نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی- درمانی، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

2 استادیار، چشم پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

3 مربی، مهندسی بهداشت محیط، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

چکیده

مقدمه: در مراقبت بهداشتی جامع، بر آموزش و مراقبت از خود، بیش از درمان تأکید می‌شود؛ این مراقبت به دنبال آن است که با افزودن بر آگاهی بیماران، کسب استقلال در اخذ تصمیمات و انجام اقدامات فردی، تسریع سیر بهبود، تسهیل سازگاری با بیماری و افزایش کیفیت زندگی بیماران را در پی داشته باشد. این امر، می‌تواند با توسعه‌ی فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی بهبود یابد. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی نرم‌افزارهای اطلاعات بیمارستانی در پاسخ به نیازهای دارویی بیماران جهت انجام مراقبت از خود بود. روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی بود و در سال 1390 انجام شد. فهرست عناصر اطلاعات دارویی ضروری ابتدا با استفاده از پرسش‌نامه محقق ساخته‌ی پایا (صوری و محتوایی) و روا با استفاده از تکنیک دلفی و مصاحبه سه مرحله‌ای با صاحب‌نظران تدوین گردید. سپس بر اساس آن، چک لیستی تهیه شد. با توجه به ارایه‌ی سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی کشور توسط 15 شرکت و یکسان بودن نرم‌افزار هر شرکت، از هر شرکت یک بیمارستان به روش تصادفی ساده انتخاب گردید. سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی با حضور پژوهشگر در بیمارستان‌ها و مشاهده‌ی مستقیم سیستم‌ها، ارزیابی شد. داده‌ها با آمار توصیفی تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها: ارایه‌ی داده‌های مربوط به دفعات مجاز تکرار نسخه، دوز، مدت، زمان، واکنش‌های دارو، زمان توقف دارو، توصیه‌های حین مصرف، تاریخ شروع، تعداد، راه مصرف، تداخلات دارویی، فرد تجویز کننده، شیوه‌ی آماده‌سازی دارو و تداخل دارو با مواد غذایی، شکل استفاده از دارو و تاریخ تجویز دارو توسط صاحب‌نظران به عنوان اطلاعات دارویی ضروری تأیید شد که فقط شکل استفاده از دارو در 8 نرم‌افزار (33/53 درصد) و تاریخ تجویز دارو در7 نرم‌افزار (66/46 درصد) وجود داشت. نتیجه‌گیری: امکان پاسخ به نیازهای دارویی بیماران از طریق نرم‌افزارهای حاضر بیمارستانی بسیار ضعیف می‌باشد. ارتقای نرم‌افزارها توسط شرکت‌های ارایه دهنده ضروری است. واژه‌های کلیدی: سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی؛ بیماران؛ دارو‌ها؛ مراقبت از خود؛ سیستم‌های اطلاعاتی؛ فن‌آوری

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Hospital Information System in Meeting the Patient Drug Information Needs for Self-Care Management

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Rangraz Jeddi 1
 • Mehdi Shaeri 2
 • Mohammadreza Rezaiimofrad 3

1 Assistant professor, Health Information Management, School of Paramedics, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

2 Assistant Professor, Ophtalmology, School of Medicine, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

3 Instructor, Environmental Health, School of Health, Kashan Medical Sciences University, Kashan, Iran

چکیده [English]

Introduction: In a comprehensive health approach, emphasis has been more on education and self-care than care itself, and aims to increase patient’s knowledge to give decision making and independence ability to improve quality of lifestyle. These can develop with progress of information technology. The aim of this study was to evaluate hospital information system (HIS) in meeting the patient drug information needs for self-care management. Methods: A descriptive cross-sectional study was done in 2011. As HIS is maintained by 15 software companies and due to contingency software of each, a hospital from each company, was selected by a random simple sampling method. Essential drug data elements determined by a questionnaire (with face and content validity) and Delphi approach on three-step conversations with expert. Then a checklist was prepared and HIS was observed based on the checklist. Results: Finding showed number of repeated description, dosage, duration, time, adverse reaction, drug discontinuation, recommendation use, start date, number of drug, consume method, drug interaction, physicians drug prescription, preparative's methods, food-drug interaction, and drug form and prescription date were essential drug data elements recommended by the experts. History of drug administration was in 8 HIS software (53.33%) and prescription date were in 7 HIS software (46.66%). Conclusion: Feasibility of HIS is very low. HIS software's must be developed and upgraded by their providing companies. Keywords: Hospital Information Systems; Patients; Drugs; Self-Care; Information Systems; Technology

