نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه اصفهان ، اصفهان، ایران

3 دانشیار، مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تأکید مدیریت دانش در کتابخانه‌ها، ترویج خلق دانش، روابط نزدیک‌تر بین کتابخانه‌ها، داخل کتابخانه‌ها و بین کتابخانه‌ها و کاربران آن‌ها با انگیزه‌ی افزایش میزان رضایت کاربران و بهبود خدمات کتابخانه، تقویت شبکه‌های جهانی و زنده کردن جریان دانش می‌باشد. هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان کاربست مدیریت دانش در بین کارکنان کتابخانه‌های مرکزی، دانشکده‌ای و بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر اساس مدل Hissig بوده است. مدل Hissig دارای چهار فرایند خلق، ذخیره، نشر و به کارگیری دانش می‌باشد. روش بررسی: روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی بود. جامعه‌ی پژوهش، تمام کارکنان شاغل در 21 کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز (59 نفر) در سال 1389 بودند. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه‌گیری عمومی Cochrane استفاده گردید، که تعداد 40 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری، مبتنی بر تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته بود که از مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسش‌نامه توسط اساتید مجرب تأیید و به منظور پایایی آن ضریب Cronbach’s Alpha با مقدار 949/0 استخراج گردید. داده‌های پژوهش با کمک نرم‌افزار 16SPSS مورد تحلیل قرار گرفت و در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون‌های One-sample t، MANOVA و آزمون تعقیبی Scheffe استفاده شد. همچنین برای ترسیم نمودارها از نرم‌افزار 16Excel استفاده شد. یافته‌ها: میزان کاربست مؤلفه‌های خلق دانش با 06/3 بالاتر از متوسط، ذخیره‌ی دانش با 56/2 در حد پایین‌تر از متوسط، نشر دانش با 87/2 در حد بالاتر متوسط و به کارگیری دانش با 12/3 در حد بالاتر از متوسط بود. همچنین نتیجه‌ی آزمون One-sample t بر اساس مدل Hissig نشان داد که میزان کاربست مؤلفه‌های مدیریت دانش در بین کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز با میانگین 90/2 در حد بالاتر از متوسط می‌باشد. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های این مطالعه، میزان کاربست مدیریت دانش در بین کارکنان کتابخانه‌ی مرکزی، دانشگاهی و بیمارستانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تبریز در حد بالاتر از متوسط می‌باشد، اما از بین مؤلفه‌های مورد بررسی مؤلفه‌ی ذخیره‌ی دانش در حد پایین‌تر از متوسط می‌باشد؛ بنابراین تبیین اهمیت ذخیره‌ی دانش در بین کارکنان کتابخانه‌ها و استفاده از سیستم‌های ذخیره‌ی دانش ضروری می‌باشد. واژه‌های کلیدی: مدیریت دانش؛ کتابخانه‌ها؛ مدل Hissig.

عنوان مقاله [English]

Application of Knowledge Management among the Staff of Libraries affiliated to Tabriz University of Medical Sciences, Iran, based on Hissig Model

نویسندگان [English]

  • Akbar Hosseinzadeh 1
  • Ahmad Shabani 2
  • Seyyed Ali Siyadat 3

1 MSc, Library and Information Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Library and Information Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran

3 Associate Professor, Education Management, Isfahan University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was determine the application of knowledge management among the staff members of central, faculty, and hospital libraries at Tabriz University of Medical Sciences (Tabriz, Iran), based on Hissig model. Hissig model consists of four processes including knowledge creation, storage, sharing, and application. Methods: This descriptive survey included all of the listed members of university libraries (59 persons) in 2010. Using Cochran's formula to determine the sample size, 40 individuals were selected to participate. Sampling was conducted through stratified random sampling proportional to size. A 5-point Likert scale researcher-made questionnaire was used to gather the needed information. The face validity of the questionnaire was approved by experienced teachers. In order to determine the reliability, Cronbach's alpha coefficient was calculated (α = 0.949). Descriptive statistics, including frequency, percentage, mean, and standard deviation, and inferential statistics, including single- sample t-test, multivariate analysis of variance (MANOVA), and Scheffe's post hoc test, were used to analyze the collected data. Results: Our findings showed that the application of knowledge management based on Hissig model among the library staff members at Tabriz University of Medical Sciences had an average of 2.90 and was higher than moderate. While the studied population scored higher than moderate in knowledge creation (3.06), sharing (2.87), and application (3.12), their scores of knowledge storage (2.56) were lower than average. Conclusion: According to the findings of this research, the application of knowledge management based on Hissig model among the library staff members at Tabriz University of Medical Sciences was rated higher than moderate. However, between the investigated components, knowledge storage was rated lower than average which highlights the importance of knowledge storage among library staff members. Utilization of knowledge storage systems is thus essential. Keywords: Knowledge Management; Libraries; Hissig Model.