نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری تخصصی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران و کارشناس ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکتری تخصصی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران و مربی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اله، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: اطلاعات به ‌هنگام و ارتباطات صحیح نقش مهمی در آمادگی سازمان‌های بهداشتی درمانی در حوادث و بلایا دارد. مطالعه‌ی حاضر به شناسایی وضعیت ارتباطات و جریان اطلاعات فوریت‌ها و حوادث در نظام سلامت ایران پرداخته است. روش بررسی: مطالعه‌ی حاضر با رویکرد ترکیبی کمی و کیفی در سال 1388 انجام گرفت. مدیران سلامت کشور در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی جامعه‌ی آماری مطالعه را تشکیل دادند. نمونه‌گیری در بخش کمی به صورت تصادفی ساده و در بخش کیفی به روش هدفمند بود. داده‌ها در بخش کمی از طریق توزیع پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته، که روایی و پایایی آن تأیید شده بود، در یک نمونه‌ی 214 نفری و در بخش کیفی با انجام 65 مصاحبه‌ی نیمه‌ساختاری جمع‌آوری و به‌ ترتیب با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS و روش تحلیل چارچوبی تحلیل گردید. بیشترین میانگین امتیاز 5 بود. یافته‌ها: میانگین وضعیت اشتراک اطلاعات مربوط به حوادث، ثبت خطرات داخلی و خارجی، ایجاد پایگاه‌های داده‌ای مدیریت فوریت‌ها و راه‌اندازی سیستمی جهت ثبت وقایع به‌ترتیب 06/3، 66/2، 61/2 و 87/2 به‌ دست آمد. عدم یکپارچگی اطلاعات، فقدان پایگاه‌های داده‌ای در سطح شهرستان، نداشتن استراتژی روشن اطلاعاتی و نبود سیستم رسمی ثبت اطلاعات حوادث در سطح محلی و استانی از مشکلات اصلی برقراری ارتباطات اثربخش و نظام‌های اطلاعات فوریت‌های کشور شناسایی شد. نتیجه‌گیری: ایجاد پایگاه داده‌ای اطلاعات مربوط به حوادث، تدوین استانداردها و پروتکل‌های مناسب، تدوین استراتژی اطلاعات، آموزش کارکنان و راه‌اندازی مرکز اطلاعات حوادث و بلایا می‌تواند به ارتقای ارتباطات و نظام‌های اطلاعات کنونی کشور کمک نماید. واژه‌‌های کلیدی: مدیریت فوریت‌ها؛ اطلاعات؛ ارتباطات؛ نظام اطلاعات.

عنوان مقاله [English]

The Status of the Emergency Information and Communication System in Iran's Health Sector

نویسندگان [English]

  • Seyed Hesam Seyedin 1
  • Haniyehsadate Sajjadi 2
  • Rouholah Zaboli 3

1 Assistant Professor, Health Services Management, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 PhD Student, Health Services Management, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran And MSc, Health Services Management, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 PhD Student, Health Services Management, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran And Lecturer, Health Services Management , Baghiyatolah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background: Accurate and timely information and communication are vital to adequately prepare individual health organizations for emergency events. The current article investigated health-related communication and information systems for emergency management in Iran. Methods: The present study was conducted in 2009 with a mixed qualitative and quantitative approach. Simple random purposeful sampling was used to select 214 health service managers. The subjects were surveyed using a valid and reliable questionnaire. Moreover, 65 semi-structured interviews were also conducted with public health and therapeutic affairs managers who were responsible for emergency management. Data was analyzed using SPSS and framework analysis. The maximum mean score was 5. Results: The mean score of sharing incident information, registering internal and external hazards, creating emergency management databases, and introducing a formal system for logging and recording information were 3.06, 2.66, 2.61, and 2.87, respectively. A range of problems were identified including fragmentation of information, lack of local databases, lack of clear information strategy and lack of a formal system for logging disaster-related information at regional or local level. Conclusion: Creating disaster-related information databases, creating protocols and standards, setting an information strategy, training staff and hosting a center for information system in the Ministry of Health to centrally manage and share the data could improve the current information systems. Keywords: Emergency Management; Information; Communication; Information Systems.