نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشکده ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 مربی، آمار زیستی، دانشکده ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدارک پزشکی، دانشکده ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: کاربردپذیری در موفقیت و پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی و ارتقای کیفیت مراقبت ضروری است. این پژوهش با هدف، ارزیابی کاربردپذیری سیستم اطلاعات بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استفاده از مقیاس کاربردپذیری انجام شد. روش بررسی: پژوهش تحلیلی حاضر که از نوع کاربردی می‌باشد، در سال 1389 انجام شد. جامعه‌ی آماری شامل کل کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی در یک بیمارستان عمومی و دو بیمارستان تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به تعداد 110 نفر بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ی مقیاس کاربردپذیری سیستم بهاتاچرژی شامل کاربردپذیری، قصد ادامه‌ی استفاده از سیستم، درک سودمندی و رضایت کاربر بود. در نهایت، داده‌ها به روش آمار توصیفی و آزمون همبستگی Spearman و با استفاده از نرم‌افزار SPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: بر طبق یافته‌ها، 8/71 درصد از پاسخ دهندگان از سیستم راضی بودند، 2/64 درصد از کاربران قصد استفاده‌ی مداوم از سیستم را داشته و 78 درصد فواید سیستم را درک کرده و به سودمندی سیستم معتقد بودند. سیستم تنها انتظارات 8/59 درصد از کاربران را برآورده کرده بود. افزون بر این، بین سودمندی درک شده و قصد استفاده‌ی مداوم از سیستم (001/0 £ P)، قصد استفاده‌ی مداوم از سیستم و کارامدی سیستم (001/0 £ P)، برآورده شدن انتظارات کاربر و قصد استفاده‌ی مداوم از سیستم (001/0 £ P) همبستگی وجود داشت. نتیجه‌گیری: رضایت کاربر، سودمندی درک شده، برآورده شدن انتظارات و قصد استفاده‌ی مداوم از سیستم شاخص موفقیت یا عدم موفقیت سیستم می‌باشد. بر اساس نتایج، به نظر می‌رسد سیستم اطلاعات بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تا حدودی موفق و در بهبود بهره‌وری و بازگشت سرمایه و هزینه‌ی ایجاد آن مؤثر بوده است، ولی از آن جا که ارزیابی نهایی در چرخه‌ی حیات و توسعه‌ی سیستم اطلاعات، با هدف اصلاح طراحی سیستم و ارتقای کارامدی آن انجام می‌گیرد، تمرکز بر رفع نواقصی که سبب کاهش رضایت از سیستم شده است، ضروری به نظر می‌رسد. واژه‌های کلیدی: کاربرد پذیری؛ سودمندی درک شده؛ انتظارات کاربر؛ ارزشیابی؛ سیستم اطلاعات بیمارستانی.

عنوان مقاله [English]

Usability Evaluation of Hospital Information Systems in Hospitals Affiliated with Mashhad University of Medical Sciences, Iran

نویسندگان [English]

  • Farahnaz Sadoughi 1
  • Masoumeh Khoshkam 2
  • Sayedeh Raziyeh Farahi 3

1 Associate Professor, Health Information Management, School of Health Management and Information Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2 Lecturer, Biostatistics, School of Health Management and Information Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 MSc Student, Medical Records Education, School of Health Management and Information Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Hospital information systems (HISs) are computerized systems used as electronic tools for managing patient information. Usability is necessity for the success and acceptability of HISs and can enhance the quality of provided care. This study aimed to evaluate the usability of HISs in Hospitals affiliated with Mashhad University of Medical Sciences (Iran). Methods: This descriptive, analytical study was conducted in 2010. The population consisted of 110 users of HISs in 1 general and 2 specialized hospitals affiliated with Mashhad University of Medical Sciences. Simple random sampling was used to select the interviewees. Data was collected by Bhattacharjee's usability scale which includes usability, continued intention to use HIS, perceived usefulness and benefits, and user satisfaction. The collected data was analyzed using descriptive statistics and Spearman's correlation coefficient in SPSS. Results: More than two-thirds of the users (71.8%) were satisfied with HISs. In addition, 64.2% of the users had the intention to continue using the system and 78.0% of them had perceived the benefits of HIS and believed in its usefulness. However, the system could meet the needs and expectations of only 59.8% of users. Significant correlations existed between system efficiency and intention to continue using the system (P = 0.001), between intention to continue using the system and perceived usefulness (P = 0.001), and between user expectations and perceived usefulness (P = 0.001). Conclusion: User satisfaction, perceived usefulness, meeting user expectations, and intention to continue using the system are distinguished indices to determine the success or failure of HISs. The results indicated that hospitals affiliated with Mashhad University of Medical Sciences were successful in implementing HIS and improving productivity. Since HIS assessment is conducted to modify the system, it is necessary to further evaluate HIS and focus on the problems that lead to dissatisfaction. Keywords: Usability; Perceived Usefulness; User Expectations; Evaluation; Hospital Information System.