نوع مقاله : Short Communication(s)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد، کتابداری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 مربی، آمار، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: اندازه‌گیری کیفیت خدمات در کتابخانه‌های دانشگاهی دارای اهمیت ویژه‌ای است. در سال‌های اخیر تحقیقات زیادی با استفاده از ابزارهایی مانند Libqual در زمینه‌ی اندازه‌گیری کیفیت خدمات کتابخانه‌ها انجام شده است. هدف از مطالعه‌ی حاضر، ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشکده‌ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از مدل تحلیل شکاف Libqual بود. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و جامعه‌ی پژوهش، کلیه‌ی کاربران کتابخانه‌های دانشکده‌ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1389 بودند که تعداد 368 نفر از آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌ی استاندارد Libqual جمع‌آوری شد که روایی و پایایی این پرسش‌نامه در پژوهش‌های مختلف داخلی کشور تأیید شده است. پرسش‌نامه دارای 22 سؤال بود و پاسخ دهندگان نظرات خود را به هر یک از سؤالات در سه سطح حداقل انتظارات، حداکثر انتظارات و سطح دریافت در مقیاسی از 1 تا 9 درجه‌بندی کردند. پس از توزیع، تعداد 354 پرسش‌نامه تکمیل و بازگردانده شد و برای تحلیل شکاف خدمات از آزمون t استفاده گردید. در نهایت، داده‌ها با ورود به نرم‌افزار SPSS و Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد، شکاف کفایت و برتری در همه‌ی ابعاد Libqual منفی بود و میانگین سطح دریافت خدمات کتابخانه‌ای نیز در کلیه‌ی ابعاد Libqual هم از حداقل انتظارات و هم از حداکثر انتظارات به طور معنی‌داری کمتر بود (001/0 > P). نتیجه‌گیری: توجه به کلیه‌ی ابعاد Libqual، ارزیابی مستمر کیفیت خدمات و آموزش کاربران از نکات قابل توجه است. واژه‌‌های کلیدی: ارزیابی؛ مدل تحلیل شکاف؛ کتابخانه‌ها.

عنوان مقاله [English]

Quality Assessment of Services Provided by Libraries of Isfahan University of Medical Sciences Using Gap Analysis Model (Libqual), Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Hashemian 1
  • Mohammad Javad Alemokhtar 2
  • Akbar Hasanzadeh 3

1 MSc, Medical Library and Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 MSc, Library and Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Lecturer, Statistics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: The LibQUAL model measures 3 dimensions on a scale of approximately 22 aspects of services. The purpose of the present research was to evaluate the quality of services provided by libraries of Isfahan University of Medical Sciences using the LibQUAL model. Methods: In a descriptive research, 368 users of libraries of Isfahan University of Medical Sciences participated. Data was collected by the LibQUAL questionnaire. Independent samples t-tests were conducted to analyze the data in SPSS. Results: There were significant negative gaps between minimum levels of services, perceived levels of services, and desired levels of services in all 22 aspects and all 3 dimensions of LibQUAL model. Conclusion: Constant evaluation of all aspects of the LibQUAL model and user education are essential. Keywords: Evaluation; LibQUAL; Libraries.