نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

3 کارشناس، مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

4 استادیار، مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه توزیع گسترده‌ی سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی در مؤسسات مراقبت بهداشتی- درمانی نیازمند ارزیابی حرفه‌ای است تا سودمندی عملی این کاربردها را ارزیابی کند. پرسنل پرستاری، به دلیل این‌که بزرگترین گروه پرسنلی در بیمارستان هستند، نقش مهمی در اتخاذ و ارزیابی سیستم‌های اطلاعات بیمارستان بازی می‌کنند. هدف این پژوهش، ارزیابی سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی از دیدگاه پرستاران در بیمارستان‌های آموزشی- درمانی تبریز بود.   روش بررسی: این مطالعه از نوع تحلیلی- مقطعی بود. جامعه‌ی پژوهش شامل 1133 پرستار مراکز آموزشی- درمانی تبریز بود که از سیستم اطلاعات بیمارستانی استفاده می‌کردند. این پژوهش در عرض 6 ماه صورت گرفت. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ی استاندارد ارزیابی سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی ایزو 9241/10 بود، که دارای 75 سؤال اختصاصی شامل 7 معیار (مناسب برای انجام وظایف، خود توصیف کنندگی، قابل کنترل بودن، سازگاری با انتظارات کاربران، تحمل خطا، مناسب برای سفارشی‌سازی، مناسب برای یادگیری) بود که روایی آن توسط متخصصان تأیید شد و پایایی آن با آزمون alpha Cronbach's، 81 درصد به دست آمد. پرسش‌نامه با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای توسط 354 نفر از پرستاران تکمیل گردید و یافته‌ها به کمک آمار توصیفی و تحلیلی با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16 تحلیل شد.   یافته‌ها: بیشترین میزان رضایت پرستاران از سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی طبق مقیاس لیکرت (5-1) به ترتیب مربوط به معیار سازگاری با انتظارات کاربران 96/2، مناسب بودن برای انجام وظیفه 93/2، مناسب بودن برای آموزش 93/2، تحمل خطا 83/2، خود توصیف کنندگی 77/2، قابل کنترل بودن 72/2 و مناسب بودن برای سفارشی‌سازی با 56/2 امتیاز بود. بیشترین میزان رضایت پرستاران از شرکت نرم‌افزاری رایاوران با میانگین 95/2 بود. نتیجه‌گیری: میانگین میزان رضایت کاربران از معیارهای هفت‌گانه‌ی ایزو در ارزیابی سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی در حد مطلوب قرار گرفت و برای رسیدن به درجه‌ی کاملاً مطلوب بایستی به انتظارات کاربران توجه خاصی مبذول نمود. واژه‌های کلیدی: نظام‌های اطلاعات بیمارستانی؛ نظام‌های کامپیوتری؛ پرستاران

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Hospital Information Systems in University Hospitals of Tabriz University of Medical Sciences, Iran: Nurses Perspectives

نویسندگان [English]

  • Leila Ghaderi Nansa 1
  • Zakiyeh Piri 2
  • Eshagh Salmani 3
  • Hadi Gholipour 4
  • Rahim Sharghi 4

1 Medical Records, School of Health Management and Information Sciences, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

2 Assistant Professor, Health Information Management, School of Health Management and Information Sciences, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

3 Medical Records, School of Paramedics, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

4 Medical Records, School of Paramedics, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Nowadays, the widespread distribution of hospital information systems (HIS) in healthcare institutions requires professional evaluation to assess the practical usefulness of these applications. Nursing staff are the largest group of staff in a hospital and play an important role in the adoption and evaluation of HISs. Methods: This was a descriptive, analytic, cross-sectional study. This study was done during six months. The study subjects included nursing staff of university hospitals of Tabriz University of Medical Sciences, Iran who used HIS. Data were collected by the questionnaire ISO 9241/10 to assess HIS which comprises 75 items in seven criteria (suitability for the task, self-descriptiveness, controllability, conformity with user expectations, error tolerance, suitability for individualization, and suitability for learning). The validity of the questionnaires was confirmed by experts. Sampling was done using cluster sampling that included 354 nurses. Results: Findings showed the most satisfaction rate of the nurses with HIS according to the criteria of ISO 9241/10 were as the following: conformity with users expectations (2.96), suitability for the task (2.93), suitability for learning (2.93), error tolerant (2.83), self-descriptiveness (2.77), controllability (2.72) and suitability for individualization (2.56). The most satisfaction rate of the nurses of HIS vendors was Rayavaran with score 2.95. Conclusion: Mean of users satisfaction with the criteria of ISO Metrics in HIS was in a desirable level. Particular attention should be given to users' expectations to achieve the desirable condition. Keywords: Hospital Information Systems; Computer Systems; Nurses