نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی، دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد، مدیریت رسانه، دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی، دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 دانشیار، مدیریت بهره‌وری، دانشکده‌ی فنی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

5 دکتری، مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی، دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: مفهوم فرهنگ سازمانی به طور معمول، به عنوان عامل تعدیل کننده در استفاده از فن‌آوری اطلاعات تلقی می‌شود. هدف مطالعه‌ی حاضر، شناسایی رابطه‌ی بین گونه‌های فرهنگی بر اساس مدل Harrison با پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی از سوی کاربران، در بیمارستان‌های غیر آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق بود. روش بررسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بود و به روش توصیفی و تحلیل همبستگی انجام شد. ابتدا مدل مفهومی پژوهش با استفاده از مطالعه‌ی ادبیات موضوع، تدوین و با نظرسنجی از خبرگان مورد تأیید قرار گرفت. سپس پرسش‌نامه‌ی مربوط بر اساس متغیرهای مدل مورد نظر، مشتمل بر 93 سؤال، طراحی گردید. روایی پرسش‌نامه، با استفاده از نظرات خبرگان و تکنیک نسبت اعتبار محتوا و پایایی این ابزار نیز با محاسبه‌ی Cronbach's alpha بررسی و تأیید شد. سپس داده‌های پژوهش از ابتدای تابستان تا مهرماه 1389 از طریق توزیع حضوری پرسش‌نامه‌ها در میان 400 نفر از کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی، با استفاده از شیوه‌ی نمونه‌گیری طبقه‌ای در بیمارستان‌های مورد مطالعه، گردآوری گردید. آزمون مدل مفهومی و بررسی برازش آن با داده‌های گردآوری شده با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و بهره‌گیری از نرم‌افزار LISREL (Linear structural relationships) صورت پذیرفت. یافته‌ها: فرهنگ غالب در بیمارستان‌های مورد بررسی بر اساس گونه شناسی Harrison، فرهنگ مبتنی بر نقش بود. بررسی شاخص Chi-square نرم شده (4/1 = df/2x) نشان داد که مدل این پژوهش با داده‌ها برازش مطلوبی دارد. شاخص‌های نیکویی برازش، برازندگی تطبیقی، برازش تعدیل شده و خطای ریشه‌ی مجذور میانگین تقریب به ترتیب برابر با 990/0، 990/0، 960/0 و 033/0 بودند. بر اساس مدل پژوهش، رابطه‌ی گونه‌ی فرهنگی مبتنی بر وظیفه با متغیر رضایت کاربر از سیستم از جمله متغیرهای پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی، از نظر آماری معنی‌دار بود و مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه‌گیری: با توجه به مطلوب بودن شاخص‌های برازش محاسبه شده در مدل پژوهش، می‌توان نتیجه‌گیری نمود که به کارگیری این مدل، می‌تواند به بهبود فرهنگ سازمانی و پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی از سوی کاربران در بیمارستان‌های مورد مطالعه کمک نماید. واژه‌های کلیدی: سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی؛ فرهنگ سازمانی؛ گونه شناسی Harrison؛ فن‌آوری

عنوان مقاله [English]

Association between Harrison Cultural Typology and Acceptance of Hospital Information System

نویسندگان [English]

 • Seyed Jamaledin Tabibi 1
 • Ali Akbar Farhangi 2
 • Amir Ashkan Nasiripour 3
 • Reza Baradaran Kazemzadeh 4
 • Parvin Ebrahimi 5

1 Professor, Health Services Management, School of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Professor , Media Management, School of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Health Services Management, School of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Productivity Management, School of Engineering, The University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran

