نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، آموزش مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، اهواز، ایران.

2 دانشیار، انفورماتیک پزشکی، دانشگاه مالایا، کوالالامپور، مالزی.

3 کارشناس، علوم تغذیه، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز،ایران.

4 دانشیار، علوم تغذیه، مرکز تحقیقات تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: اطلاعات تغذیه‌ای به عنوان بخشی از اطلاعات پزشکی بیمار در فرآیند تصمیم‌سازی و مراقبت‌های پزشکی و حتی موارد قانونی، اهمیت دارد. با وجود اهمیت ثبت چنین اطلاعات ارزشمندی، توجه شایسته‌ای نسبت به ثبت این اطلاعات انجام نمی‌گیرد. این پژوهش با هدف طراحی نمونه‌ی اولیه‌ی پرونده‌ی تغذیه‌ای بیمار بستری و به کارگیری آن به منظور تعیین اعتبار، مقبولیت و کارآیی آن، انجام گرفت. روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی- مقطعی بود که در سال 1389 طی دو مرحله انجام گرفت. ابتدا 6 فرم مربوط به پرونده‌ی تغذیه‌ای بیمار طراحی گردید و سپس فرم‌های پیش‌گفت در دو بیمارستان آموزشی گلستان اهواز و نمازی شیراز برای 121 بیمار به اجرا در آمد. پس از اجرا، بازخورد 118 نفر از کارکنان مراقبت پزشکی به وسیله‌ی پرسش‌نامه‌ای که روایی آن توسط متخصصین و پایایی آن با ضریب Cronbach's alpha (922/0 = r) تعیین گردیدٍ، گردآوری و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های آنالیز واریانس و T مستقل مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین‌های پاسخ به پرسش‌های مربوط به محتوا و اهمیت اقلام اطلاعاتی پرونده‌ی تغذیه‌ای بیمار و پرسش‌های مربوط به نحوه‌ی اجرای آن به ترتیب 14/4 و 15/4 به دست آمد. داده‌ها اختلاف آماری معنی‌داری را بین نوع حرفه، بیمارستان‌های اجرای طرح، بخش‌ها و پاسخ‌ها نشان ندادند. نتیجه‌گیری: به کارگیری پرونده‌ی نغذیه‌ای بیمار در فرآیند مراقبت از بیمار و یکپارچه‌سازی آن با پرونده‌ی بیمار و همچنین تأثیر آن بر کیفیت مراقبت از بیمار، مورد تأیید کادر مراقبت پزشکی شرکت کننده در اجرای طرح  قرار گرفت و الگوی ارابه شده مورد پذیرش واقع شد. واژه‌‌های کلیدی: مدارک پزشکی؛ تغذیه؛ بیماران؛ مدیریت اطلاعات.

عنوان مقاله [English]

Designing and Implementing a Prototype Patient Nutrition Record (PNR)

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammad Hadianfard 1
  • Sameem Abdul Kareem 2
  • Armaghan Bastani 3
  • Majid Karandish 4

1 Lecturer, Medical Records, Ahwaz Jundishapour University of Medical Sciences, Ahwaz, Iran

2 Associated Professor, Artificial Intelligence, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

3 BSc, Nutrition Sciences, Diabetes Research Center, Ahwaz Jundishapour University of Medical Sciences, Ahwaz, Iran

4 Associate Professor, Nutrition Sciences, Nutrition Research Center, Ahwaz Jundishapour University of Medical Sciences, Ahwaz, Iran

چکیده [English]

Background: The information on nutritional status as a part of patients' medical information should be documented on patient records by dietitians. Despite the importance of this information in the process of decision making and medical care and even legal aspects, no proper attention has so far been paid to documenting such information on patient records. This study aimed to design a prototype patient nutrition record (PNR) and implement it in teaching hospitals to determine its validity, efficacy and acceptability. Methods: This applied study was conducted in 2010-2011 in two steps. First, 6 forms of PNR including nutritional history sheet (in 2 pages), food frequency questionnaire (FFQ), daily nutritional status evaluation report, diet order sheet, parental/tube feeding order sheet, were designed. The forms were then implemented for 121 patients in endocrinology and internal medicine, pediatric, and orthopedic wards of two academic hospitals in Iran (Golestan Hospital in Ahwaz and Namazi Hospital in Shiraz) for a period 4 months. The opinions of 118 medical staff members on the implementation were collected by a questionnaire. The validity of the questionnaire was verified by academic experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha. The obtained data was analyzed by descriptive statistics, analysis of variance (ANOVA) and independent t-test. Results: Mean scores of questions about the content and importance of nutritional information of the PNR and the implementation of the PNR were 4.14 and 4.1, respectively. No statistically significant differences between responses to questions and the hospitals, the type of career (medical specialist, nutritionist, and nurse), and the wards could be confirmed. Conclusion: Medical care practitioners that participated in this study accepted the prototype PNR. They confirmed that the high importance of integrating a PNR in patient records. Keywords: Medical Records; Nutrition; Patients; Information Management.