نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی، مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در علوم سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در علوم سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 مربی، کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: شاخص‌های ارزیابی پایگاه‌های اطلاعاتی شامل؛ شاخص‌های مدیریتی، فنی، محتوایی و جستجو است و ویژگی‌های جستجو یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مذکور می‌باشد. پژوهش حاضر، ویژگی‌های جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی پیوسته در وب سایت کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از لحاظ درون‌داد و برون‌داد جستجو بر اساس معیارهای بین‌المللی را مورد شناسایی قرار داده است. روش بررسی: مطالعه‌ی حاضر توصیفی- پیمایشی بود که در سال 1387 انجام گرفت. جامعه‌ی پژوهش 7 پایگاه اطلاعاتی پیوسته‌ی موجود در وب سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. در این بررسی ویژگی‌های جستجو از لحاظ درون‌داد و برون‌داد این پایگاه‌ها با استفاده از چک لیست استخراج شده از معیارهای بین‌المللی شامل معیار 12-K Maryland، معیار ارزیابی Ovid، ارزیابی DBMS و ابزار ارزیابی Gulliver بررسی شد. روایی چک لیست به تأیید متخصصین رشته رسید و در نهایت داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار Excel در سطح آمار توصیفی با شاخص‌های درصد و فراوانی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: با مقایسه‌ی مطابقت ویژگی‌های درون‌داد جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی موجود در وب سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با معیارهای بین‌المللی، مشخص شد که پایگاه Ovid 100 درصد با معیارهای مورد نظر مطابقت داشت؛ در حالی که پایگاه MD Consult، با 52/51 درصد مطابقت در پایین‌ترین سطح بین پایگاه‌های مورد مطالعه قرار گرفته است. با مقایسه‌ی مطابقت ویژگی‌های برون‌داد جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی موجود در وب سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با معیارهای بین‌المللی مشخص شد که پایگاه Ovid 100 درصد با معیارها مطابقت داشته و در بین پایگاه‌های مطالعه شده بالاترین امتیاز را دارد؛ در حالی که پایگاه MD Consult با90/61 درصد مطابقت در پایین‌ترین سطح بین پایگاه‌های مورد مطالعه قرار گرفته است. نتیجه‌گیری: ویژگی‌های جستجوی پایگاه اطلاعاتی Ovid 100 درصد با معیارهای بین‌المللی مطابقت داشت و پایگاه MD Consult با 33/57 درصد انطباق در پایین‌ترین سطح انطباق با معیارهای بین‌المللی قرار دارد. سایر پایگاه‌ها نیز در سطح بالایی قرار دارند که البته می‌توان پس از بررسی سایر ویژگی‌ها مانند فنی، مدیریتی و محتوایی این پایگاه‌ها به تصمیم‌گیری در خصوص اشتراک یا قطع اشتراک آن‌ها پرداخت. واژه‌‌های کلیدی: پایگاه‌های اطلاعاتی واقعی (غیر کتاب‌شناختی)؛ استانداردهای مرجع؛ مطالعات ارزشیابی؛ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

عنوان مقاله [English]

Evaluating Features of Search in Online Databases of Isfahan University of Medical Sciences Central Library Website according to International Criteria

نویسندگان [English]

  • Shahin Mojiri 1
  • Fariba Rakhsh 2
  • Ali Reza Rahimi 3

1 MSc, Library and Information Sciences, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 MSc, Medical Library and Information Sciences, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Lecturer, Library and Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Database evaluation indicators include management, content, technical, and search indicators. A database must have a high level of information retrieval. As search features is one of the most important factors in database evaluation, this research tried to evaluate search input and output in online databases of Isfahan University of Medical Sciences (IUMS) central library website based on international standards.Methods: In a cross-sectional study in 2007-08, 7 online databases of IUMS central library website were included. Search input and output were evaluated by a researcher-made checklist according to Maryland K-12 and Ovid criteria, database management system (DBMS), and Gulliver assessment tool. The reliability of that the checklist was approved by professionals. The checklist consisted of 2 parts, 11 items to assess search input features and 15 items to evaluate search output features. The collected data was finally analyzed in Microsoft Excel.Results: Our results showed that input and output features of Ovid databases were completely (100%) according to the standard criteria. However, MD Consult had the lowest (input: 51.52% and output: 61.9%) concordance with the standards. Although other databases.Conclusion: Ovid and MD Consult had the highest and lowest concordance with search standards, respectively. Although other databases had acceptable concordance, decisions to continue or discontinue using their services depend on further evaluations of their management, content, and technical features.Keywords: Databases, Factual; Reference Standards; Evaluation Studies; Isfahan University of Medical Sciences.