نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، اقتصاد سلامت، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: سازمان‌های بیمه از تأثیرگذارترین سازمان‌ها در نظام سلامت می‌باشند که می‌توانند از طریق قطع ارتباط مالی بین ارایه دهنده و گیرنده‌ی خدمت به ارتقای اثربخشی، بهره‌وری و رضایت‌مندی بیماران منجر شود. با توجه به این‌که سازمان‌های کنونی بیمه‌ی سلامت در کشور، با تعاریف و اهداف عالیه‌ی بیمه‌ی سلامت در جهان فاصله دارند، این مطالعه با هدف ارایه‌ی راهکارهایی جهت ارتقای کمی و کیفی بیمه‌های سلامت کشور ایران انجام شده است. روش بررسی: مطالعه‌ی حاضر به صورت کیفی در دو مرحله انجام شد. در ابتدا با بررسی متون از پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان‌های بیمه‌ای و مقالات مرتبط و مطالعه‌ی قوانین و مقررات مربوط به انواع بیمه‌های سلامت در کشور، ضعف‌ها و آسیب‌های موجود شناسایی و در مرحله‌ی بعد عوامل شناسایی شده به صورت چک لیست سازمان یافته که اعتبار آن با نظرسنجی از صاحب‌نظران با روش Delphi محرز گردید، در اختیار صاحب‌نظران دانشگاهی در اصفهان و تهران قرار گرفت و به بحث گذاشته شد. در نهایت چک لیست‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS اولویت‌بندی شدند و راهکارهایی پیشنهاد گردید. یافته‌ها: وجود سازمان‌های بیمه‌ای متعدد و ناهماهنگ، عدم وجود پوشش همگانی مشکلات مربوط به منبع هزینه‌ای و سهم زیاد پرداخت از جیب توسط بیمه شده، مشکلات مربوط به تعرفه‌ها و عدم ارتباط صحیح بین سازمان‌های بیمه‌گر و مراکز بهداشتی درمانی، به عنوان مهم‌ترین ضعف‌های کنونی بیمه‌های سلامت شناسایی شد. یکپارچه‌سازی بیمه‌های سلامت بر اساس قوانین و یک الگوی مشخص و تعریف شده، تدوین صحیح بسته‌ای بیمه‌ی پایه‌ی سلامت و شفاف‌سازی مرز بین بیمه‌های پایه و مکمل، گسترش پوشش بیمه‌ای، تدوین قوانینی جهت قطع ارتباط مالی بین ارایه دهنده و گیرنده‌ی خدمت و در نهایت ایجاد همبستگی اجتماعی به گونه‌ای که یارانه‌های متقاطع بین گروه‌های کم درآمد و پر درآمد وجود داشته باشد، راهکارهای منتخب جهت ارتقای کمی و کیفی سیستم بیمه‌ی سلامت در کشور شناسایی شدند. نتیجه‌گیری: وزارت‌های بهداشت، درمان، رفاه و تأمین اجتماعی باید جهت حل مشکلات مربوط به سیستم بیمه‌ی سلامت، اقدامات اجرایی را بر اساس انجام مطالعات متعدد در این زمینه صورت دهند و تنها به ارایه‌ی قوانین در برنامه‌های چند ساله‌ی توسعه اکتفا نکنند؛ چراکه آسیب‌های ادامه‌ی این روند در نهایت متوجه‌ی ضعیف‌ترین اقشار جامعه (بیماران، افراد کم درآمد و ...) می‌شود. واژه‌های کلیدی: بیمه؛ بیمه‌ی سلامت؛ مطالعه‌ی کیفی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Significant Improvement Points and Offering Strategies to Improve the Quality and Quantity of Health Insurance in Iran: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