5 Health Services Management, School of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The concept of organizational culture usually is considered as a moderating factor in using information technology (IT). The present study aimed to review the association between Harrison cultural typology and the acceptance of hospital information system (HIS) by its users in non-university hospitals of Iran University of Medical Sciences (Tehran, Iran). Methods: This research was applicable and done using descriptive and correlational analysis methods. After the related literature was reviewed, the conceptual model was proposed and confirmed by the experts. A questionnaire with 93 questions was developed based on the variables, and its validity and reliability were tested and confirmed by experts and calculating Cronbach’s alpha. Then the data were delivered and completed between July and September 2010 among 400 users of HIS in the required hospitals that have been selected using stratified sampling method. To test the model and examine its fitness to the collected data, structural equation modeling (SEM) method was used by applying LISREL Software. Results: The dominant culture in the hospitals was role-oriented culture. The results of normed chi-square index (χ2/df = 1.4) showed that the model has fitness with the collected data. The indices included goodness of fit indices (GFI) = 0.99, comparative fit index (CFI) = 0.99, adjusted goodness of fit index (AGFI) = 0.96, and root mean square error approximation (RMSEA) = 0.033. According to the research model, the association between task-oriented culture and user satisfaction statistically was significant and confirmed. Conclusion: According to the fitness of the calculated indices of the research model, it can be concluded that using the model may help to improve organizational culture and HIS user acceptance in hospitals. Keywords: Hospital Information Systems; Organizational Culture; Harrison Typology; Technology

