نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، آموزش مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 مربی، آموزش مدارک پزشکی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: پرونده‌ی سلامت اهداف متعددی را برآورده می‌کند و باید برای برآوردن این اهداف نگهداری شود. این اهداف گوناگون بر مدت زمانی که اطلاعات سلامت باید نگهداری شوند، تأثیر می‌گذارند. از این‌رو مطالعه‌ی حاضر با هدف شناسایی و مقایسه‌ی قوانین و رویه‌های نگهداری مدارک سلامت در کشورهای منتخب و ارایه‌ی پیشنهادهایی برای ایران، انجام گرفت. روش بررسی: این پژوهش کاربردی و از دسته‌ی مطالعات توصیفی- تطبیقی بود و قوانین و رویه‌های مرتبط با نگهداری اطلاعات سلامت در کشورهای آمریکا، انگلستان، استرالیا و ایران در سال 1390 را مورد مطالعه قرار داد. منبع جمع‌آوری داده‌ها شامل منابع کتابخانه‌ای، شبکه‌های اطلاع رسانی و مشاوره با متخصصان داخل و خارج کشور بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها فرم‌های اطلاعاتی بود که روایی آن با نظر کارشناسان تأیید شد. تحلیل یافته‌ها با استفاده از جداول مقایسه‌ای صورت گرفت و با توجه به شرایط کشور پیشنهادهایی برای ایران تدوین گردید. یافته‌ها: در کشورهای منتخب، جداول زمان‌بندی کامل و شفافی وجود دارد که در آن‌‌ها وضعیت نگهداری مدارک بیماران بزرگ‌سال، کودکان، بیماران سرپایی، اورژانس، فوتی و ... به وضوح مشخص شده است. در صورتی که در ایران یا قوانین و رویه‌های مشخصی وجود ندارد و یا دارای ابهام می‌باشند. نتیجه‌گیری: نداشتن یک جدول زمان‌بندی نگهداری مدارک سلامت کامل، شفاف و به روز در ایران، مراکز درمانی را با مشکلات جدی و سر در گمی مواجه نموده است، به طوری که در بعضی مراکز باعث کمبود فضای ناشی از انباشت مدارک قابل امحا و در بعضی مراکز نیز به امحای پیش از موعد مدارک بیماران منجر شده است. بنابراین به منظور بهینه‌سازی وضعیت نگهداری اطلاعات سلامت در کشور، بازنگری، اصلاح و تکمیل جداول زمان‌بندی نگهداری مدارک سلامت در کشور ضروری است؛ که در این راستا پیشنهادهایی برای نگهداری انواع مدارک پزشکی ارایه گردید. واژه‌های کلیدی: مدارک پزشکی؛ رویه‌ها؛ قوانین.

عنوان مقاله [English]

Laws and Procedures of Retention of Medical Records in Selected Countries

نویسندگان [English]

  • Nahid Tavakoli 1
  • Sakineh Saghaiannejad Isfahani 2
  • Mohammad Reza Habibi 3

1 Lecturer, Medical Records, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Lecturer, Medical Records, Health Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 MSc Student, Medical Records, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Background: Health records serve several purposes and must be retained to meet those purposes. These varied purposes influence how long health records must be kept, or their retention period. The present study aimed to recognize laws and procedures related to retention of health records in selected countries and provide a proposed guideline for Iran. Methods: This was an applied, descriptive-comparative research on laws and procedures related to retention of medical records in the USA, United Kingdom, Australia and Iran in 2011. The data was collected via library sources, websites, and consultation with specialists in and out of the country. The validity of the data was confirmed by experts. Finally, the recommendations were provided for medical record retention in Iran. Results: The study revealed complete and transparent record retention schedules in the selected counties. In fact, retention situations for adults, minors, emergency, outpatients and deaths records are clearly determined. However, in Iran, either no specific laws and procedures exist for medical records or they are unspecified. Conclusion: Lack of a complete, transparent and updated medical record retention schedule in Iran has led to confusion for hospitals. Some hospitals maintain medical records more than the determined retention period and some destroy them before expiring of the essential retention period. In order to optimize the situation of health records retention in Iran, it is necessary to review, correct and complete medical records retention schedule on the provided recommendations for different kinds of medical records. Keywords: Medical Records; Procedures; Legislation.