نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 مربی، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در علوم سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

5 مربی، آمار حیاتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: رعایت استانداردهای چکیده‌نویسی، نقش بسیار مهمی در بازیابی اطلاعات دارد. هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان انطباق چکیده‌ی فارسی طرح‌های پژوهشی مصوب دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استاندارد ایزو 214 بود. روش بررسی: روش پژوهش، توصیفی و از نوع تحلیل محتوا و ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهه‌ی وارسی محقق ساخته بود. جامعه‌ی مورد مطالعه، شامل 227 طرح پژوهشی مصوب دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بین سال‌های 89-1380 بود. برای سنجش روایی سیاهه‌ی وارسی از روایی صوری و محتوایی استفاده شد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت مشاهده‌ی مستقیم بود و جهت تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (توزیع فراوانی و درصد) و استنباطی (آزمون Chi-Square) و نرم‌افزار 16SPSS استفاده شد. یافته‌ها: بیشترین میزان رعایت موارد استاندارد ایزو 214 مربوط به بیان ضمایر در قالب سوم شخص معادل 100 درصد و کمترین میزان، مربوط به استفاده از افعال معلوم معادل 4/34 درصد است. بیشترین میزان رعایت موارد استاندارد ایزو 214 مربوط به بیان ضمایر در قالب سوم شخص، شروع چکیده با جمله‌ای مبین موضوع پژوهش، جایگاه چکیده، وجود کلیدواژه هر کدام معادل 100 درصد در سال 1388 و کمترین میزان مربوط به بیان یافته‌های پژوهش معادل 7/16 درصد بین سال‌های 82-1380 بود. بین میزان رعایت هدف، بیان یافته‌های پژوهش، پرهیز از کاربرد اختصارات، علایم و سرواژه‌ها بر حسب گروه آموزشی، تفاوت معنی‌داری وجود داشت، در حالی که بین میزان رعایت سایر موارد استاندارد ایزو 214 بر حسب گروه آموزشی، تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. بین میزان رعایت برگرفته شدن کلیدواژه از متن بر حسب درجه‌ی تحصیلی مجری اصلی، تفاوت معنی‌داری مشاهده شد، اما بین میزان رعایت سایر موارد استاندارد ایزو 214 بر حسب درجه‌ی تحصیلی مجری اصلی، تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: به طور کلی، میزان انطباق چکیده‌ی فارسی طرح‌های پژوهشی مصوب دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استاندارد ایزو 214 در وضعیت مطلوبی قرار دارد و بیشتر موارد استاندارد ایزو 214 رعایت گردیده است. میزان رعایت موارد استاندارد ایزو 214 در سال‌های مختلف یکسان نیست و بین میزان رعایت موارد استاندارد ایزو 214 بر حسب گروه آموزشی و درجه‌ی تحصیلی، تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. واژه‌های کلیدی: چکیده‌ها؛ طرح پژوهش؛ دانشگاه‌ها؛ ایزو 214.

عنوان مقاله [English]

The Rate Commitment to ISO 214 Standards among the Persian Abstracts of Approved Research Projects at School of Health Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

  • Davoud Khalaji 1
  • Ahmad Papi 2
  • Hasan Ashrafi Rizi 3
  • Ahmad Shabani 4
  • Akbar Hassanzadeh 5

1 MSc, Medical Library and Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Lecturer, Medical Library and Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Medical Library and Information Sciences, Health Information Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4 Associate Professor, Library and Information Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran

5 Lecturer, Biostatistics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Commitment to abstracting standards has a very significant role in information retrieval. The present research aimed to evaluate the rate of commitment to ISO 214 standards among the Persian abstracts of approved research projects at School of Health Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.   Methods: This descriptive study used a researcher-made checklist to collect data which was then analyzed through content analysis. The studied population consisted of 227 approved research projects in the School of Health Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences during 2001-10. The validity of the checklist was measured by face and content validity. Data was collected through direct observations. Statistical analyses including descriptive statistics (frequency distribution and percent) and inferential statistics (chi-square test) were performed in SPSS16.Results: The highest and lowest commitment rates to ISO 214 standard were in using third person pronouns (100%) and using active verbs (34.4%), respectively. In addition, the highest commitment rates to ISO 214 standard (100%) related to mentioning third person pronouns, starting the abstract with a sentence to explain the subject of the research, abstract placement, and including keyword in 2009. On the other hand, during 2001-3, the lowest commitment rate was observed in reporting research findings (16.7%). Moreover, various educational groups differed significantly only in commitment to study goals, providing research findings, and abstaining from using abbreviations, signs, and acronyms. Furthermore, the educational level of the corresponding author was significantly related with extracting the keywords from the text. Other factors of ISO 214 standard did not have significant relations with the educational level of the corresponding author.Conclusion: In general, a desirable rate of commitment to ISO 214 standard was observed among the Persian abstracts of approved research projects at the School of Health Management and Medical Informatics of Isfahan University of Medical Sciences. However, commitment rates differed between years. In addition, commitment to ISO 214 standard was not significantly related with educational group and degree.Keywords: Abstracts; Research Design; Universities; ISO 214