 1. Jones C M. Utililizing the Technology Acceptance Model to Assess Employee Adoption of Information Systems Security Measures. PhD Dissertation, Nova Southeastern University, 2009.
 2. Blue J T. Rebuilding Theories of Technology Acceptance: A Qualitative Case Study of Physicians’ Acceptance of Technology. PhD Dissertation, Virginia Commonwealth University, 2006.
 3. Aghajani M. Analytic Study and Comparison of Hospital Information Systems. Teb va Tazkiyeh J. 2002; 47: 29-36 (Persian).
 4. Borzekowski R. Measuring the Cost Impact of Hospital Information Systems: 1987-1994. Journal of Health Economics 2009; 28: 938-949.
 5. Salavati MA. The Study of Effective Factors on Technology Acceptance on Electronic Banking in Iranian National Bank (Persian). MS Thesis, Iran: Mazandaran University, 2004.
 6. Shelton G B. Technology Acceptance Model Applied in the Traditional News Gathering Process: An Investigation of Introduction of Technologies. PhD Dissertation, Capella University, 2009.
 7. Setayesh H. A Study of Some Current Health Information Systems in Iran (Persian). M.S. Thesis, Iran: Tehran University of Medical Sciences and Health Services, 2005.
 8. Rhee. Y-H. A Case Study of Employees' Perception of Organizational Characteristics, Subsequent Stress & New Technology Acceptance. PhD Dissertation, University of Wisconsin-Madison, 2004.
 9. Merchant S. Exploring the Influence of Cultural Values on the Acceptance of Information Technology: An Application of the Technology Acceptance Model. Informing Science & Information Technology 2007; 4: 431-443.
 10. Reid M. Integrating Trust and Computer Self-Efficacy into the Technology Acceptance Model: Their Impact on Customers’ Use of Banking Information Systems in Jamaica. PhD Dissertation, Nova Southeastern University, 2008.
 11. Davies L B. An Eploration of the Relationship between Organizational Curture Types and Technology Acceptance in Higher Education. PhD Dissertation, Thomas University, 2010.
 12. Carlstrom ED, Ekman I. Organizational Culture and Change-Implemetating Person Centred Care. Journal of Health Organization and Management 2012; 26(2).
 13. Naranjo-Valencia J C, Jimenez-Jimenez D, Sanz-Valle R. Innovation or Imitation? The Role of Organizational Culture. Management Decision 2011; 49 (1): 55-72.
 14. Chen Q, Chen H-M, Kazman R. Investigating Antecedents of Technology Acceptance of Initial eCRM Users beyond Generation X & the Role of Self-Constural. Electron Commerce Res 2007; 7: 315-339
 15. Saidiannejad S. Examinig the Relationship between Organizational Culture and Information & Communication Technology (ICT) Usage (Persian). MS Thesis, Iran: Islamic Azad University, Research and Science Branch, 2006.
 16. Cornner R M. Organizational Leadership & Institutional Factors Related to the Implementation of Online Educational Programming in California Community Colleges. PhD Dissertation, University of Southern California, 2010.
 17. Kang H. Critical Success Factors in Implementing Process-Oriented Knowledge Management Systems (PKMS) in the Public sector in Korea. Master Thesis, Iowa State University, 2011.
 18. Twati J M, Gammack J G. The Impact of Organizational Culture Innovation on the Adoption of IS/IT: The Case of Libya. Journal of Enterprise Information Management 2006; 19 (2): 175-191.
 19. Taherizadeh S. The Relationship between Sociabilty and Solidarity Dimensions and the Level of Success at Information Technology Implemetation in Organizations (Persian). MS Thesis, Iran: Tarbiat Modares University, 2008.
 20. Yazdi P. Recognizing and Comparison of Organizational Culture in Three Organizations in Ahvaz by Using Harrison Typology (Persian). MS Thesis, Iran: Education & Research Institute of Management and Planning, 2003.
 21. Schmidt M A L. The Influence of External Environment, Organizational Structure, Leadership Style & Organizational Culture on the Implementation of Computer Technology in an Elementary School System. PhD Dissertation, University of Windsor, 1990.
 22. Knowles M C, Reddy P, Konczey K. An Analysis of Different Kinds of Organizayional Culture”, Working Paper 25/02, Monash University, Faculty of Business & Economics, November 2002.
 23. Cohen S L. The Relationship between Organizational Culture & Shared Governance in Northern California Community College District. PhD dissertation, The University of San Francisco, 2003.
 24. An, J-Y. Correlates and Predictors of Consumers’ Health Information & Services Usage Behavior on the Internet: A Structural Equation Modeling Approach. PhD Dissertation, New York University,2005.
 25. Bagheri MA. Customer Acceptance of Internet Banking for Young People in Iran (Persian). MS Thesis, Iran: Tarbiat Modares University, 2008.
 26. Sekaran U (Translation: Saebi M, Shirazi M). Research Methods in Management (Persian), Iran: Education & Research Institute of Management and Planning, 2009.
 27. Yalcinkaya R. Police Officers’ Adoption of Information Technology: A case Study of the Turkish POLNET System. PhD Dissertation, University of North Texas, 2007.
 28. Hooman HA. Analysis of Multivariate Data in Behavioral Research (Persian). Iran: SAMT Publication, 2001.
 29. Alexopoulos D S, Kalaitzidis I. Psychometric properties of Eysench Personality Questionnaire-Revised (EPQ-R) short scale in Greece. Personality & Individual Differences 2004; 3 (7): 1205-20.
 30. Giles DC. Advanced Research Methods in Psychology. USA: Routledge, 2002.
 31. Franklin J D. Successful Implementation of Technology Projects in the Steel Industry: The Effects of Technology Acceptance, Organizational Culture & Leadership. PhD Dissertation, St. Ambrose University, 2006.
 32. Sharoupim M S. Examinig the Impact of Culture and Human Elements on OLAP Tools Usefulness. PhD Dissertation, Northcentral University, 2010.
 33. Shin W S. Individual and Organizational Factors Influencing Korean Teachers’ Use of Technology. PhD Dissertation, Columbia University, 2010.
 34. Hung S-Y, Chen C C, Lee W-J. Moving Hospitals toward E-Learning Adoption: An Empirical Investigation. Journal of Organizational Change Management (JOCM) 2009; 22(3): 239-256.
 35. Chanasuc S, Praneetpolrang P. An Empirical Study on the Effect of Organizational Culture on the Acceptance of eLearning in Thai Higher Education. Fifth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society, December 11-12, 2008, Thailand: 22.1-22.6.
 36. Saviz M. The Study of the Factors Influencing the Successment of IT & IS Usage in Kousar Economic Organization (Persian). Iran: MA Thesis. Shahid Beheshti University, 2006.
 37. Wu J-H, Shen W-S, Lin L-M, et al. Testing the Technology Acceptance Model for Evaluating HealthCare Professionals’ Intention to Use an Adverse Event Reporting System. International Journal of Quality in Health Care 2008; 20 (2): 123-129.
 38. Ghahremani S. A model for e-Learning Acceptance Factors (Persian). MS Thesis, Iran: Tarbiat Modares University, 2008.
 39. An J-Y. Correlates and Predictors of Consumers’ Health Information & Services Usage Behavior on the Internet: A Structural Equation Modeling Approach. PhD Dissertation, New York University, 2005.