نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، آموزش مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: بررسی وضیعت بیمارستان‌های دارای تکنیک جراحی از راه دور (Telesurgery) در کشور از لحاظ برخورداری از استانداردهای تعیین شده به منظور اجرای صحیح و اصولی این جراحی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این‌رو هدف این پژوهش سنجش امکانات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، ارتباطی، استانداردها، روش‌های حفظ حریم شخصی و محرمانگی و نیروی انسانی لازم جهت پشتیبانی از اجرای برنامه‌‌های جراحی از راه دور بود. روش بررسی: این تحقیق از نوع توصیفی بود. جامعه‌ی پژوهش متشکل از 23 بیمارستان آموزشی درمانی تابعه‌ی دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران در سال 1388بود. انتخاب بیمارستان‌ها بر اساس روش‌های نمونه‌گیری هدفمند و سپس روش‌های نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده و تصادفی ساده انجام گردید.گردآوری داده‌ها به روش مشاهده و مصاحبه و با استفاده از ابزار چک لیست انجام گردید. روایی ابزار پژوهش از طریق روش اعتبار محتوا تعیین گردید. تحلیل داده‌های گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی، در حد تعیین فراوانی مطلق و نسبی انجام گردید. یافته‌ها: از 23 بیمارستان تحت مطالعه، تنها 10 بیمارستان از تکنیک‌های جراحی از راه دور بهره می‌گرفتند. بیشترین تجهیزات به کار رفته در برنامه‌ی جراحی از راه دور، دوربین فیلمبرداری 100 درصد و میکروفون 80 درصد بود. 70 درصد بیمارستان‌های تحت بررسی از استاندارد TCP/IP استفاده می‌کردند. 80 درصد بیمارستان‌ها به منظور حفظ امنیت اطلاعات، از روش تکمیل و دریافت رضایت‌نامه‌ی آگاهانه بهره می‌گرفتند. نتیجه‌گیری: وضعیت بیمارستان‌های دارای تکنیک Telesurgery در ایران از نظر برخورداری از زیرساخت‌های استاندارد در زمینه‌ی برنامه‌‌های جراحی از راه دور ضعیف ارزیابی می‌گردد. در نهایت پیشنهاد می‌گردد که جهت اجرای موفقیت‌آمیز برنامه‌های Telesurgery دسترسی و توزیع زیرساخت‌ها، تجهیزات، روش‌های ارتباطی و استاندارهای مناسب فراهم گردد. واژه‌‌های کلیدی: امکان‌سنجی؛ جراحی از راه دور؛ فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات.

عنوان مقاله [English]

Feasibility Study of Implementing of Telesurgery in Hospitals Affiliated to Tehran Universities of Medical Sciences, Iran

نویسندگان [English]

  • Azamassadat Hosseini 1
  • Hamid Moghaddasi 2
  • Farkhonde Asadi 1
  • Mozhgan Karimi 3

1 Assistant Professor, Health Information Management, Shahid Beheshti Uuniversity of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Health Information Management, Shahid Beheshti Uuniversity of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 MSc, Education of Medical Records, Shahid Beheshti Uuniversity of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background: Hospitals employing telesurgery need to be evaluated to determine whether they satisfy the international standards. The main goal of this research was to assess the software, hardware, telecommunication equipments, privacy and security methods, and staffing requirements for supporting and executing telesurgery in hospitals affiliated to Tehran universities of medical sciences, Tehran, Iran. Methods: This descriptive study included 23 hospitals affiliated to Tehran universities of medical sciences. Hospitals were selected by stratified sampling followed by simple random sampling. Data was collected by observation and interviews using a checklist. Descriptive statistics was applied for data analyses.   Results: According to our findings, 10 studied hospitals employed telesurgery among which 90% used telementoring, 30% used teleproctoring accompanied by telementoring, and 10% used telerobotic surgery. None of the hospitals used telepresence surgery. Most common equipments were video camera (80%) and microphone (100%). TCP/IP was the most common telecommunication standard with which most hospitals were more familiar. Moreover, 80% of hospitals used informed consents in order to assure the security and privacy of telesurgical information. Conclusions: Overall, we consider the hospitals which employ telesurgery in weak conditions in terms of satisfying the related standards. Accessing and distributing appropriate infrastructures, equipments and transferring methods and standards are main prerequisites for successful implementation of telesurgical applications. Key words: Feasibility Studies; Telesurgery; Information and Communication Technology.