نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت، دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار، اقتصاد، دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، اقتصاد سلامت، دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: کارایی را باید حلقه‌ی گمشده‌ی بخش سلامت در کشورهای در حال توسعه دانست. نگرانی‌هایی که در مسیر نیل به اهداف «توسعه‌ی‌ هزاره‌ی سازمان ملل» وجود دارد، افزایش کارایی در استفاده از منابع محدود این بخش را به صورت جدی‌تری مورد توجه قرار داده است. از این‌رو، هدف این پژوهش ارزیابی کارایی این کشورها در زمینه‌ی هزینه‌های بهداشتی دولت بوده است. روش بررسی: مطالعه‌ی حاضر، یک تحلیل مقطعی بود که با استفاده از داده‌های 88 کشور در حال توسعه، با به کارگیری یک ورودی و 8 خروجی استخراج شده از داده‌های آماری شاخص‌های توسعه‌ی جهانی در سال 2010 میلادی، انجام گرفت. از روش تحلیل پوششی داده‌ها، به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل برای ارزیابی کارایی هزینه‌های بهداشتی دولت از سال 08-2000 میلادی استفاده شد. در این راستا، ابتدا کشورها با استفاده از روش تحلیل خوشه‌ای به دو دسته تقسیم‌بندی شدند و تحلیل کارایی جداگانه‌ای برای هر گروه ارایه شد. علاوه بر این، با استفاده از تحلیل تشخیصی چندگانه، اهمیت هر یک از متغیرها در خوشه‌بندی نیز استخراج گردید. یافته‌ها: بر اساس روش تحلیل خوشه‌ای، در خوشه‌ی اول 49 کشور و در خوشه‌ی دوم 39 کشور قرار گرفتند. توسط تحلیل تشخیصی چندگانه مشخص شد که شاخص‌های مرگ و میر نوزادان، کودکان زیر 5 سال، نرخ باروری کل و امید به زندگی، نقش اصلی در تمایز دو خوشه دارند. حضور ایران در میان کشورهای کارا و در رتبه‌ی شانزدهم در خوشه‌ی اول، نشان خوبی از خروجی‌های کشور دارد. نتیجه‌گیری: شاخص واکسیناسیون سرخک بیشترین حساسیت را در بین شاخص‌های خروجی در میان کشورهای خوشه‌ی اول داشت که این نشان از عملکرد بهتر کشورهای این خوشه نسبت به این مبحث دارد. در خوشه‌ی دوم، هیچ کشور بدون حساسیتی وجود نداشت و این نشان از عدم رشد متوازن کشورهای این خوشه در زمینه‌ی شاخص‌های بهداشتی دارد. واژه‌های کلیدی: هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی؛ کارایی؛ کشورهای در حال توسعه

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Relative Efficiency in Health Care Expenditure: Case of Developing Countries

نویسندگان [English]

 • Esmaeil Shahtahmasbi 1
 • Hossein Sadeghi 2
 • Mehdi Basakha 3
 • Khabat Nesaei 1

1 PhD Student, Management, School of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Economics, School of Management and Economics,Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 PhD Student, Economics, School of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Efficiency is the missed part of a health sector in developing countries. Moreover, concerns about the Millennium Development Goals (MDGs) lead to specific attention for optimal use of limited resources in health sector. Methods: This study utilized data envelopment analysis (DEA) and linear programming methods to evaluate the efficiency of the government health expenditures from 2000 to 2008 for a sample of 88 developing countries. First of all, the countries were classified into two categories using cluster analysis method; and then, the efficiency analysis was applied separately for each group. In addition, by the use of multiple discriminant analysis (MDA), the importance of each variable in the clustered groups was determined Results: According to the cluster analysis, the first cluster composed of 49 countries and second cluster included 39 countries. MDA revealed that the infant mortality, mortality of children under 5 years, total fertility rate and life expectancy had a main role in disparity of the two clusters. Due to appropriate outputs, Iran took 16th rank among the first cluster countries. Conclusion: Measles vaccine is the most sensitive output in the first cluster countries due to appropriate performance in that indicator. In the second cluster, there was no country without sensitivity; in other words, these countries cannot achieve to the balanced growth in their health sector. Keywords: Healthcare Costs; Efficiency; Developing Countries

 1. - Brennan G, Buchanan M. The Power to Tax: Analytical Foundations of a Fiscal Constitution. New York: Cambridge University Press; 1980: 48-51.
 2. - Ahlbrandt R. Efficiency in the Provision of Fire Service. Public Choice 1973; 16: 1-15.
 3. - Stigler G. The Theory of Economic Regulation. Bell Journal of Economics and Management Sciences 1971; 2(1): 137-152.
 4. - Romesburg C. Cluster Analysis for Researchers. Lulu Press North Carolina, 2004:121-125.
 5. - Bartholomew D, Steele F, Galbraith J, Moustaki I. Analysis of multivariate social science data. 2nd ed. Routledge, U.K, 2008.
 6. - Cooper W, Seiford L, Tone K. Introduction to data envelopment analysis and its uses: with DEA-solver software and references, 2006”66-68.
 7. - Cooper W. W. Handbook on Data Envelopment Analysis. Springer, 2010.
 8. - William W, Cooper L, Seiford M, Zhu J. Handbook on data envelopment analysis. Kluwer Academic, 2004
 9. - Andersen P, Petersen N. A Procedure for Ranking Efficient Units in DEA. Management Science 1993; 39: 1261-4.
 10. - Adler N, Friedman L, Sinuany-Stern Z. Review of ranking methods in date envelopment analysis context. European Journal of Operational Research. 2002; 140: 249-256.