نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، آموزش مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار، مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 مربی، آمار، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد، آموزش مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: دسترسی به کیفیت در آموزش عالی، مستلزم بررسی و قضاوت درباره‌ی چهار حوزه‌ی اهداف و خط‌مشی‌ها، سیاست‌های اجرایی، فرآیندهای عملیاتی، محصول و برون‌دادها است. الگوی CIPP (Context, Input, Process, Product) با نگاهی جامع به تعیین کردن، به دست آوردن و فراهم ساختن، همواره تلاش می‌نماید اطلاعاتی را فراهم نماید که با استفاده از آن‌ها تصمیمات بخردانه در مورد حوزه‌های زمینه، درون‌داد، فرآیند و برون‌داد، اتخاذ گردد. این مطالعه با هدف ارزشیابی دوره‌ی کارشناسی ارشد آموزش مدارک پزشکی با استفاده از الگوی CIPP انجام گردیده است. روش بررسی: این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی و ارزشیابی بود که در سال 1389 در چهار دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد. جامعه‌ی آماری از پنج زیر جامعه‌ی مدیران گروه، استادان، دانشجویان، دانش‌آموختگان و مسؤولان کتابخانه تشکیل شد که مشتمل بر 140 نفر بودند. ابزار گردآوری داده‌ها، پنج پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته بر اساس مقیاس رتبه‌بندی لیکرت بود. سؤالات پرسش‌نامه بر اساس شاخص‌های عوامل مورد ارزیابی، طراحی شد و خصیصه‌ی مورد نظر را به طور دقیق اندازه‌گیری می‌نمود. بنابراین روایی ابزار بر اساس روش اعتبار صوری و محتوایی، حقایق و مفاهیم طرح شده در متون معتبر علمی و دریافت نظرات استادان راهنما و مشاور و برخی از صاحب‌نظران تعیین و تأیید شد. برای تعیین پایایی پرسش‌نامه‌های مدیران گروه، استادان، دانشجویان، مسؤولان کتابخانه و دانش‌آموختگان از ضریب Cronbach's alpha استفاده و مقدار آن به ترتیب 74/0، 93/0، 89/0، 95/0 و 80/0 برآورد شد. از آمار توصیفی و نرم‌افزار SPSS برای تحلیل داده‌ها استفاده گردید. یافته‌ها: بالاترین سطح مطلوبیت کل، مربوط به عامل اعضای هیأت علمی (84/4) در حوزه‌ی درون‌داد (قسمت منابع انسانی) و کمترین سطح مطلوبیت کل مربوط به عامل بودجه (50/2) در حوزه‌ی درون‌داد (قسمت منابع مالی) بود. نتیجه‌گیری: ارزشیابی مستمر برنامه‌های گروه‌های مدارک پزشکی و دوره‌ی کارشناسی ارشد آموزش مدارک پزشکی به بررسی نقاط ضعف و قوت برنامه‌‌ها و بالابردن سطح کیفی آن‌ها کمک می‌کند. واژه‌‌های کلیدی: ارزشیابی؛ مدل CIPP؛ برنامه‌های آموزشی؛ کیفیت.

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Quality of Educational Programs in Higher Education Using the CIPP Model

نویسندگان [English]

  • Faezeh Akhlaghi 1
  • Mohammad Hossein Yarmohammadian 2
  • Masumeh Khoshgam 3
  • Nooshin Mohebbi 4

1 Lecturer, Medical Records, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Educational Planning, Health Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Lecturer, Statistics, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

4 MSc, Medical Records, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Quality in higher education requires assessment and judgment of goals and strategies, executive policies, operational processes, products and outcomes. The context, input, process, and product (CIPP) model is a comprehensive perspective to determine, obtain and prepare. It always tries to provide information in order to make the best decisions related to context, input, process and product. This study aimed to evaluate the Master's course of Medical Records Education using CIPP pattern. Methods: This applied, descriptive, evaluative research was conducted at four Iranian universities of medical sciences in 2010. Statistical population included five sub-populations of group managers, faculty members, students, graduates and librarians (n = 140). Five researcher-developed questionnaires based on Likert rating scale were used for data collection among the five subgroups. The Cronbach's alpha coefficient formula was used to determine the reliability of the questionnaires (α = 0.74, α = 0.93, α = 0.89, α = 0.95 and α = 0.95, for the abovementioned subgroups, respectively). Content and face validity of the questionnaires were also assessed by reliable scientific textbooks and viewpoints of experts and professors. Finally, data analysis was done through descriptive statistics and SPSS. Results: Maximum level of desirability belonged to faculty members (4.84) in the field of input (human resources). Minimum level of desirability was seen for budget (2.50) in the field of input (financial). Conclusion: The results of the study indicate that the continuous evaluation of medical records groups and medical records education courses would determine the strengths and weaknesses of the programs and improve their quality. Keywords: Evaluation; CIPP Model; Training Programs; Quality.