 • Efat Mohamadi 1
 • Ahmad Reza Raeisi 2
 • Mojtaba Nuhi 3

1 MSc Student, Student Research Committee, Health Services Management, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Health Information Management, Health Management and Economics Research Center, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 MSc Student, Health Economics, Tehran University of Medical Sciences, School of Health, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Insurance agencies are the most influential organizations in the health system so that they can enhance the effectiveness, efficiency and patient satisfaction through eliminating the financial relationship between provider and client services. Given the current health organizations in Iran and different definitions and higher goals, this study aimed to provide solutions to enhance the quality and quantity of health insurance in Iran. Methods: The present study was conducted in two stages. The first stage was done through literature review of databases related to insurance organizations, articles and study of laws and regulations related to various types of health insurance and the weaknesses and vulnerabilities in Iran. After identifying the factors in organized the checklist, they were discussed with experts. Results: Existence of many uncoordinated insurance agencies, lack of universal coverage, problems related to resource costs and problems related to lack of actual tariff were identified as a major weakness of current health insurance. Integration of health insurance law and defining a clear pattern, correct formulation of the basic health insurance package and a clear line between basic and supplementary insurance, expansion insurance coverage, legislation for the financial disconnect between the service provider and the recipient, and ultimately creating social cohesion in a way to provide cross-subsidies between low income and high income groups were the qualitative and quantitative approaches to enhance the health insurance system in Iran. Conclusion: Ministry of Health and Welfare and Social Security have to solve problems related to the health insurance system, enforcement action based on several studies done in this area and does not suffice to the rules provided in the development of multi-year program; because more damage of the process ultimately impact the weakest class of the society (patients, people with low income, etc.). Keywords: Insurance; Health Insurance; Qualitative Research

 1. R. Mark,C. William, M. Rich. "The Reform of Health Care: A Guide for justice and efficiency". Translation:A. Ahmadvand and etal. Ibn Sina Institute of Scientific and Cultural great. Summer 1384. Page 297-271[persian].
 2. M. Hajizade, "Health economy". Tehran. Community based publications. Page 83-95[persian]
 3. S .Asif Zadeh, health management, Qazvin University of Medical Sciences, Second Edition, page 355-364,1387[persian]
 4. Kohn, L. T., J. Corrigan, et al. (2000). To err is human: building a safer health system, Natl Academy Pr.
 5. Judge, K. and N. Mays (1994). "Equity in the NHS Allocating resources for health and social care in England." BMJ 308(6940): 1363.
 6. Doherty, J., D. McIntyre, et al. (2001). Social health insurance, Health Systems Trust.
 7. Colombo, F. and N. Tapay "Private Health Insurance."
 8. Crystal, S., R. W. Johnson, et al. (2000). "Out-of-pocket health care costs among older Americans." Journal ofGerontology: SOCIAL SCIENCES 55(1): S5I-S62.
 9. H.Moghadasi & at al , problems of health insurance in Iran and the necessity implementing the approach to reform, health management (44) 14, 1390.[persian]
 10. . 10. http://bdsn.blogfa.com/post-19.aspx
 11. http://www.bina.ir/news/index.php?option=com_content&view=article&id=5697:500------&catid=83:1389-10-11-06-23-17&Itemid=122
 12. H.Zare & at al, social health insurance in Iran and world , Parliament 's Social Studies Center, 1389[persian]
 13. http://healtheconomics.blogfa.com/post-16.aspx
 14. International Organization of Social Security, 2007, quotes of Maleki & at al.[persian]
 15. Davari,M. Haycox,A. Walley,T.”Health insurance system in Iran; past experiences, present challenges and future strategies”. Under publishes
 16. S. Rajai , counselor of department health, a speech titled "Expanding health insurance", in 1387.[persian]
 17. M.Kazemian, Social Security Journal, No. 10, Autumn 1380, pge:13-15. [persian]
 18. Health Policy Research Center, Department of Health and Medical Education[persian]. URL: http://health-policy.blogfa.com
 19. World Bank, WDI, 2002
 20. http://www.bojnurdmc.org/news/trade-news/62-1389-10-18-07-11-50
 21. M.Eghbali,Structure of health insurance, Journal of the Medical Council of Islamic Republic of Iran News, Mehr , page26- 27. 1390[persian]
 22. M. Javanbakht, health insurance status in the country's health system, Iranian Journal of Medical Systems, Special Issue, Mehr., page 28- 32. 1390