نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی، سیاستگذاری و مدیریت سلامت، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای تخصصی، سیاست‌گذاری سلامت، دانشکده‌ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دکترای تخصصی، آمار زیستی، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: تعهد کارکنان به سازمان مولد دارایی نامشهود است که می‌تواند بر ارایه‌ی بهتر خدمات تأثیر به‌ سزایی داشته باشد، از آن ‌جایی که ارایه‌ی خدمات تنها با نیروی انسانی کارآمد امکان‌پذیر است، در این مطالعه به بررسی رابطه‌ی تناسب فرد- سازمان و تعهد سازمانی کارکنان در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداخته شده است. روش بررسی: پژوهش حاضر به صورت تحلیلی و مقطعی در سال 1390 انجام گردیده است. جامعه‌ی پژوهش، کلیه‌ی کارکنان شاغل در مراکز آموزشی- درمانی عمومی بودند. بیمارستان‌های فیروزگر، بهارلو، شریعتی و حضرت رسول اکرم به صورت تصادفی انتخاب شدند و حجم نمونه (150 نفر) به روش طبقه‌ای- نسبتی بین بیمارستان‌ها تخصیص داده شد. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌ی تناسب فرد- سازمان Scrogines و تعهد سازمانی Myer و Allen جمع‌آوری گردیده است. روایی و پایایی پرسش‌نامه‌های مذکور مورد سنجش قرار گرفته است. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS از طریق آزمون‌های همبستگی Pearson/Spearman، Cronbach's alpha و ICC: Intra crosscorrelation صورت پذیرفته است. یافته‌ها: با عنایت به بررسی‌های صورت‌ گرفته، سطح تناسب فرد- سازمان در بین کارکنان متوسط (میانگین: 48/4، انحراف‌ معیار: 73/0) بوده است و در بین ابعاد تعهد سازمانی، تعهد هنجاری (68/4) بیش‌ترین میانگین (انحراف ‌معیار: 78/0) و تعهد مستمر (42/4) کم‌ترین میانگین (انحراف ‌معیار: 31/1) را به خود اختصاص داده‌اند. به ‌طور کلی، میزان تعهد سازمانی بالایی در بین کارکنان وجود دارد. همچنین بین تناسب فرد- سازمان و تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری و تعهد سازمانی در کل کارکنان ارتباط آماری معنی‌داری ملاحظه شده است. نتیجه‌گیری‌: با عنایت به اهمیت بهداشت و درمان و نقش مهمی که نیروی انسانی در ارایه‌ی خدمات و تحقق اهداف غایی بیمارستان‌ها به عهده دارد، بر ما است که با عنایت به اثبات رابطه‌ی تناسب فرد- سازمان و تعهد سازمانی، در تصمیمات و سیاست‌گذاری جذب، انتخاب و تعدیل نیروی انسانی به متناسب نمودن فرد و سازمان توجه بیشتری شود. واژه‌های کلیدی: تناسب فرد- سازمان؛ تعهد سازمانی؛کارکنان؛ بیمارستان‌ها

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Person-Organization Fit and Organizational Commitment in University Hospitals of Tehran University of Medical Sciences, Iran

نویسندگان [English]

 • Hamid Ravaghi 1
 • Lida Shams 2
 • Aidin Aryankhesal 1
 • Masoud Salehi 3

1 Health Policy and Management, School of Management and Medical Information Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 PhD Student, Health Policy, School of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Biomedical Statistics, School of Management and Information Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Commitment of staff is intangible asset that can highly provide better services. Since providing healthcare services is only possible through efficient human resources, this study evaluated the association between person-organization fit and organizational commitment of staff in university hospitals of Tehran University of Medical Sciences, Iran. Methods: This was a descriptive and cross-sectional study which was conducted in 2011. All the staff employed in university hospitals and medical centers have been chosen. Firoozgar, Baharloo, Shariati and Hazrate Rasoul Hospitals were randomly selected as the study samples. Sample size (n = 180) distributed between the hospitals using the class-ratio method. Data were collected using person-organization fit (Scrogines) and organizational commitment (Myer and Allen) questionnaires, and their validity and reliability were evaluated. Data analysis was done through the Spearman-Pearson correlation test, Cronbach's alpha and Intra cross-correlation tests. Results: According to the study, the level of person-organization fit between staff was moderate (4.48). In the dimensions of organizational commitment, normative commitment (4.68) had the highest mean and continuous commitment (4.42) had the lowest mean. In general, organizational commitment among the staff has been in high levels. In addition, there was a statistical significant association between person-fit and affective commitment, continuance commitment, normative commitment and organizational commitment. Conclusion: Considering the important role of healthcare organizations and human resources for providing services and achieving conclusive goals, it is necessary to prove the association between person-organization fit and organizational commitment and policymaker must give more attention to the person-organization fit in attraction, selection and adjustability of staff. Keywords: Person-Organization Fit; Organizational Commitment; Personnel; Hospitals

