نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 کارشناسی ارشد، کتابداری و علوم اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، خوزستان، ایران.

چکیده

مقدمه: با گسترش دانش و اطلاعات در کلیه‌ی زمینه‌های علمی، هر دانشجو، استاد و محقق، جهت رفع نیاز اطلاعاتی خود به برخورداری از برخی مهارت‌ها و دانش‌ها نیاز دارد که یکی از آن‌ها سواد اطلاعاتی می‌باشد. این مقاله به تعیین و مقایسه‌ی سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز– شاخه‌ی آبادان پرداخت و همچنین تأثیر برخی متغیرهای جمعیت‌شناختی و مدت زمان حضور دانشجویان در دانشگاه بر سطح سواد اطلاعاتی آنان را معین کرد.روش بررسی: این پژوهش از نوع پیمایشی- توصیفی بود و در سال تحصیلی 88-1387 انجام گردید. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته با الگوگیری از پرسش‌نامه‌های موجود در این زمینه بود. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل 222 نفر دانشجویان واحد بین‌الملل و دانشکده‌ی پرستاری آبادان بود که به علت تعداد محدود جامعه‌ی آماری، نمونه‌گیری انجام نشد. در این پژوهش، با قرار دادن نسخه‌ای از پرسش‌نامه در اختیار تعداد 5 تن از استادان گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران و استفاده از نظر مشاور آماری مربوط، روایی پرسش‌نامه تأیید گردید. پایایی پرسش‌نامه نیز با استفاده از Cronbach's alpha محاسبه و برابر 89/0 تعیین شد که نشان دهنده‌ی بالا بودن پایایی پرسش‌نامه بود. جهت جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌ها در کلاس درس توزیع و در همان مکان جمع‌آوری گردید. در تحلیل یافته‌ها از نرم‌افزار آماری 13SPSS استفاده شد. در تحلیل توصیفی از فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار و در تحلیل استنباطی از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA)، آزمون t و آزمون Tukey استفاده گردید و برای تعیین رابطه‌ی بین متغیرهای مورد مطالعه، از آزمون ضریب همبستگی Spearman استفاده شد. یافته‌ها: دانشجویان واحد بین‌الملل از سواد اطلاعاتی بیشتری نسبت به دانشجویان پرستاری برخوردار بودند، اما در مجموع، جامعه‌ی مورد مطالعه از سطح سواد اطلاعاتی «متوسط» برخوردار بود. دانشجویان مورد مطالعه در یافتن منابع اطلاعاتی مورد نیاز خود در کتابخانه، استفاده از رایانه و تجهیزات جانبی آن، اعتماد به نفس هنگام جست و جوی اطلاعات، ارزیابی اطلاعات بازیابی شده، رضایت از نتایج جست و جو و توانایی درخواست کمک از کتابدار، در سطح «متوسط» قرار داشتند، ولی در یافتن اطلاعات مورد نیاز خود در اینترنت و استفاده از عملگرهای منطقی در سطح «کم» قرار داشتند. در این جامعه، کتاب بیشتر از سایر منابع اطلاعاتی مورد استفاده قرار می‌گرفت و در بین کانال‌‌‌‌‌‌های اطلاعاتی، از شبکه‌های اطلاعاتی استفاده‌ی بیشتری می‌شد. نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه سواد اطلاعاتی جامعه‌ی مورد مطالعه در سطح متوسط قرار دارد، برنامه‌ریزی جهت ارایه‌ی آموزش‌های لازم در راستای ارتقای سواد اطلاعاتی این جامعه لازم به نظر می‌رسد. واژه‌‌های کلیدی: سواد اطلاعاتی؛ دانشگاه‌ها؛ دانشجویان؛ منابع اطلاعاتی

عنوان مقاله [English]

Comparison of Information Literacy of International Branch Students with Nursing Students of Jundi Shapur University of Medical Sciences - Abadan Branch

نویسندگان [English]

  • Zahed Bigdeli 1
  • Mahboobeh Momtazan 2

1 Professor, Library and Information Science, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran.

2 MSc, Library and Information Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Khouzestan, Iran.

چکیده [English]

Introduction: This article intends to compare information literacy of International Branch students with Nursing students of Jundi Shapur University of Medical Sciences – Abadan Branch.Methods: This research is of survey-descriptive type which has been conducted using a questionnaire to collect the data. The population studied included 222 students studying at the international branch and nursing school of Jundi Shapur University of Medical Sciences -Abadan Branch.To analyze the data, SPSS13 was used. Descriptive analysis including frequency, prevalence, average and standard deviation as well as analytical statistics ANOVA, T-test and Tukey were implemented.Results: The findings showed that International Branch students enjoy a higher level of information literacy than nursing students. However, in general, the subjects enjoy an average level of information literacy and that   there is no significant difference between the information literacy levels of   freshmen and senior students. Other findings suggest that the subjects were at an average level in finding their required information resources in the library, as well as using computer and other accessories.Self-confidence in seeking information, assessment of retrieved information and self-satisfaction from the results of their searches and the ability to seek help from a librarian were all at an average level. However, the students stood at a low level as to finding their required information on the internet and using logical operators. The subjects used books more than any other information sources, and information networks stand as the first channel for seeking information.Conclusion: Since information literacy of the population was at an average level, planning for educational programs to promote information literacy of students is essential.Keywords: Information Literacy; Universities; Students; Information Resources.