نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استاد، علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: عصر حاضر، عصر تحولات و تغییرات شگرف در فن‌آوری‌ها می‌باشد. عصری که ساختار فکری آن آکنده از عمق بخشیدن به اطلاعات و توجه به مشارکت نیروی انسانی خلاق و دانش‌گرا است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه‌ی بین مدیریت دانش با خلاقیت در میان کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز در سال 1389 بود. روش بررسی: مطالعه‌ی حاضر توصیفی- همبستگی بود که جامعه‌ی مورد مطالعه در این پژوهش، 120 کتابدار زن و مرد کتابخانه‌های دانشگاهی دولتی و آزاد شهر شیراز در سال 1389 بود، که همه‌ی آنان به عنوان نمونه‌ی پژوهش در نظر گرفته شدند؛ لذا به 120 نفر از آن‌ها پرسش‌نامه داده شد، که 90 نفر (75 درصد) بازگردانده شد. روش پژوهش، پیمایشی و ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته‌ی مدیریت دانش و پرسش‌نامه‌ی خلاقیت Randsip بود. ضرایب پایایی Cronbach's alpha که برای محاسبه‌ی همسانی درونی پرسش‌نامه‌های مدیریت دانش و خلاقیت استفاده گردید، به ترتیب برابر با 90/0 و 81/0 به دست آمد. داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی شامل ضریب همبستگی Pearson، t-test و آزمون ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: بین دو متغیر مدیریت دانش و خلاقیت با توجه به ضریب همبستگی 261/0، رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری در سطح 013/0 وجود دارد. از نتایج دیگر آن بود که، بین نمره‌ مؤلفه‌ی «‌افراد» و «فرهنگ» در مدیریت دانش کتابداران با نمره‌ی خلاقیت آنان، به ترتیب با ضرایب همبستگی 273/0 و 338/0 ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود داشت، اما بین نمره‌ مؤلفه‌های «فن‌آوری» و «فرایند» با نمره‌ی خلاقیت کتابداران، به ترتیب با ضرایب همبستگی 122/0 و 094/0 ارتباط معنی‌داری وجود نداشت. نتایج آزمون ANOVA نیز نشان داد که میزان تحصیلات بر مدیریت دانش کتابداران تأثیر معنی‌دار دارد. در حالی که جنسیت، سابقه‌ی خدمت و میزان تحصیلات تأثیر معنی‌داری بر خلاقیت کتابداران ندارد. نتیجه‌گیری: هرچه قدر خلاقیت کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شیراز بالاتر باشد، مدیریت دانش نیز بیش‌تر می‌باشد. واژه‌‌های کلیدی: خلاقیت؛ کتابخانه‌های دانشگاهی؛ کتابداران؛ مدیریت دانش.

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Knowledge Management and Creativity among the Librarians of Shiraz University Libraries, Iran

نویسندگان [English]

  • Najmeh Nayer 1
  • Abdolrasool Jookar 2

1 MSc, Library and Information Sciences,Shiraz University, Shiraz, Iran

2 Professor, Library and Information Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction: The present age is the age of dramatic changes in technologies whose intellectual structure deepens information and considers creative and knowledge-oriented human resource participation. The present study has been performed to determine the relationship between knowledge management and creativity among the librarians of university libraries of Shiraz, Iran in 2010.Methods: All female and male librarians of state and Azad universities in Shiraz were respectively studied during 2010. From the 120 subjects who received the questionnaires, 90 persons (75%) completed and returned the questionnaires. This survey study used researcher-made questionnaire of knowledge management and creativity questionnaire of Randsip. Internal consistency of the two questionnaires was calculated using Cronbach's alpha (0.90 and 0.81, respectively). Data was analyzed by descriptive and inferential statistics including Pearson's correlation coefficient, t-test and one-way analysis of variance (ANOVA).Results: There was a significant direct relationship between knowledge management and creativity according to Pearson's correlation coefficient (0.261). Our results also showed that individual and cultural dimensions of knowledge management among librarians had significant and positive relationships with their creativity (Pearson' correlation coefficient = 0.273 and 0.338, respectively). However, the two dimensions of technology and process had no significant or positive relationships with creativity (Pearson's correlation coefficient = 0.122 and 0.094, respectively). The results of one-way ANOVA showed that the level of education had a significant effect on librarians' knowledge management. On the other hand, gender and military service record had no significant effect on knowledge management among librarians.Conclusion: The results of this study suggested higher levels of knowledge management in more creative librarians in Shiraz university libraries.Keywords: Creativeness; Academic Libraries; Librarians; Knowledge Management.