نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد، مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: شاخص پذیرش دانشجو به طور اساسی به نیازهای جامعه در خصوص تخصص خاص و بستر مناسب آموزشی از قبیل تعداد استادان، فضای آموزشی، منابع آموزشی و تسهیلات آموزشی برای آن رشته‌ی تحصیلی بستگی دارد. بنابراین این مقاله حاصل پژوهشی است که با هدف تعیین شاخص پذیرش دانشجو، اشتغال و آموزش در مقاطع مختلف رشته‌ی مدارک پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1385 انجام گردیده است. روش بررسی: این مطالعه از دسته‌ی مطالعات تحلیلی بوده است. جامعه‌ی پژوهش شامل کلیه‌ی دانشجویان پذیرفته شده، دانش آموختگان، مدرسین گروه مدارک پرشکی و شاغلین واحدهای مرتبط با مدارک پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از بدو تأسیس دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع رسانی (یعنی از سال 1368 تا سال 1385)، مؤسسات و سازمان‌های مختلف در استان اصفهان تا سال 1385 بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، چک لیستی بود که بر اساس اهداف پژوهش طراحی و روایی آن به وسیله‌ی متخصصان تأیید شد. یافته‌ها به کمک آمار توصیفی و تحلیلی و نرم‌افزار SPSS تحلیل گردید. یافته‌ها: از سال 1368 تا پایان سال 1385، 586 دانشجو در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد پذیرفته شده‌اند و در نهایت تا پایان سال 1386 تعداد 526 دانشجو در مقاطع ذکر شده دانش‌آموخته شده‌اند. بیش از نیمی از شاغلین در واحدهای مدارک پزشکی استان اصفهان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و کمتر هستند که هیچگونه سنخیتی با شغل آنها ندارد. نتایج آزمون Chi-Square نشان داد که پست‌های سازمانی مدارک پزشکی اشغال شده با تخصص افراد مطابقت نداشت. اما از شاخص‌های مربوط به پذیرش دانشجو، شاخص تخصیص منابع و امکانات به دانشجویان در حد خیلی خوب و شاخص تعداد هیأت علمی در حد مطلوب بود. نتیجه‌گیری: از شاخص‌های مربوط به پذیرش دانشجو، شاخص تخصیص منابع و امکانات به دانشجویان در حد خیلی خوب بود، ولی با توجه به راه‌اندازی جدید دوره‌ی کارشناسی ارشد این رشته و پیوسته شدن دوره‌ی کارشناسی (تبدیل کارشناسی ناپیوسته به کارشناسی پیوسته)، گروه مدارک پزشکی از نظر تعداد اعضای هیأت علمی نامطلوب بود و مدیران بهتر است تلاش بیشتری برای جذب نیرو نمایند. علاوه بر آن، با توجه به تعداد روزافزون دانش‌آموختگان مدارک پزشکی، مسؤولان باید راهکارهایی را با دفتر امور استخدامی در استانداری، کارگزینی و سایر سازمان‌های مربوط در خصوص عدم جذب و استخدام نیروهای غیر متخصص تدوین نمایند. واژه‌‌های کلیدی: آموزش علوم؛ اشتغال؛ مدارک پزشکی؛ دانشجویان.

عنوان مقاله [English]

Admission, Occupation and Teaching of Medical Records Graduates in Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

  • Sima Ajami 1
  • Leila Ghaderinansa 2

1 PhD, Associat Professor, Health Information Management, Health Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences ,Isfahan, Iran.

2 MSc, Medical Records, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Student admission indicators typically depend on either student fields or community current career needs. In addition, specific fields have particular needs. The main aim was to determine student admission indicators in medical records field in different degrees in Isfahan Medical Sciences University in Iran in 2007.Methods: This study was analytical in which data were collected by questionnaire and checklists. The statistical population was concluded Medical Records students, Medical Records Department staff and faculties in medical records department in Isfahan Medical Sciences University in Iran. To analyze data SPSS was used.Results: Results show 586 students graduated in higher diploma, bachelor and master that from 1368 to 1385. But unfortunately half of staffs in medical record departments of Isfahan have diploma and lower. Chi-Square test showed that occupied position by the organization of medical records did not match their qualifications. But the indicators related to student admissions, allocation of resources as well as students and faculty in the index number is desirable.Conclusion: From student admission indicators, indicator of allocation and facilities to students was very well and number of academic member indicator was desirable. But Medical Records department had better to do best for engaging people with Ph.D. degree as an academic members. In addition, they should recommend to policy settings that engage only Medical Records practitioners in Medical Records department in all health centers in Isfahan.Keywords: Science Education; Employment; Medical Records; Students.