نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مدیریت آموزش عالی، دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

4 مربی، مدارک پزشکی، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه بازار گردشگری پزشکی به عنوان یکی از صنایع درامد‌زا و رقابتی در دنیا مطرح شده و از حوزه‌های نوین گردشگری پیشرفته است. اطلاع‌رسانی مناسب منجر به آگاهی گردشگران پزشکی از قابلیت‌های حال حاضر خدمات سلامت می‌گردد. این پژوهش با هدف، تأثیر مکانیزم‌های اطلاع‌رسانی در جذب گردشگران پزشکی در بیمارستان‌های منتخب شهر تهران انجام گرفت. روش بررسی: پژوهش توصیفی- مقطعی حاضر در سال 1390 بر روی 195 نفر از رؤسا، مدیران، مترون‌ها، مسؤولان بهبود کیفیت، سوپروایزرها و سرپرستاران بیمارستان‌های هاشمی‌نژاد، شهید رجایی، حضرت رسول اکرم، میلاد، ایران مهر، محب، لاله و پارسیان انجام گرفت. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ی دو بخشی بود. پرسش‌نامه پس از کسب اعتبار علمی و داشتن پایایی 88/0 به کمک آزمون Cronbach’s alpha توسط افراد شرکت کننده در پژوهش تکمیل گردید. داده‌ها پس از جمع‌آوری با استفاده از نرم‌افزار 16SPSS و آزمون‌های توصیفی درصد فراوانی و میانگین و آزمون تحلیل استنباطی F مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: بین مکانیزم‌های اطلاع‌رسانی و جذب گردشگران پزشکی رابطه‌ی معنی‌داری وجود نداشت (05/0 < P). از بین متغیرهای مکانیزم‌های اطلاع‌رسانی، تنها تبلیغات رسانه‌ای با جذب گردشگران پزشکی رابطه‌ی معنی‌داری داشت (05/0 = P). سایر متغیرها از جمله بروشورها، کتابچه‌های راهنما، برنامه‌های تلویزیونی، روش‌های الکترونیکی و سازمان‌های مسؤول گردشگری تأثیری در جذب گردشگران پزشکی نداشتند. نتیجه‌گیری: با توجه به وجود این که تنها تبلیغات رسانه‌ای در جذب گردشگران پزشکی مؤثر است؛ به نظر می‌رسد که تبلیغ توانمندی‌های کشور در این زمینه در رسانه‌های بین‌المللی می‌تواند به جذب هر چه بیشتر گردشگران پزشکی کمک نماید. واژه‌های کلیدی: سفر پزشکی؛ گردشگری پزشکی؛ اطلاع‌رسانی

عنوان مقاله [English]

The Relation between Information Mechanisms and Medical Tourist Attraction in Hospitals of Tehran, Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Jamaloddin Tabibi 1
  • Amir Ashkan Nasiripour 2
  • Ali Ayubian 3
  • Hossein Bagherian MahmoodAbadi 4

1 Professor, Higher Education Administration, School of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Health Services Management, School of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 MSc Student, Health Services Management, School of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

4 Lecturer, Medical Records, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Medical tourism marketing is currently known as a competitive and profitable industry throughout the world. It is considered as a modern field of developed tourism. Appropriate provision of information would increase the awareness of medical tourists about the capabilities of health services. This study was conducted to evaluate the effects of information mechanisms on attracting medical tourists in selected hospitals of Tehran, Iran.Methods: In a descriptive, cross-sectional study in 2011, over 195 directors, administrators, matrons, quality promotion authorities, supervisors, and head nurses of 8 hospitals in Tehran were included. A valid and reliable (Cronbach's alpha = 0.88) 2-part questionnaire was designed to collect data. Data was analyzed using inferential and descriptive statistics in SPSS.Results: There was not a significant relation between information mechanisms and medical tourist attraction (P > 0.05). Among the variables of information mechanisms, only media advertising was significantly related with attracting medical tourists (P = 0.05). However, other variables including brochures, manuals, TV programs, electronic methods, and organizations responsible for tourism had no effects on attracting medical tourists.Conclusion: Since media advertising was the only effective factor in attracting medical tourists, it seems that international advertisements about the potentials of Iranian hospitals would help in attracting more medical tourists.Keywords: Travel Medicine; Medical Tourism; Information Science.