 1. Delgoshaei B, Tofighi Sh, Kermani B., The relationship between organizational climate and organizational commitment in teaching hospitals of Hamedan University of medical sciences. Ofogh Danesh, Journal of Gonabad University of Medical Sciences,2008. 4 (4), 69-60[Article in Persian].
 2. Nehrir B, Ebadi A, Tofighi Sh, Karimi Zarchi A. A., Honarvar H. Relationship of job satisfaction and organizational commitment in hospital nurses. Medical Military Journal,2010,12(1),23-26[Article in Persian].
 3. Mirzasadeqhi et al. performance management system in Ziaeian hospital[Report in Persian]
 4. aprill, w.j. and t.c. huang, relationship between SHRM and fir performance. international Journal of manpower, 2005. 40(3): p. 88-171.
 5. Asefazade S, Rezapour A. Healthcare Management. Printing. 2006. 1th.Ghazvin:Hadis Emroz. 420[Book in Persian]
 6. Armstrong M, strategies for human resource manegement:a total business approach cooper & lybrand. 2002: 115-132.
 7. Cable D.M., Judge T.A., Person–Organization Fit, Job Choice Decisions, and Organizational Entry. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 1996. 67(3): 294-311.
 8. Chatman J.A., Matching people and organization selection and socialization in public accounting firms. adminstrative science Quartery, 1991. 36(3): 456-84.
 9. lewin k., feild theory in social sceince. 1951, Harper of Row: New York.NY,.
 10. Billsberry J., Ambrosini V.,Moss-Jones J., Marsh P., Some suggestion dor mapping organizational member sense of fit. journal of business and psychology, 2005. 19(555-570).
 11. Boxx W.R., odom R.Y., dunn M.G., Oraganizational values and value congruency and thir impact on satosfaction,commitment,and cohension. public personnel manegement, 1991. 20: 195-205.
 12. Chatman J.A., Improving interactional organizational research: a model of person-organization fit. academy of management review, 1989. 14: 333-49.
 13. Ponser B.Z., person-organization values conguruence:no support for individual differences as a moderating influence. human relations, 1992. 45: 351-361.
 14. Vancouvera, J.B., R.E. Millsapb, and P.A. Peters, Multilevel analysis of organizational goal congruence. Journal of Applied Psychology, 1994. 79(5): 666-679
 15. VANCOUVER J.B., SCHMITT N.W , AN EXPLORATORY EXAMINATION OF PERSON-ORGANIZATION FIT: ORGANIZATIONAL GOAL CONGRUENCE. Personnel Psychology journal, 1991. 44(2): 333-352.
 16. Bretz R.D., Ash R.A , Dreher G.F., Do people make the place? An examination of the attraction-selection-attrition hypotheses. personnel psuchology, 1989. 42: 561-581.
 17. Cable , D.M., T.A. Judge pay preferences and job search decisions: A person-organization fit perspective. personnel psychology, 1994. 47: 317-348.
 18. turban, D.B. and T.L. KOEN, organizational attractiveness: an integrationist perspective. Journal of Psychology, 1993. 2: p. 281-302.
 19. bowen, D.E., G.E. ledford, and B.R. nathan, hirring for the organization,not the job. a academy of manegement executive, 1991. 5(4): 35-51.
 20. Burk, R.J. and E. Deszca, Preferred organizational clomates of type A individuals. Journal of Vocational Behavior, 1982. 21:50-59.
 21. Ivancevich, J.M. and M.T. Matteson, A Type A-B person-work environment interaction model for examining occupational stress and consequences. Human relations, 1984. 37: 491-513.
 22. kristoff, a.l., person-organization fit:an integration review of its conceptualizations,measurement ,and implication. personnel psychology, 1996. 49: 1-49.
 23. cable D.M., Judge T.A., interviewer's perception of person-organization fot and organizational selection decision. journal of Applied Psychology, 1997. 82: 546-561.
 24. Van Hoof E.A., Born M.,Tariss T.W.,Vander flier H., Ethnic and vander gender differences in applicants' decision-making proccesses an appliation of the theory of reasoned action? international Journal of selection and assesment 2006. 14(2): 150-66.
 25. Verquer M.L., Beehr T.A. , Tephen H. , A meta-analysis of relations between person–organization fit and work attitudes. Journal of Vocational Behavior, 2003. 63: 473–489.
 26. Selahatian T., Measuring organizal climate and organizational commitment in the turkish educational context, in turkey university. 1998:45.
 27. Farhangi A.A. Hasanzade A., Theories and a new model of organizational commitment. Tadbir Magazine, 2009[Article in Persian].
 28. Becker H.S., Notes on the concept of commitment. American journal of Sociology, 1960. 66(1): 32-40.
 29. Etizioni A., Modern organizations. Englewood CLIFFS, NJ: Prentice-Hall, 1964.
