نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، فن‌آوری اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده‌ی پیراپزشکی و پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 استاد، مدیریت بهداشت، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 دانشیار، کامپیوتر، دانشکده‌ی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به پیچیدگی و طبیعت پویای تریاژ و چالش‌های پیش رو در انتخاب اطلاعات مورد نیاز در محیط اورژانس، این مطالعه با هدف بهبود کیفیت ثبت داده‌ها و اطلاعات فرایند تریاژ و انتقال آن از شکل کاغذی به ارزیابی تریاژ مبتنی بر رایانه از طریق پردازش مدل داده از انتظارات کارکنان واحد تریاژ از سیستم اطلاعات اورژانس انجام شده است. روش بررسی: این مطالعه‌ی توصیفی روی پرستاران و پزشکان عمومی شاغل در واحد تریاژ بیمارستان‌های تابعه‌ی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی در سال 1388 انجام شد. این مطالعه شامل سه مرحله بود. مرحله‌ی اول جمع‌آوری داده از طریق مصاحبه‌ی نیمه ساختارمند عمیق با سؤالات باز، مرحله‌ی دوم الگوسازی با روش پردازش منطقی و یک‌پارچه (RUP یا Rational unified process) و زبان مدل‌سازی یک‌پارچه (UML یا Unified modeling language) و مرحله‌ی سوم انجام یک مطالعه‌ی دلفی به وسیله‌ی یک پرسش‌نامه‌ی پژوهشگر ساخته‌ی روا و پایا برای تأیید علمی مدل‌ها بود. برای تحلیل داده‌های پرسش‌نامه از آماری‌های توصیفی استفاده شد. یافته‌ها: از طریق مصاحبه با کارکنان واحد تریاژ مشخص شد که عناصر اطلاعاتی مورد نیاز کارکنان واحد تریاژ بر اساس فرایند کاری واحد باید از یک ارتباط منسجم و یک‌پارچه برخوردار باشد. در مرحله‌ی دلفی نتایج نشان داد که 82 درصد از جامعه‌ی آماری با عناصر و ساختار اطلاعات در واحد تریاژ موافق بودند. نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه حاکی از آن بود که کارکنان واحد تریاژ درک گسترده‌ای از تریاژ داشتند و تریاژ را به عنوان فرایندی تشخیص داده‌اند که در آن وخامت بیماری، غربالگری و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به ارزیابی با هم ترکیب می‌شوند. نتایج این مطالعه می‌تواند به منظور هدایت و اولویت‌بندی کردن اطلاعات مورد نیاز در حیطه‌ی تریاژ مصدومین و بیماران بر اساس عملکرد پرستاران و پزشکان تریاژ در سیستم اطلاعات اورژانس مورد استفاده قرار گیرد. واژگان کلیدی: تریاژ؛ سیستم‌های اطلاعات مراقبت اورژانس؛ سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی

عنوان مقاله [English]

Triage Staff Expectations Data Model: Hospital Emergency Information System

نویسندگان [English]

 • Mehdi Kahouei 1
 • Roghayeh Eskrootchi 2
 • Farbod Ebadi Fard Azar 3
 • Hassan Abol Hassani 4

1 Assistant professor, Health Information Technology, Research Center of Social Determinants for Health, School of Paramedicine and Nursing, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

2 Associate Professor, Library and Information Management, School of Management and Informatics, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Professor, Health Management, School of Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Computer, School of Computer, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Given the complexity and dynamic nature of triage and ahead challenges in selecting the required information in emergency environment, this study aimed to improve the registration quality of triage process and shift it from paper-based to computer-based triage assessment through processing of the triage staff expectations data model of emergency information system. Methods: This descriptive study was performed on nurses and physicians working in triage units of affiliated hospital of Tehran, Iran and Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2009. This study was conducted in three steps. The first step was to collect data through interviews; the second step was modeling by methods of rational unified process (RUP) and unified modeling language (UML) and the third step was a Delphi approach to confirm the models scientifically using a valid, reliable and researcher-made questionnaire. Descriptive statistics were used to analyze the questionnaire data. Results: Through interviewing with the triage staff based on working process, we found that triage staff required data elements should have coherent and integrated association. In the Delphi, results showed that 82% of the statistical population agreed with the elements and information structure in the triage unit. Conclusion: The findings suggested that the triage unit staff had a broad understanding of the triage and recognized triage as a process in which the severity of disease, screening and data collection about assessment are combined. The results of this study can be used to guide and prioritize required information in the emergency information system in the triage area of victims and patients base on the triage nurses' and doctors' performance. Keywords: Triage; Emergency Care Information Systems; Hospital Information Systems

