نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، جامعه‌شناسی پزشکی، مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 دانشیار، بیماری‌های قلب و عروق، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 مربی، مدارک پزشکی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس ارشد، مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: نظام ثبت، مجموعه‌ای از داده‌های مربوط به بیماران است که دارای یک تشخیص ویژه و یا یک اقدام خاص می‌باشد. طراحی و اجرای سیستم‌های ثبت می‌تواند در مدیریت داده‌های مربوط به روند یا وقوع بیماری مؤثر باشد. سندروم حاد کرونری اصطلاحی است که شامل سکته‌ی قلبی یا آنژین ناپایدار بوده و به منظور کاهش بار این بیماری طراحی و اجرای نظام ثبت ضروری است. این مقاله درصدد بوده است کلیات نظام ملی ثبت سندروم حاد کرونری را در کشورهای آمریکا، سوئیس، مالزی و ایران ارایه نموده و به مقایسه‌ی آن‌ها، بر پایه‌ی وجوه افتراق و اشتراک بپردازد. روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی- تطبیقی و کاربردی بود که در سال‌های 89- 1388 صورت پذیرفت. جامعه‌ی پژوهش شامل نظام ثبت سندروم حاد کرونری در کشورهای آمریکا، سوئیس، مالزی و ایران بود. روش جمع‌آوری داده‌ها، مطالعه‌ی کلیه‌ی مستندات مکتوب و برقراری ارتباط با مراکز ثبت داده‌ها در کشورهای منتخب از طریق ایمیل بوده است. ابزار جمع‌آوری چک لیستی بود که بر پایه‌ی حداقل‌های نظام ثبت، تهیه و روایی آن به تأیید متخصصان رسید. همچنین جداول تطبیقی نیز به کار گرفته شده است. جهت روایی و پایایی تلاش گردیده که از منابع موثق هم چون وب ‌سایت‌ها و فرهنگ لغات معتبر و ... استفاده شود و در ترجمه‌ی متون ضمن بهره‌گیری از مشاوره با متخصصان مربوط، رعایت امانت با نظارت اساتید راهنما و مشاور تا حد امکان صورت پذیرفت. یافته‌ها: در هر سه کشور مورد مطالعه، نظام ثبت ملی برای سندروم حاد کرونری وجود دارد که در آن، مراحل جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها و توزیع اطلاعات انجام می‌شود. در کشور ایران، نظام ثبت در سطح ملی وجود ندارد؛ اما برای اولین بار، نظام ثبت این سندروم از سال 1378 در شهر اصفهان طراحی شد و اکنون در حال اجرا می‌باشد، که در این نظام فقط به جمع‌آوری داده‌ها پرداخته می‌شود. در دو کشور آمریکا و سوئیس این نظام تحت نظارت انجمن‌های تخصصی مرتبط با بیماری‌های عروق کرونر می‌باشد، اما در مالزی پایگاه داده زیر نظر وزارت بهداشت این کشور ساختار یافته است. آمریکا از نظر سابقه و از حیث دارا بودن ویژگی‌ها نسبت به سایر نظام‌های مورد بررسی در پژوهش ارجحیت دارد. نتیجه‌گیری: از آن جا که طراحی و اجرای نظام‌های ثبت می‌تواند به تحلیل داده‌های مربوط به بیماران کمک کند؛ بنابراین اجرای یک نظام ملی ثبت برای سندروم حاد کرونری با توجه به بار کلان آن در ایران ضروری است. در این نظام باید علاوه بر جمع‌آوری داده‌ها به تحلیل آن‌ها نیز پرداخته شود. واژه‌های کلیدی: سندروم حاد کرونری؛ نظام اطلاعات؛ ثبت.

عنوان مقاله [English]

A Comparative Review of National Registry Systems of Acute Coronary Syndrome in Selective Countries

نویسندگان [English]

  • Mahmood Keyvanara 1
  • Maasomeh Sadeghi 2
  • Sakineh Saghaeiannejad Isfahani 3
  • Hamidreza Tadayon 4

1 Associate Professor, Medical Sociology, Health Policy Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

2 Associate Professor, Cardiology, Cardiovascular Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Lecturer, Medical Records, Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

4 MSc, Medical Records, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Acute coronary syndrome (ACS) includes ST segment elevation myocardial infarction (STEMI), non- ST segment elevation myocardial infarction (NSTEMI), and unstable angina. It is among the leading causes of death. Registry systems are designed and implemented to collect and analyze the data related to a specific disease. Decreasing the burden ACS would need some strategies such as designing and implementing a registry system. This study tried to compare ACS registry systems in selected countries.Methods: This comparative descriptive research used an applied approach. The data was collected from the national registry of ACS in the USA, Switzerland, and Malaysia and myocardial infarction (MI) registry in Isfahan (as the first MI registry in Iran). Data was mainly collected from articles, journals, websites, and other written documents using a checklist which was designed based on the minimum requirements of a registry system. The validity of the checklist was confirmed by specialists. Since most resources were in English, translations were performed by an expert team to maximize the concordance with the source. Data was analyzed using comparative tables.Results: In all three countries, there were national registries for ACS. They registered all stages including gathering and analyzing data and distribution of information. Although there is no national registry in Iran, an MI registry has been implemented in Isfahan which only covers data collection. The registry systems in the USA and Switzerland are supervised by specialty associations relevant to coronary disease. In Malaysia however, the database is under the control of Ministry of Health. The American ACS had the highest level of experience and the best features among the studied registry systems.Conclusion: Overall, according to the large burden of heart diseases in Iran, designing and implementing a national registry is essential. It could bring a better management for controlling and preventing diseases.Keywords: Acute Coronary Syndrome; Information Systems; Registry.