نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران،تهران، ایران.

2 استادیار، اپیدمیولوژی و آمار زِیستی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار ، مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

5 کارشناس ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: ارزشیابی کننده، حد واسط بسیار مهمی بین سیستم ارزشیابی عملکرد و ارزشیابی شوندگان است و دیدگاه‌ها و رفتارهای ارزشیابان، تأثیر زیادی بر اجرای سیستم ارزشیابی، واکنش ارزشیابی شوندگان نسبت به ارزشیابی و عملکرد متعاقب آن‌ها خواهد داشت. از این‌رو بسیار ضروری است که ارزشیابی کنندگان راجع به ارزشیابی آموزش کافی دیده باشند. بنابراین با عنایت به تأثیر آموزش ارزشیابان در دیدگاه آن‌ها نسبت به سیستم ارزشیابی، پژوهش حاضر به ارزیابی نقش آموزش مدیران و شبکه‌ی تصمیم‌گیری (ارزشیابی کنندگان) در ارزیابی نظام جدید ارزشیابی کارکنان دولت در بیمارستان‌‌‌‌‌‌های شهر اصفهان پرداخته است. روش بررسی: این پژوهش توصیفی- تحلیلی از نوع کاربردی بود که در سال 1388 انجام شد. در این مطالعه، کلیه‌ی مدیران وشبکه‌ی تصمیم‌گیری بیمارستان‌های دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (198 نفر) جامعه‌ی آماری را تشکیل دادند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه جمع‌آوری گردید. برای برآورد پایایی ابزار از روش Test-reTest استفاده گردید. جهت تعیین اعتبار پرسش‌نامه از مطالعه‌ی کتب منابع انسانی و نظرات استادان مدیریت و کارشناسان معاونت توسعه‌ی مدیریت و سرمایه‌ی انسانی و همچنین محاسبه‌ی Cronbach's alpha 95/0 استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های Pearson، Anova، t-test و رگرسیون خطی مدل Backward به وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS انجام شد. یافته‌ها: سابقه‌ی مدیریت مدیران و شبکه‌ی تصمیم‌گیری ارتباطی با دیدگاه آن‌ها در ارزیابی نظام جدید ارزشیابی کارکنان دولت نداشت، اما سابقه‌ی شرکت در دوره‌ی آموزشی ارزشیابی و سابقه‌ی شرکت در کلاس‌های آموزشی یا توجیهی نظام جدید ارزشیابی کارکنان دولت، با دیدگاه آن‌ها در ارزیابی این نظام، رابطه‌ای مثبت داشت. تجربه‌ی ارزشیابی کننده، فقط در دیدگاه وی در مورد مناسب بودن نظام جدید ارزشیابی برای بستر سازمانی بیمارستان اثر مثبت داشت. نتیجه‌گیری: از طریق آموزش می‌توان دیدگاه ارزشیابی کنندگان را به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان سیستم ارزشیابی عملکرد، بهبود بخشید و بدین صورت به انجام ارزشیابی‌های صحیح و مؤثر کمک نمود. واژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کلیدی: آموزش؛ ارزشیابی عملکرد کارکنان؛ بیمارستان‌ها.

عنوان مقاله [English]

The Role of Training Managers and Decision-Making Network in Evaluating the New Appraisal System of Government Employees in Isfahan Hospitals

نویسندگان [English]

  • Feyzolah Akbari Haghighi 1
  • Hojat Zeraati 2
  • Saeid Karimi 3
  • Mohammad Arab 4
  • Marzieh Akbari Mousiabadi 5

1 Assistant Professor, Health Economy and Management, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Epidemiology and Biostatistics, Tehran University of Medical Sciences. Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Health Services Management, Health Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences. Isfahan, Iran.

4 Associate Professor, Health Economy and Management, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

5 MSc, Health Services Management, Tehran University of Medical Sciences. Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Appraiser is the main interface between the performance appraisal system and those being appraised. Their views and behaviors have different effects on the performance of the evaluation system, as well as the reactions subjects of the appraisal make toward the system and their subsequent performance. Hence, appraisers need to be trained enough regarding the appraisal. Therefore, the present research reviewed the role of training managers and decision-making network (appraisers) in evaluating the new appraisal system of government employees in Isfahan hospitals. Methods: This was an applied cross-sectional study in which all managers and decision makers of hospitals associated with Isfahan University of Medical Sciences (198 subjects) were included. Data was collected by a questionnaire. The reliability of the questionnaire was evaluated by test-retest. The validity of the questionnaire was approved by the opinions of experts as well as a Cronbach's alpha equal to 0.95. Data was then analyzed by Pearson correlation test, t-test, analysis of variance (ANOVA) and backward linear regression in SPSS. Results: Findings of this study indicated no significant relation between management experience among managers and decision-makers and their viewpoints toward the new appraisal system of government employees. However, a positive relation was observed between the history of participating in training courses and opinions toward the new appraisal system of employees. The appraiser's experience only had a positive relation with his viewpoints toward the effectiveness of the system in evaluating organizational framework of the hospitals. Conclusion: Training can improve the opinions of appraisers, as one of the most important elements of the appraisal system, and result in correct and effective evaluations. Keywords: Training; Employee Performance Appraisal; Hospitals.