 1. Christopher A, Carl H, Schultz Ken TM. Does START Triage Work? An Outcomes Assessment after a Disaster. Annals of Emergency Medicine. 2009;54(3):424-30.
 2. Natural Disasters [home page on the internet]. Articles base, 2009. Available at: http: //www. articlesbase.com/languagesarticles/ Natural-disasters-1440825.html. Accessed
 3. Jul 1, 2012.
 4. Hajian AR, Daneshvar S, Foroughi Zad F, Bidar N. Nurse role in the crisis / disaster with massive casualties. Third international congress of health and disaster management in disaster. Available at the reference site. http: //www. civilica. com/ Paper- ICHMCM03-ICHMCM03_235.html. Accessed jul 2012 [Persian]
 5. Grossman V. Quick Reference to Triage. 2nd ed. USA Philadelphia: Lippincott; 2003.
 6. Gerdtz MF, Collins M, Chu M. Optimizing triage consistency in Australian emergency departments: the Emergency Triage Education Kit. Emerge Med Australas. 2008;20(3):250-9.
 7. Dallaire C, Poitras J, Aubin K, Lavoie A, Moore L, Audet G. Interrater agreement of Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale scores assigned by base hospital and emergency department nurses. CJEM. 2010;12(1):45-9.
 8. Lähdet E, Suserud B, Jonsson A, Lundberg L. Analysis of triage worldwide. Emerg Nurse. 2009;17(4):16-9.
 9. Murray MJ, Bullard M, Grafstein E. Revisions to the Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale Implementation Guidelines. CJEM. 2004;6(6):421-7.
 10. - Health ministry. Review of principles and components of triage system. Available at: http:// darman.umsha.ac.ir/%5Cuploads%5C15_149_TRIAGE.pdf. Accessed 2012, July.
 11. Gilboy N, Tanabe P, TraversDA, Rosenau AM, Eitel DR. Eemergency Severity Index, Version 4: Implementation Handbook. AHRQ publication No. 05-0046. 2009.
 12. Parenti N, Manfredi R, Bacchi Reggiani ML, Sangiorgi D, Lenzi T. Reliability and validity of an Italian four-level emergency triage system. Emerg Med J. 2010 Jul; 27(7):495-8.
 13. The Canadian Association Of Emergency Physicians (CAEP). Implementation Guidelines for The Canadian Emergency Department Triage & Acuity Scale (CTAS). Version: CTAS16.DOC December 16, 1998. http: //www .caep .ca /002 .policies/ 002 02. ctas.h tml. Accessed 9 December 2005.
 14. McNally S. Let's have standards for triage education and practice. A E N J. 2001; 4: 12-4.
 15. Whitby S, Ieraci S, Johnson D, Mohsin M. Analysis of the process of triage: The use and outcome of the national triage scale . Liverpool Health Service, Liverpool, NSW; 1997.
 16. Gerdtz M, F, Bucknall T, K. Triage nurses' clinical decision making. An observational study. Journal of Advanced Nursing. 2001; 35(4): 550-61.
 17. Bucknall T, K. Clinical decision making in critical care nursing practice: decisions, process. [dissertation], La Trobe University, Melbourne 1996.
 18. Safdari R. Informatic and information documentation in emergency. The first conference of quality promotion in emergency management Proc. 2002 Jul, 4. [Persian]
 19. Sadooghi F, Ahmadi M, Asadi F, Jalali Fard B. Health information management. First edition, Tehran: Vazhe Pardaz; 2003. [Persian]
 20. - Ardahali H. Comparison of telecommunication systems of emergency center of Tehran with
 21. medical emergency center in the United States. The first conference of quality promotion in emergency management Proc. 2002 Jul, 23. [Persian]
 22. Sarafi Zade A, Ali Panah A. Management information systems: theories, concepts and applications. Tehran: Mir; 2001.
 23. -Booch G. object-Oriented development, IEEE transactions on software engineering. 1986;2(2): 211-221.
 24. -Reddy, M; Patricia, R; Spence, Paticia. Finding answers Information Needs of a Multidisciplinary Patient Care Team in an Emergency Department. AMIA Annu Symp Proc. 2006: 649–653.
 25. Castner J. Emergency department triage: What data are nurses collecting? J. Emerge Nur. 2011;37(4): 417-22.
 26. -Innes G; Nurray M; Grafstein E. A consensus-based process to difine standard national data elements for a Canadian emergency department information system. CjEM October 2001;3(4): 24-35.
 27. -Data Elements for Emergency Department Systems - Release 1.0 .Centers for Disease Control and Prevention, 1997, 274 p. Available at: http://www.nzdl.org/fast-cgi-bin/library. accessed Jul 2012. 25-Chan JT. CIS (A&E)—the implementation in five hospitals.Hong Kong J Emerg Med 1994;1:54.
 28. -Emergency department information system (EDIS). Available at: http: //www. manitoba - ehealth.ca/ehr_EDIS.html. Accessed 2012 Jul.
 29. Gravel J, Opatrny L, Gouin S. High rate of missing vital signs data at triage in a paediatric emergency department. Paediatr Child Health. 2006 April; 11(4): 211-15.
 30. Sutiono A B, Prssetio S, Ohta T. Designing an emergency medical information system for the early stages of disasters in developing countries: the human interface advantage, simplicity and efficiency. J Med Syst. 2009; 12(3):24-32.
 31. Aronsky D, Jones I, Raines B, Hemphill R, Mayberry S R, Luther M A, Slusser T. An Integrated Computerized Triage System in the Emergency Department. AMIA Symposium Proc. 2008, 16.
 32. Goranssson D, Ehnfors M, Fontey ME, Ehrenberg A. Thinking strategies used by registered nurses during emergency department triage. J Adv Nurs. 2088;61(2):163-72.