نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی و عضو هیأت علمی گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

2 کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 استادیار انفورماتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

مقدمه: در عصر فن‌آوری، دستیابی سریع و مؤثر به اطلاعات بدون استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات غیر ممکن است. استفاده‌ی نادرست از فن‌آوری نوین برای انتقال دانش تخصصی، منجر به نارسایی آن و باعث اتلاف هزینه خواهد شد. بنابراین شناخت قابلیت‌های فن‌آوری اطلاعات و آگاهی از نیازهای استفاده کنندگان نهایی آن بسیار ضروری است. هدف این پژوهش، تعیین میزان استفاده از فن‌آوری اطلاعات توسط دستیاران تخصص بالینی در مراکز آموزشی- درمانی ارومیه در سال 1390 بود. روش بررسی: این پژوهش به صورت توصیفی- مقطعی با استفاده از پرسش‌نامه‌ی توسعه یافته‌ی تمجید و رضایی در سال 1388 انجام گردیده است که روایی آن توسط متخصصان و پایایی با ضریب (alpha Cronbach's) معادل 82 تأیید گردید. نمونه‌گیری به روش سرشماری مطابق با حجم جامعه‌ی آماری به تعداد 157 نفر، بین کلیه‌ی دستیاران تخصص بالینی مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1390 انجام گردید. پس از جمع‌آوری پرسش‌نامه‌ها اطلاعات وارد نرم‌افزار SPSS گردید و نتایج با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (فراوانی) بررسی و به صورت جداول و نمودار ارایه شد. یافته‌ها: میزان استفاده از انواع فن‌آوری‌های اطلاعاتی Athens (4/52 درصد)، Multimedia (1/42 درصد) شبکه‌های اطلاع‌رسانی پزشکی داخلی (5/36 درصد) و Full-text (1/31 درصد) متوسط ارزیابی شده است. همچنین ایشان استفاده از دستیار دیجیتال شخصی مانند دستیار دیجیتال شخصی (9/88 درصد)، پست الکترونیک (54 درصد)، فایل‌های صوتی الکترونیکی (2/34 درصد)، فن‌آوری آگاهی‌رسانی (8/27 درصد)، سرویس پیام کوتاه (1/15 درصد)، وبلاگ (9/11 درصد)، گفتگوی الکترونیکی (2/3 درصد) را به میزان زیاد و بسیار زیاد تشخیص داده‌اند.   نتیجه‌گیری: با آموزش کافی، نحوه‌ی استفاده از فن‌آوری اطلاعات و آشنایی با کاربرد آن در برنامه‌ریزی آموزشی و بالینی دستیاران تخصص بالینی، تهیه‌ی راهنماهای مکتوب استفاده از فن‌آوری اطلاعات بر اساس نیازسنجی دستیاران تخصص بالینی، به کارگیری افراد متخصص در مراکز آموزشی- درمانی، تجدید نظر و گنجاندن طب مبتنی بر شواهد که اساس کار آن در به کارگیری صحیح فن‌آوری اطلاعات از جمله اینترنت و پایگاه‌های اطلاعاتی در درمان بیماران می‌باشد، می‌توان امیدوار بود که دستیاران تخصص بالینی بیش از پیش به استفاده از فن‌آوری اطلاعات در کار حرفه‌ای خود رغبت نشان دهند. واژه‌های کلیدی: تکنولوژی اطلاعات؛ بیمارستان‌ها؛ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه؛ دستیاران

عنوان مقاله [English]

Utilization of Information Technology by Clinical Residents in Urmia University Hospitals, Iran

نویسندگان [English]

  • Zahra Zare Fazlollahi 1
  • Somayeh Tamjid 2
  • Bahlol Rahimi 3

1 Lecturer, Health Information Technology, School of Paramedics, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

2 Library and Information Science, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Medical Informatics, School of Paramedics, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

چکیده [English]

Introduction: Nowadays, without utilization of information technology, it is impossible to have effective access to required information. Inappropriate use of new technology for professional knowledge transmission leads to inadequacy of technology as well as cost wasting. Therefore, it is necessary to enhance general understandings about information technology (IT) abilities and also End-User Needs. This article reviewed the usage of IT by residents of Urmia university hospitals, Iran during 2012. Methods: A cross-sectional study was done using Tamjid-Rezaie developed questionnaire. The questionnaire validated by expert’s direct interview and also verified by Cronbach’s alpha coefficient (82). Data were collected by sampling method among 157 members of a target group. Results: Following items have been found to be used as “many” and “too many”: Personal digital assistant (88.9%), e-mail (54%), pod cast (34.2%), alert (27.8%), RSS (15.1%), SMS (15.1%), Athens (11.9%), weblog (11.9%), and chat (3.2%). Conclusion: Following improvements were strongly recommend in order to establish reasonable usage of IT advantages: good education of residents to empower them about information acquisition from electronic sources, preparation of user friendly hard copy manuals, employment of IT experts in health research centers, practical representation of IT advantages via correct utilization of IT-health related sources. Keywords: Information Technology; Hospitals; Urmia University of Medical Sciences; Residents