نوع مقاله : Short Communication(s)

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: کسورات بخشی از درآمد بیمارستانی است که در عمل دریافت نمی‌شود. از آنجایی که مقادیر قابل ملاحظه‌ای از کسورات به دلیل نقص در مستندسازی به وجود می‌آید، در این پژوهش سعی شده است علل و میزان کسورات اعمال شده از سوی بیمه‌ی تأمین اجتماعی در پرونده‌های پزشکی در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کاشان از دیدگاه مستندسازی مورد شناسایی قرار داده شود. روش بررسی: این پژوهش توصیفی- مقطعی در نیمه‌ی اول سال 1387 در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کاشان بر روی 7907 فقره پرونده‌ی تحت پوشش تأمین اجتماعی انجام گردید. داده‌ها توسط چک لیستی استاندارد از سوی سازمان تأمین اجتماعی جمع‌آوری و با استفاده از آمار توصیفی توسط نرم‌افزار Excel ارایه گردید. یافته‌ها: از دیدگاه مستندسازی، علل عمده‌ی کسورات به شرح زیر می‌باشد: در فرم‌های دارو: نداشتن دستور پزشک 427 مورد؛ در فرم‌های آزمایش: نداشتن جواب آزمایش 2195 مورد، در فرم‌های رادیولوژی: نداشتن جواب رادیولوژی 1086 مورد، در فرم‌های شرح عمل: نقص در گزارش عمل 429 مورد، در فرم‌های بیهوشی: مهر و امضای متخصص بیهوشی 322 مورد و در برگه‌ی مشاوره: نداشتن دستور مشاوره 226 مورد. به طور کلی فرم‌های دارو در بین برگه‌های بررسی شده، بیشترین درصد کسورات را به خود اختصاص داده‌اند. نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه بیشترین علل کسورات پرونده‌های بستری، نقص اصول مستندسازی است و اینکه پرداخت هزینه‌ها توسط سازمان‌های بیمه‌گر بر اساس داده‌های ثبت شده در پرونده صورت می‌گیرد، رعایت اصول صحیح مستندسازی جهت کاهش کسورات، ضروری و کمک کننده است. واژه‌های کلیدی: بیمه؛ تأمین اجتماعی؛ بیمارستان‌ها.

عنوان مقاله [English]

Causes of Deductions Made by the Social Security Insurance in Hospital Affiliated to Kashan University of Medical Sciences, Iran

نویسندگان [English]

  • Reza Safdari 1
  • Mahtab Karami 2
  • Maryam Moini 3

1 Associate Professor, Health Information Management, Tehran University of Medical Sciences,Tehran, Iran.

2 PhD Student, Health Information Management, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 PhD Student, Health Economics, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Background: Deductions are a part of hospital revenues. However, they mostly remain unpaid due to incorrect documentation. This study focused on the rate and causes of deductions made by hospitals affiliated to Kashan University of medical Sciences, Kashan, Iran, according to available documents. Methods: This was a descriptive cross-sectional study conducted in the first half of 2009 in hospitals of Kashan University of Medical Sciences. The research population included 7907 medical records covered by the Social Security Insurance. The data was collected by a standard checklist. It was then analyzed through descriptive statistics. Results: Based on available documents, the most important causes of deductions were lack of a physician's order in drug forms (427), lack of laboratory report in laboratory forms (2195), lack of radiology report in radiology forms (226), incorrect operation report in surgery forms (429), lack of an anesthesiologist's signature in anesthesia forms (322), and lack of consultation order in consultation forms (226). The study also showed that in general, among all evaluated forms, drug forms had the maximum of deductibles. Conclusion: The most frequent cause of deductions is incorrect documentation. On the other hand, insurance organizations only pay costs according to registered data. Therefore, it is really essential and helpful to pay enough attention to documentation principles. In addition, it is important to use diagnosis related group (DRG) and healthcare information systems. Keywords: Insurance; Social Security; Hospitals.