نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد، روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: جو اخلاقی بخشی از فرهنگ سازمانی است. ارزش‌های سازمانی به مسایل اخلاقی سازمان می‌پردازند و آنچه را که در جو اخلاقی سازمان، اخلاقی محسوب می‌شود، تعیین می‌کنند. جو اخلاقی سازمان می‌تواند پیش‌بینی کننده‌ی رفتارهای اخلاقی و غیر اخلاقی کارکنان باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط علمی و الگویابی معادلات ساختاری بین جو اخلاقی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی با نیت ترک خدمت در بین کارکنان بیمارستان‌های خصوصی شهر شیراز انجام شد. روش بررسی: پژوهش حاضر کاربردی و از دسته‌ی مطالعات همبستگی بود که به صورت مقطعی در سال 1389 انجام گرفت. جامعه‌ی پژوهش 299 نفر از کارکنان بخش‌های درمانی، اداری و پیراپزشکی و مسؤولان بخش‌های بیمارستان‌های خصوصی شهر شیراز را شامل می‌شد که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات چهار پرسش‌نامه‌ی استاندارد بود (که پایایی آن‌ها با Cronbach's alpha و روایی سازه‌ی آن‌ها با تحلیل عاملی تأییدی) و تحلیل داده‌‌‌‌های پژوهش در سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار 16SPSS و تحلیل مدل معادله‌ی ساختاری با استفاده از نرم‌افزار 5/8lisrel انجام گرفت. یافته‌ها: بین جو اخلاقی با رضایت شغلی (325/0 = r) و تعهد سازمانی(334/0 = r)، رابطه‌ی مثبت و معنی‌دار و با نیت ترک خدمت (114/0- = r)، رابطه‌ی منفی و معکوس وجود داشت. همچنین بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی (625/0 = r)، رابطه‌ی مثبت و با نیت ترک خدمت (359/0- = r)، رابطه‌ی منفی و بین تعهد سازمانی با نیت ترک خدمت (292/0- = r)، نیز رابطه‌‌ی منفی و معکوس مشاهده شد. مدل معادله‌ی ساختاری، تأثیر مستقیم رضایت شغلی و تعهد سازمانی را بر روی نیت ترک خدمت نشان داد. نتیجه‌گیری: مدل‌سازی معادله‌ی ساختاری چهارچوبی را در ارتباط با متغیرها فراهم می‌کند که به واسطه‌ی آن جو اخلاقی تعهد و رضایت کارکنان بیمارستان‌های خصوصی شهر شیراز را بهبود می‌بخشد و این توانمندی، رشد و توسعه و کاهش نیت ترک خدمت آن‌ها را به دنبال خواهد داشت. واژه‌‌های کلیدی: رضایت شغلی؛ تعهد سازمانی؛ کارکنان بیمارستان.

عنوان مقاله [English]

Structural Equation Modeling of the Relationship between the Intention to Quit and Ethical Climate, Job Satisfaction, and Organizational Commitment among the Staff of Shiraz Private Hospitals

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Nadi 1
  • Fatemeh Hazeghy 2

1 Assistant Professor, Educational Administration, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran.

2 MSc, Industrial and Organizational Psychology, Islamic Azad University, Arsanjan Branch, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Ethical climate is a part of organizational culture. Organizational values deal with ethical issues and determine what is considered ethically correct. The ethical climate of an organization can predict unethical and ethical behaviors. This study aimed to investigate and model the structural equations between the intention to quit and ethical climate, job satisfaction, and organizational commitment among the staff of Shiraz private hospitals. Methods: This was an applied, descriptive correlational research conducted in spring, 2010. The study population consisted of 299 employees of private hospital departments who were selected by cluster random sampling. Data was collected by 4 standard questionnaires whose validity and reliability have been confirmed. Collected data were analyzed through descriptive and inferential statistics using SPSS16. Structural model equation analysis was performed by Lisrel8.5. Results: The findings revealed that there was a significant positive correlation between ethical climate and job satisfaction (r = 0.235), organizational commitment (r = 0.334). A negative correlation was found between intention to quit and ethical climate (r = -0.114). Moreover, there was a significant positive correlation between job satisfaction and organizational commitment (r = 0.625). Negative correlations were observed between intention to quit and job satisfaction (r = -0.359) and organizational commitment (r = -0.292). In addition, structural model equations demonstrated that job satisfaction and organizational commitment had direct effects on intention to quit. Conclusion: Structural equations modeling provided a framework of variables to improve satisfaction and commitment in private hospitals of Shiraz by promoting ethical climate for keeping staff. Keywords: Job Satisfaction; Organizational Commitment; Personnel, Hospitals.