نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، علوم و تکنولوژی اطلاعات پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دکتری حرفه‌ای، پزشکی، مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: شیوع بالای سرطان پستان در سنین پایین در ایران و مشکلات ناشی از این بیماری برای خانواده‌ها، لزوم انجام تحقیقات در این زمینه را بدیهی می‌نماید. تحقیق حاضر با هدف شناسایی میزان تولیدات علمی ایران در زمینه‌ی سرطان پستان و مقایسه‌ی آن با سایر کشورهای خاورمیانه صورت گرفته است. روش بررسی: تحقیق حاضر توصیفی بوده، به کمک شاخص‌های علم‌سنجی، تولیدات علمی ایران و سایر کشورهای خاورمیانه را در زمینه‌ی سرطان پستان در پایگاه مدلاین در طول سال‌های 2008-1965 مورد بررسی قرار داده است. تولیدات علمی از طریق جستجو در مدلاین با استراتژی ترکیبی جستجو که شامل استفاده از کلید واژه MeSH و همچنین کلید واژه‌های پیشنهادی متخصص موضوعی (پزشک) بود، بازیابی شد و اطلاعات به چک‌لیستی که در نرم‌افزار Excel طراحی شده بود و روایی آن توسط متخصصین امر تأیید شده بود، منتقل شد. سپس تعداد تولیدات علمی شمارش شده، با استفاده از آمار توصیفی و به کمک نرم‌افزارهای Word و Excel جداول و نمودارهای مربوط رسم شد. یافته‌ها: ایران در میان کشورهای خاورمیانه دارای مقام پنجم از نظر تولید اطلاعات علمی در زمینه‌ی سرطان پستان بود. تولیدات علمی ایران در این زمینه از یک مقاله در 1990 به 24 مقاله در 2008 افزایش یافته است؛ به طوری که این تعداد تا قبل از سال 2000 به 9 مدرک محدود می‌شد؛ در حالی که در فاصله‌ی سال‌های 2001 تا 2008 به تعداد 105 مدرک افزایش یافته است. دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز، تهران و مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی تهران پرکارترین مراکز از نظر تولید اطلاعات علمی در زمینه‌ی سرطان پستان در ایران بوده‌اند.از میان مجلات، Asian pacific journal of cancer prevention بیشترین تعداد از تولیدات علمی ایران را در زمینه‌ی سرطان پستان، منتشر کرده است. نتیجه‌گیری: در بازه‌ی زمانی 2008-1965 تولیدات علمی ایران در زمینه‌ی سرطان پستان روند رو به رشد داشته، به ویژه از 2001 به بعد، به صورت خطی افزایش یافته است. همچنین ایران در میان کشورهای خاورمیانه رتبه‌ی خوبی را در تولید اطلاعات علمی در زمینه‌ی سرطان پستان در بازه‌ی مذکور داشته است. واژه‌‌های کلیدی: شاخص‌ها؛ علم‌سنجی؛ سرطان‌های پستان؛ مدلاین؛ ایران؛ خاورمیانه.

عنوان مقاله [English]

Publications on Breast Neoplasms in Medline: A Comparison between Iran and Other Middle East Countries

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Biglu 1
  • Susan Shahkhodabandeh 2
  • Masoud Asadi 3

1 Assistant Professor, Medical Information Science and Technology, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

2 MSc, Library and Information Sciences, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran

3 Medicine, Hematology and Oncology Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Background: The high prevalence of breast cancer, especially in Iranian young women, led us to survey the published Iranian articles related to breast cancer. The purpose of the current study was to analyze and visualize the trend of scientific output in the field of breast cancer research in Iran as well as Middle East countries. Methods: In a bibliometric study, all Iranian publication in the field of breast cancer indexed in Medline were extracted and compared with the publications of other Middle East countries during 1965-2008. Medline was searched based on the medical subject headings (MeSH) keywords. In order to make the search more comprehensive, the keywords suggested by the specialists were also included. Data was analyzed using descriptive statistics and Microsoft Word and Excel. Results: Data analysis showed that the number of publications in the field of breast cancer originated from Iran had considerably increased. In fact, from one paper in 1990, the number reached 24 papers in 2008 (105 articles during 2001-2008 vs. 9 articles before 2000). Additionally, Iran ranked the 5th among Middle East countries in terms of number of breast cancer-related publications. Shiraz University of Medical Sciences, Tehran University of Medical Sciences, and Center for Breast Cancer at Jihad of Tehran University were the most active centers in the field of breast cancer. The Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (APJCP) published the highest number of Iranian articles in the field of breast cancer research. Conclusion: This study indicated an increasing trend in the number of Iranian breast cancer-related publications in Medline during 1965-2008. The numbers especially had an exponentially increasing trend after 2001. Keywords: Indicators; Scientometrics; Breast Neoplasms; Medline; Iran; Middle East.