نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی، معاونت تحقیقات و فناوری، کتابخانه‌ی مرکزی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 مربی، آمار، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: «استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی» بر تعیین و تشخیص ماهیت و گستره‌ی اطلاعات مورد نیاز، دسترسی به اطلاعات، ارزیابی اطلاعات، استفاده‌ی مؤثر از اطلاعات و درک مسایل اقتصادی و حقوقی- اجتماعی مربوط به استفاده از اطلاعات تأکید دارد. در این پژوهش، از این استانداردها به عنوان مبنایی برای سنجش و مقایسه‌ی سواد اطلاعاتی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان استفاده شد. روش بررسی: این پژوهش از نوع پیمایشی بود. تعداد 150 نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌ی سنجش سواد اطلاعاتی بر مبنای «استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی» برگرفته از پایان‌نامه‌ی دکترا، گردآوری شد. روایی (روایی سازه) و پایایی پرسش‌نامه (alpha Cronbach's) برابر با 98/0 تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS‌، آزمون t و ANOVA استفاده شد. یافته‌ها: میانگین نمره‌ی رعایت استانداردها در تمامی موارد به طور معنی‌داری بیشتر از حد متوسط (50) و کمتر از حد ایده‌آل (100) بود (001/0 > P). همچنین میانگین رعایت استاندارد در تمامی موارد در دختران و پسران دانشجو با هم یکسان بود (05/0 < P). همچنین بین سال‌های مختلف تحصیلی در استانداردهای 1 و 5 اختلاف معنی‌داری وجود داشت و در کل استانداردها نیز این اختلاف معنی‌دار بود. در استانداردهای 2، 3 و 4 بین سال‌های مختلف تحصیلی، اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (05/0 < P). نتیجه‌گیری: میانگین نمرات سواد اطلاعاتی دانشجویان به طور معنی‌داری بالاتر از حد متوسط بود که از دلایل آن می‌توان به شیوه‌ی خود اظهاری مورد استفاده در تکمیل پرسش‌نامه‌ها اشاره کرد. از طرفی یافته‌ها نشان داد که میانگین نمرات دانشجویان در کل استانداردها به ‌طور معنی‌داری از حد ایده‌آل پایین‌تر است، که توجه به آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی و ارتباط دانشجو و هیأت علمی را ضروری می‌سازد. واژه‌‌های کلیدی: سواد اطلاعاتی؛ دانشجویان؛ استانداردها؛ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

عنوان مقاله [English]

Comparing the Information Literacy of Medical Students of Isfahan University of Medical Sciences, Iran Using Association of College and Research Libraries Standards

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Hashemian 1
 • Mohammadjavad Alemokhtar 1
 • Akbar Hasanzadeh 2

1 Library and Information Sciences, Central Library, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Lecturer, Statistics, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: According to Association of College and Research Libraries (ACRL), information literacy is defined as a set of abilities requiring individuals to "recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information". ACRL provides "Information literacy competency standards for higher education". The purpose of this study was to evaluate the medical student information literacy competency of Isfahan University of Medical Sciences, Iran. Methods: This was an analytical-descriptive study. Total of 150 medical students of Isfahan University of Medical Sciences participated in the study. The data were collected by information literacy questionnaire based on "information literacy competency standards for higher education", according to a PhD thesis. The validity and reliability of the questionnaire have been previously confirmed. Results: The mean score of students were significantly up to 50 and bellow 100 in all the standards (P < 0.001). There was no significant difference between male and female students in all the standards (P > 0.05). There was a significant difference between students in various levels of education in standards 1 and 5; however, there was no significant difference in standards 2, 3 and 4 (P > 0.05). Conclusion: Self-examination can be one of the reasons affecting the findings; because the means were significantly up to the moderate level. On the other hand, reaching the upper level of information literacy skills needs information literacy training and relationship between students and faculty members. Keywords: Information Literacy; Students; Standards; Isfahan University of Medical Sciences

 1. - Inforamtin literacy competency standards for higher education . association of college and research libraries. Chicago, Illinois: Association of college and resrarch libraries, 2002. Available at: http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/standards.pdf. , accessed Feb 10, 2010.
 2. - Gasemi A. assessment of postgraduate students information literacy and compare with ACRL information literacy standards and four national documents.[Thesis}. Mashhad: Ferdosi university; 2006 [Persian].
 3. - Davarpanah M., Gasemi A., Siyamak M. Information literacy assessment of students. Tehran: Dabizesh; 2008 [Persian].
 4. - Parirokh M. Information literacy instraction. Tehran: Ketabdar; 2007 [Persian].
 5. - Nzari M. Information literacy. Tehran: Irandoc; 2005 [peraian].
 6. - Inforamtin literacy competency standards for higher education. Association of college and research libraries. . Translator A. Gasemi. Chicago, Illinois: Association of college and research libraries, 2002. Available at: http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/ standards.pdf. , accessed Feb 10, 2010. [Persian].
 7. - Teresa N. Information literacy assessment: standards-based tools and assignments. Tehran: Chapar; 2009.
 8. - Nazari M. designe, exam, perform and evaluate of information literacy course for higher education. Library and information quarterly, 2004; 9(2): 55-72.
 9. - Emmett A., Emde J. Assessing information literacy skills using the ACRL standards as a guide. Reference Services Review. 2007; 35(2): 210-229.