نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

استادیار ، علوم کتابداری و اطلاع رسانی ، پژوهشگاه علوم و فنآوری اطلاعات ایران. تهران ، ایران

چکیده

 مقدمه. دستیابی مستقیم و سریع به اطلاعات از جمله نیازمندی­های اصلی کاربران اطلاعات در دنیای فنآورانه جدید است. امروزه، دیگر کاربران اطلاعات، به­ویژه اطلاعات روز پزشکی و سلامت که روزآمدی و دسترسی سریع به محتوای آن جزو ضروریات است، فرصت کافی برای جستجو و دستیابی به اطلاعات ندارند. از این رو، پژوهش حاضر اقدام به تعیین راهکارهایی به منظور دستیابی به اطلاعات دقیق و مناسب در سریع­ترین زمان نمود.روش­ شناسی پژوهش. پژوهش حاضر با استفاده از مطالعه کتابخانه­ای و تحلیل محتوا اقدام به ارائه راهکاری برای یکپارچه سازی محتوا و خدمات در نرم­افزارهای کتابخانه­های مرکزی دانشگاه­های علوم پزشکی ایران نمود. با توجه به وجود حداقل یک کتابخانه مرکزی در هر یک از دانشگا­ها، تمامی کتابخانه­های مرکزی دانشگاه­های علوم پزشکی ایران زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی[1]، که بر اساس فهرست ارائه شده در وبگاه وزارت مذکور 46 دانشگاه می­باشد، جامعه پژوهش حاضر را تشکیل می­دهند. برای بررسی، توصیف و تحلیل یافته­ها از آمار توصیفی استفاده شد. برای این منظور از نرم­افزار اکسل ماکروسافت استفاده شد.یافته ­ها: یافته­های پژوهش حاضر نشان داد که کتابخانه­های مرکزی دانشگاه­های مورد مطالعه و نیز نرم­افزارهای مورد استفاده برای ذخیره و بازیابی اطلاعات کتابشناختی و نیز در برخی از موارد برای اطلاعات دیجیتال توجهی به مبادله اطلاعات و در نتیجه آن یکپارچه­سازی اطلاعات و خدمات خود با سایر کتابخانه­های مرکزی ندارند. کتابخانه­های مورد بررسی در 71،4 درصد مورد از نرم­افزار کتابخانه­ای پارس آذرخش استفاده می­کنند. نرم­افزار مذکور از فرمت ابرداده­ای مارک برای اطلاعات کتابشناختی خود استفاده می­کند. همچنین در 86 درصد موارد نرم­افزارهای مورد بررسی امکان ارائه خروجی­های ابرداده­ای استاندارد را دارا هستند.نتیجه گیری: با توجه به یافته­های پژوهش حاضر می­توان از راهکارهای یکپارچه­سازی در کتابخانه­های مذکور جهت بهره برداری اقتصادی از اطلاعات موجود استفاده کرد. بر اساس یافته­های این پژوهش می­توان اذعان داشت که جهت بهره­برداری اقتصادی از قابلیت­های دانشی موجود در کتابخانه­های مرکزی دانشگاه­های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید اقدام به یکپارچه­سازی محتواهای ابرداده­ای این مراکز کرد. در این راستا، پیشنهاد می­شود که از مدل جستجوی هم­زمان، تفاهم­نامه Z39.50 و استاندارد ایزو 2709 استفاده کرد.[1] http://www.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=1&siteid=1&pageid=28359

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Integrating content and services in Iranian medical university library applications: an important step in economic usage of existing knowledge

نویسنده [English]

  • Mehdi Alipour-Hafezi

چکیده [English]

Introduction. Direct and rapid access to information is the main necessities of users in new technological world. Currently information users, especially medical information that rapid access is vital, do not have enough time to search and get access to information. So it is essential to use solutions to present their needed information in rapid time.Methods. This research use library, content analysis, and system design methods in different sections of the research. Findings help researcher to propose a solution for integrating content and services in Iranian medical university library applications. In fact, central libraries of Iranian medical universities, which listed in the ministry of health and medical education, are made research focus group. In order to survey, describe, and analyzing findings, analytical statistics is used. So Excel software is used for this purpose.Results. Findings of this research demonstrate that no one of research focus group and also their used library applications do not care of integration and do not share their bibliographic and also digital data with other academic libraries. Studied libraries in 71.4 percent are use Pars Azarakhsh application. The mentioned application use MARC metadata format. Also in 86 percent the applications could offer standard extraction metadata format.Conclusion. Regarding to findings of this research, it is possible to use integration solutions in order to exploit the existing data. Therefore, the studied libraries should integrate their bibliographic data. In this way, it is proposed to use federated model, Z39.50 protocol and ISO 2709 standard to integrate their data.Keywords. Libraries; Systems Integration; Knowledge Management