteristics

نویسندگان [English]

  • Vahideh Sayadzadeh 1
  • Sayed Ali Siadat 2
  • Abdolrasool Jamshidian 3

1 Msc Student, Educational Management, The University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Educational Management, Isfahan University, Isfahan, Iran.

3 Lecture, Educational Management, Isfahan University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Successful interaction between people requires motivation and social influence. Therefore, the purpose of the present research was to study the relationship between the 11 indices of social influence of heads of departments from the viewpoint of faculty members at Isfahan University of Medical Sciences and its relation with demographic characteristics in academic year of 2008-2009.Methods: This was a descriptive-correlational study.  Stratified sampling was used to select 104 individuals from all faculty members (645 people) of Isfahan University of Medical Sciences in the educational year of 2008-2009. To collect data, Yukl's influence behavior questionnaire (2003) with 44 five-point items considering demographic characteristics (sex, age, marital status, education, and management experience) was used. The reliability of the questionnaire was calculated to be 0.83. Cramer correlation coefficient was used to analyze the data.Results: Findings of correlation coefficient did not show a significant relation between social influence indicators and demographic characteristics except for management experience.Conclusion: It can be concluded that an increase in the management experience among faculty members would lead to an increased use of influence indicators by the managers.Keywords: Analysis; Social Behavior; Universities.