 1. منابع:
 2. Kinney MR, Burfitt SN, Stullenbarger E, Rees B, Debolt MR. Quality of life in cardiac patient Research: Ameta-Analysis. Nursing Research, 1996;5(3), pp: 173-180.
 3. Mhajer S, editor. Principal of teaching to patient. Tehran: Salemi nashr; 2001. p. 9 -11.
 4. Mardani H,Shahraki A,Roozitalab M. Compare the importance and performance of patient education services in the view point of nurses and patients. Journal of Jahrom University of Medical Sciences. winter 2011.8(4):49-55
 5. Barker R, Kober A, Hoerauf K, et al. Out-of-hospital auricular acupressure in elder patients with hip fracture: a randomized double-blinded trial. Acad Emerg Med 2006;13(1): 19-23.
 6. Taylor C, Lillis C, LeMone P, et al. Fundamentals nursing: the art and science of nursing care. 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008: 101-107.
 7. Afkar A. System of Provision, Distribution, Maintenance, Control and Drug Consumption in Teaching Hospitals of Rasht. Journal of Gilan University of Medical Sciences. Summer 2006.15(58):81-86
 8. Rafii F, Shahpoorian F, Naasher Z , Azarbaad M, Hosseini F. The Importance of Learning Needs of CHF Patients from Patients' and Nurses' Perspective Iran Journal of Nursing (IJN)2009, 22(57): 19-30.
 9. Holtzendorff C, Martin M. Patient educational needs as perceived by congestive heart failure patients and their nurses in an urban medical center.
 10. Hagenhoff BD, Cindy F, Vicki S, Kelli K, Moranville- Hunziker MB. Patient education needs as reported by congestive heart failure patients and their nurses. J Adv Nurs; 1994. 19: 685-690.
 11. Wehby D, Brenner PS, Mich L. Perceived learning needs of patients with heart failure. HEART & LUNG; 1999. 28(1): 31-40.
 12. Rockwell JM, Riegel B. Predictors of self- care in persons with heart failure. HEART& LUNG; 2001. 30(1): 18-25.
 13. Artinian NT, Magnan M, Christian W, Lange P. What do patients know about their heart failure? Applied Nursing Research; 2002. 15(4): 200-208.
 14. Gonzalez B, Lupon J, Herreros A, Altimir S, Coll R, Prats M, Valle V. Patient's education by nurse: What do we achieve? European J Cardiovasc Nurs; 2005. 4:107-111.
 15. Nasiri M, Rahimian B, Larijani M, Norozi Sh. Survey on Educational Needs and Life Quality in Chronic Myocardial Infarction Encounter to Ramsar Imam Sajad Hospital's. Journal of Uromieh University of Medical Sciences. 2008.6(3):145-150
 16. Deccache A, Aujoulat I. A European perspective: common developments, differences and challenges in patient education. Patient Educ Couns, 2001; 44: 7–14.
 17. Holland R, Brooksby I, Lenaghan E, Ashton K, Hay L, Smith R, et al. Effectiveness of visits from community pharmacists for patients with heart failure: heart med randomized controlled trial. BMJ. 2007 May; 334(7603): 1066-7.
 18. Anderson J,Anderson M,Hunt T. Evaluating the Capasity of Information technology to Prevent Adverse Drug Events :A Computerized Simulation Approach. JAMIA 2002 ;9(5):479-490.
 19. Mogadasi H, sheikh Taheri A, Hashemi N. Journal of Health Administration, April 2007;10(27):57-68.[In Persian]
 20. Pirsealc M. Information Technology's Role in Improving Practice Environments and Patient Safety. Nursing Outlook 2003; 51(3):11-13.
 21. Dinarvand R, nikzad A. Survey on Prescript and Use of drug in Tehran. Hakim 2000;3(3):223-230.
 22. Sepehri Gh, Kohan S, gazanfari Moghadam Z. Knowledge of Patient Encounter to Kerman,s Pharmacy after recive drug . Journal of Babol University of Medical Sciences2000; 3(1):52-58.
 23. Ahmadi B,Ali mohamadian M,Mahmoudi M. assumption of drug in person with high age 55 in Tehran. Salmand Journal.2007;2(6):421-426.
 24. Arar N , Wang C, Pugh J, Self-Care Communication during Medical Encounters: Implications for Future Electronic Medical Records. Perspectives in Health Information Management Spring 20063;3,1-16.
 25. Hemiear M. Improving Patient Safety with Technology. International Journal of Medical Informatics s 2004;73(7-8): 543-546
 26. Nasiripour A, Raeissi P,Tabibi S.J, Keikavoosi Arani L. Hidden threats inducing medical errors in Tehran public hospitals. Journal of Hormozgan University of Medical Sciences 2010;2(15):152-162
 27. Johannes B. The electronic health record: standardization and implementation. Institute for Medical Informatics, Technical Universtiy Braunschweig, Germany. Available from: http://www. Openecg. Net/ WS2 proceedings/ session.2004; 08/S8, 1P A.pdf.
 28. Abdolhak Mrval. Grastick Sara. Alice Hanken Mary. Jacobs Ellen. Health information management of a strategic. St. Louis : Elsevier Saunders, 2007;3ed:101-108
 29. ) IHIMA Evidence, 2010. Hospital Information System. [online] Available at: [Accessed 10 October 2010].
 30. Ahmadi F. Design and Evaluation Constant Care Model in Chronic Coronary Disease Patient [PhD Thesis in Persian]. Tehran: Tarbiat Modares University; 2002.
 31. Sadoghi F, Ahmadi M, Goharii M, Rangraz Jeddi F, Role of Information Literacy in Personal Health. Health Management 2010; 13(40):12-18.
 32. Sayah M, A View to Drug Delivery. Journal of Razi Pharmacy 2002.12(9):52-62.
 33. Rangraz Jeddi F. A Review of the Personal Health Records in Selected Countries and Iran [PhD Thesis in Persian]. Tehran: School of Medical Information Management, Iran University of Medical Sciences; 2010.