نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران شمال،تهران،ایران

2 استادیار، کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،تهران،ایران.

3 مربی ، روانشناسی، دانشگاه پیام نور اصفهان،اصفهان،ایران

چکیده

مقدمه: ارتباط به عنوان مهم‌ترین ویژگی لازم برای افراد شاغل توصیف شده است و حرفه‌‌ی کتابداری به دلیل ماهیت خود، نیازمند مهارت‌های ارتباطی کامل در کتابخانه‌ها است. شاید مهم‌ترین درسی که دانشجویان کتابداری باید در مورد توقعات استفاده کنندگان فرا گیرند، این است که چگونه بتوانند در روابط متقابل بین خود و جامعه نقش درستی ‌ایفا کنند. اگر‌ اینگونه باشد، نتیجه رضایت شغلی و خدمات رسانی مطلوب به استفاده کنندگان خواهد بود. بدین منظور، پژوهش حاضر به شناسایی میزان و نحوه‌ی به کارگیری مهارت‌های ارتباطی در میان کتابداران کتابخانه‌‌های دانشگاه‌‌های دولتی شهر اصفهان پرداخته است. روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد و جامعه‌ی این پژوهش شامل کلیه‌ی دانشجویان و کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان در سال تحصیلی 89-1388 بود. حجم نمونه‌ی محاسبه شده برای دانشجویان 780 نفر و برای کتابداران 136 نفر بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، متناسب با جامعه‌‌ی آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات چک لیست مشاهدات محقق و پرسش‌نامه‌ی بسته پاسخ محقق ساخته برای یافتن نظرات دانشجویان بود که روایی آن با نظر اعضای هیأت علمی دانشگاه تصویب و پایایی آن نیز تأییدگردید. به منظور تحلیل استنباطی یافته‌های به دست آمده از ابزارهای گردآوری، از روش آماری t تک متغیره استفاده شد. یافته‌ها: میزان به کارگیری مهارت‌های ارتباط کلامی و غیر کلامی توسط دانشجویان به ترتیب 31/3 و 15/3 بود و بر اساس نتایج پرسش‌نامه‌ی گروه نمونه‌ی دانشجویان، میزان به کارگیری مهارت‌های ارتباط کلامی کتابداران 21/3 و مهارت‌های غیر کلامی آن‌ها 32/3 بود که نشان می‌دهد مهارت‌های ارتباطی ‌کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان در حد متوسط می‌باشد و در حد مطلوب و عالی نیست و نیاز به تقویت بیشتری دارد. نتیجه‌گیری: میزان به کارگیری مهارت‌های ارتباطی توسط کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان در حد مطلوب نمی‌باشد. بی‌توجهی به این مسأله کاهش میزان استفاده از کتابخانه را به همراه خواهد داشت. بنابراین توصیه می‌شود نهادهایی که وظیفه‌ی آموزش کتابداران را بر عهده دارند، با برگزاری دوره‌های آموزشی‌ و همایش‌ها یا گنجاندن آن در منابع درسی و سایر اقدام‌هایی از این دست، مهارت‌های ارتباطی ‌را به کتابداران آموزش دهند و کتابداران نیز در این زمینه حساسیت داشته باشند و مطالعات خود را گسترش دهند. واژه‌‌های کلیدی: مهارت‌های ارتباطی؛ کتابخانه‌های دانشگاهی؛ کتابداران؛ دانشگاه‌ها.

عنوان مقاله [English]

The Methods and Rates of Communication Skills Used by Librarians at Isfahan Public Universities, Iran

نویسندگان [English]

  • Laya Karimi 1
  • Nahid Banieghbal 2
  • Shokouh Tafreshi 2
  • Reza Homaei 3

1 MSc, Library and Information Sciences, Islamic Azad University, Tehran North Branch,Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Library and Information Sciences, Islamic Azad University, Tehran North Branch,Tehran,Iran

3 Lecturer, Psychology, Payam-e-Noor University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Communication is described as the most important feature for workers of all types. Librarianship, in particular, requires complete communication skills. Perhaps, the critical lesson the students must learn about users' expectations is how to play an appropriate role in interactions with the society. Such interactions would result in job satisfaction and desirable servicing to users. Therefore, the present research aimed to evaluate the methods and rates of communication skills used by librarians at Isfahan public universities, Iran.Methods: This descriptive survey included all students and librarians of Isfahan public universities during 2009-2010 academic year. The calculated sample size was 780 students and 136 librarians that were selected by stratified random sampling. Data was collected by a checklist for the observations of the researchers and a researcher-made closed-end questionnaire to assess students' views. That the reliability and validity of the questionnaire were confirmed. In order to analyze inferential findings obtained from the collection tools, univariate t-test was used.Results: According to our findings, the application rate of non-verbal and verbal communication skills were 3.15 and 3.31, respectively. On the other hand, students assessed the application of verbal and non-verbal skills by the librarians as 3.21 and 3.32, respectively. These results indicate a moderate level of communication skills among the librarians which needs enhancement.Conclusion: The findings of this study showed an undesirable level of communication skills application by the librarians at Isfahan public universities. Leaving this problem unresolved would lead to reduced use of libraries. Therefore, responsible organizations are recommended to promote the knowledge of librarians about communication skills through training courses, conferences, concise brochures. Librarians are also suggested to expand their studies in this field.Keywords: Communication Skills; Academic Libraries; Librarians; Universities.