نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت ارایه خدمات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

3 استادیار،مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

4 کارشناس ارشد، فن‌آوری پزشکی، مرکز تحقیق و توسعه‌ی سیاست‌های دانشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران

5 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدلسازی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از مهم‌ترین مشکلات مدیران در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با توجه به وجود نظام ادغام آموزش و ارایه‌ی خدمات، درگیری این مدیران در کارهای مختلف و محدودیت دسترسی به اطلاعات کافی جهت تصمیم‌گیری است. از این‌رو، اتخاذ تدابیری در جهت فراهم شدن اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری، حیاتی به نظر می‌رسد. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واحدهای تحقیق و توسعه در سیستم اطلاعات مدیریت دانشگاه‌های منتخب تعدادی از کشورها جهت استفاده از این تجارب در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور انجام شده است.  روش بررسی: این مطالعه به صورت تطبیقی و مقطعی در سال 1389 انجام گرفت. در ابتدا ضمن مطالعه‌ی مبانی نظری، سوابق موجود و ادبیات مرتبط مطالعه گردید و سپس وضعیت نظام تحقیق و توسعه در 8 دانشگاه خارجی مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از مشاهده‌ی پایگاه اطلاع رسانی و انجام مصاحبه‌های تکمیلی با دفاتر پیش‌گفت جمع‌آوری گردید. متغیرهای اصلی تحقیق شامل رسالت واحد، اهداف واحد و فرایندهای کلیدی واحد بود. در نهایت داده‌ها با بهره‌گیری از جداول تطبیقی مقایسه و تحلیل شد. یافته‌ها: مهم‌ترین نقش واحد تحقیق و توسعه عبارت از ارایه و تحلیل اطلاعات دقیق در زمان‌های مناسب با انجام مطالعات لازم، پشتیبانی از فرایند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و بهبود کیفیت فعالیت‌ها و ارتقای دانشگاه، ارایه‌ی تصویری مناسب از دانشگاه با ارایه‌ی آمار و اطلاعات مربوط به آن و تسهیل همکاری با واحدهای همتا در سایر دانشگاه‌ها بود. نتیجه‌گیری: با توجه به نقش کلیدی واحد تحقیق و توسعه در سیستم اطلاعات مدیریت دانشگاه، پیشنهاد می‌شود دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در صورت عدم وجود واحد تحقیق و توسعه و یا عدم ایفای نقش جدی این واحد در سیستم اطلاعات مدیریت دانشگاه، اقدامات اصلاحی را در این خصوص انجام دهند. واژه‌های کلیدی: تحقیق و توسعه؛ دانشگاه‌ها؛ ایران.

عنوان مقاله [English]

The Role of Research and Development Units in University Management Information Systems: A Comparative Study

نویسندگان [English]

  • Hossein Ebrahimipoor 1
  • Reza Dehnavieh 2
  • Mehdi Jafari 3
  • Hamid Esmailzadeh 4
  • Somayeh Noori Hekmat 5

1 Assistant Professor, Health Services Management, Health Sciences Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

2 Assistant Professor, Health Services Management, Research Center for Health Services Management, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

3 Assistant Professor, Health Services Management, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 MSc, Medical Informatics, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

5 Assistant Professor, Health Services Management, Kerman Research Center for Modeling in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

چکیده [English]

Background: The integrated educational system and service provision have involved the managers of Iranian universities of medical sciences in different tasks and limited their access to adequate information for decision making. Hence, it seems to be vital to adopt plans in order to provide necessary information for decision making. The current study was carried out to define the role of research and development units in management information system of selected universities of some countries in order to apply these experiences to Iranian universities of medical sciences. Methods: This comparative, cross-sectional study was conducted in 2010. First, the theoretical foundations, the available records and related literature were studied. The status of research and development system was then investigated in 8 international universities. Data was collected by observing websites and performing supplementary interviews with the aforementioned institutions. The main research variables included the tasks, objectives and key processes of the unit. Finally, data was analyzed and compared using comparative tables. Results: The most significant roles of research and development units included providing and analyzing accurate information by conducting necessary studies at the appropriate time, supporting the decision and the policy making processes, improving the quality of activities, upgrading universities, providing an appropriate image of the university by giving relevant statistics and information, and facilitating cooperation with counterpart units in other universities. Conclusion: With regard to the key role of research and development units in university management information systems, Iranian universities of medical sciences are proposed to take corrective actions if they lack a fully efficient research and development unit. Keywords: Research and Development; Universities; Iran.