 30. Grusky O., Career mobility and organizational commitment. adminstrative science Quartery, 1966. 10(4): 488-503.
 31. Hall D.T., Scheinder T.A., Nygren H.T., Persomal factors in organizational identification. adminstrative science Quartery, 1970. 15(2): 176-190.
 32. Sheldon M.E., Invesment and involvment as mechanisms producing commitment to the organization. administrative Science Quarterly, 1971. 16(2): 143-150.
 33. Wiener Y., Gechman A.S, Commitment: a behavioral approach to job involvement. journal of vocational behavior, 1977. 10(1): 47-52.
 34. Mowday R., Steers R., Porter L., The measurement of organizational commitment. Journal of Vocational Behavior 1979. 14: 224-247.
 35. Meyer J.P., Allen N.J., A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1991. 1(1): 61-89
 36. Madani H.,Zahedi M.J., Determinate of factors on organizational commitment : A Case Study of Bidboland and Fajr gas companies. Journal of Sociology,2005. 6 (1):33-3[Article in Persian].
 37. Meyer, J. and N. Allen, Testing the 'side-bet theory' of organizational commitment: Some methodological considerations Journal of Applied Psychology, 1984. 69: 372-378.
 38. Meyer J., Stanley D., Herscovitch L.,Topolnytsky L., Affective, continuance, and normative commitment to the organization: A meta-analysis of antecedents, correlates and consequences. 2002.
 39. Abzari M., Ansari M.E., Safarnia H.,Abasi A., The study of person-organizational fit and organizational culture to organizational behavior in universities faculty members (Case Study: Shahid Bahonar University). Management Research in Iran, 2010. 4 (2) [Article in Persian].
 40. Ardalan M.M., Salimi Q., Rajaeepour S., Molavy H.,A study of relationship between Person-Organization Fit and Organizational Culture in Western Iran Satat Universities(Hamedan,Kermanshah and Kordestan), Research and Planning in Higher Education, 2008. 47: 97-131[Article in Persian].
 41. Abzari M., Ansari M.E., Safarnia H.,Abasi A.,The survey of effect of Person-Organization Fit - the attitude of the faculty members. Iran Management Science, 2008. 3 (10) :86-63[Article in Persian].
 42. Gholipoor A., Person-Organization Fit as a factor affecting the alienation of labor and employment relationship. Andishe Modiriat Rahbordi, 2010:1209-229[Article in Persian].
 43. Tepeci M., Bart Bartlett A.L., The hospitality industry culture profile:a measure of individual values,organizational culture,and person–organization fit as predictors of job satisfaction and behavioral intentions. International Journal of Hospitality Management, 2002. 21: 170-151.
 44. Sajadi H., Hasanzade A., Vali L., Organizational commitment and intention to leave in staff of support department in Isfahan University of Medical Sciencies. Iran Occupational Health, 2008. 6 (3): 40-32[Article in Persian].
 45. Yaghobi M., Saghaian Nezhad Isfahani S., Gorji H.A., Rezai F., Relationship between organizational justice and job satisfaction and organizational commitment in staff of selected hospitals in Isfahan University of Medical Sciencies. Journal of Health Management, 2008. 12 (35): 25-3[Article in Persian].
 46. Shirbagi N., Exploring Organizational Commitment and Leadership Frames within Indian and Iranian Higher Education Institutions. Bulletin of Education & Research, 2007. 29(1): 32-17.
 47. Frederico Ferreira M.M., Nurses Organizational Commitment,The Discriminating Power of Gender. NURSING ADMINISTRATION QUARTERLY, 2007. 31(1): 67-61.
 48. Chew J. Chan C.C.A., Human resource practices, organizational commitment and intention to stay. International Journal of Manpower, 2008. 29(6): 503-522.
 49. KAL LIATH, T.J., A.C. BLUE DORN, and M.J. STRUBE, A test of value congruence effects. Journal of Organizational Behavior, 1999. 20: 1197-1175.
 50. Nur Iplik F., Can Kilic K., Yalcin A., The simultaneous effects of person-organization and person-job fit on Turkish hotel managers. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2011. 23(5).
 51. Andrews M.C.,Thomas B.,Tammy G.H., Values and person-organization fit: Does moral intensity strengthen outcomes? Leadership & Organization Development Journal, 2011. 32(1).
 52. Meglino B.M., Ravlin E.C., Adkins C.L., A Work Values Approach To Corporate Culture: A Test of The Values Congruence Process and Its Relationship To Individual Outcomes. Journal of Applied Psychology, 1989. 74(3): 424-43.
 53. O'Reilly, C.A., Chatman J., Caldwell D.F., People and organizational culture: A profile comparison approach to assessing person-organization fit. Academy of management Journal, 1991. 34(3): 487-516