نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات بیماری‌های مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

2 استاد، مغز و اعصاب، مرکز تحقیقات بیماری‌های مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: ترخیص با رضایت شخصی، ترک بیمارستان با وجود توصیه‌های پزشکی می‌باشد که می‌تواند نشانگر نارضایتی بیماران و یک مشکل با اهمیت قابل توجه باشد. این پژوهش به شناسایی دلایل ترخیص با رضایت شخصی در مرکز آموزشی و درمانی شفا پرداخته است. روش بررسی: این پژوهش به صورت بررسی مقطعی در بیماران مرخص شده در شش ماهه‌ی دوم سال 1389 در بیمارستان شفا انجام شده است. علت ترخیص در 9295 نفر از بیمارانی که ترخیص با میل شخصی شده بودند، در چک لیست محقق ساخته وارد گردید و با نرم‌افزار SPSS نتایج تجزیه و تحلیل شدند. روایی با روایی محتوا و صوری، پایایی آن با روش Split-half سنجش شد (78/0 = r). داده‌ها با آمار توصیفی تحلیل گردید. یافته‌ها: میزان رضایت شخصی در بخش‌های بستری 19/5 درصد و در بخش اورژانس نیز میزان ترخیص با میل شخصی 61/10 درصد است. از نظر آماری اختلاف معنی‌داری بین جنسیت و وضعیت تأهل در بیماران بستری و سرپایی دیده نشد. 45 درصد از موارد ترخیص با میل شخصی به علل مربوط به بیمارستان و 55 درصد موارد ترخیص با میل شخصی مربوط به علل شخصی بوده است. نتیجه‌گیری: در مرکز آموزشی و درمانی شفا می‌توان با راه‌کارهایی مانند افزایش آگاهی بیماران از عوارض احتمالی بیماری، طرح‌ریزی برنامه‌ی درمان برای بیماران، ایجاد فضای مناسب برای استراحت بیماران و همراهیان، طراحی فضای سبز و محیطی خوشایند و ... از میزان ترخیص با رضایت شخصی کاست.   واژه‌های کلیدی: ترخیص بیمار؛ رضایت شخصی؛ بیماران؛ بیمارستان‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Patients’ Reasons for Discharge against Medical Advice in Shafa Hospital, Kerman, Iran

نویسندگان [English]

 • Mahdieh Khorasani Zadeh 1
 • Hossein Ali Ebrahimi 2

1 Health Information Management, Neurology Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

2 Professor, Neurology, Neurology Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

چکیده [English]

Introduction: Discharge against medical advice (DAMA) can be an important indicator of patient dissatisfaction. This study examined the reasons for the DAMA in Shafa hospital (Kerman, Iran). Methods: This was a descriptive cross-sectional study within August 2010 to March 2011 on patients in this hospital. Over 9295 inpatients were discharged, 483 had DAMA and were assigned 190 contacts and out of 3600 outpatients, 382 had DAMA and 128 contacts. Results: The rate of personal satisfaction for discharge in hospital wards was 5.19%. And it was 10.61% in outpatient which showed no statistically significant differences between the men and women. 45% of the personal desires to cause of hospital and 55% of hospital discharge with a personal desire reasons. Conclusion: In Shafa hospital, we might decrease the DAMA with treatment strategies such as increasing patient awareness from potential complications of the disease, the treatment plan for patients, creating a good atmosphere to relax patients, appropriate landscape design environment and etc. Keywords: Patient Discharge; Personal Satisfaction; Patients; Hospitals

 1. - Feizi, A. Mohammadi,R. Patients' views about the factors affecting the patient's confidence to nurse.Journal of Medical Sciences 2006 ;52(13): 177
 2. [Persian]
 3. - Kavusi, Z. Hatam,N. et al.Factors affecting the rate of patients discharged with a personal satisfaction in of Shiraz Namazi Hospital in Last quarter 1388." Available at: URL http://www.sid.ir .Accessed july 2011
 4. -Rangrazejedi, F.Rangrazejedi, M. Rezaeemofrad,M, et al. Discharge for inpatient hospitals affiliated with the personal satisfaction in the city of Kashan University of Medical Sciences the first half year 1387. Hakim Research.2010; 13(1);33-39 [Persian]
 5. -Rangraze jedi, F. Rabiee,R. What is rate of respect the rights of patients in Government hospital in Kashan. Available at: URL http://moloodjafari.blogspot.com/ Accessed 2011[Persian]
 6. - Omidvari, S. Scrutinizing the factors affecting patient satisfaction research. Electronic Journal Sepid weekly 2006; 256 . Available at: www.sepidweekly.ir [Persian]
 7. - Hwang, S. Gupta,R. What happens to patientswho leave hospital against medical advice? CMAJ 2003
 8. - JeremiahJ, O. Stein , A. Who leaves againstmedical advice? J Gen Intern Med 2003;10: 403-405.
 9. - Carrese, J. Refusal of care:patient's well-being and physicians ethical obligations; but doctor, I want to go home. JAMA 2006; 296(6): 691-695.
 10. - Mohagheghi, M. Public hospitals have no choice. Electronic Journal Sepid Weekly 2011; 256 . Available at: www.sepidweekly.ir.[Persian]
 11. - Marandi,S. Bottleneck, and strategies to increase the satisfaction of the public hospitals
 12. Lack of resources, time and cause. Electronic Journal Sepid weekly 2011;256:3. Available at: www.sepidweekly.ir [Persian]
 13. -Discharge Against Medical Advice (AMA). Available at: URL aportal.arakmu.ac.ir. Accessed 2011[Persian]
 14. - barati, O. Sadaghat, M.Discharge Against Medical Advice (AMA).2008 . Available at: www.zums.ac.ir. Accessed 2011[Persian]
 15. - Tavallaei, S. Asari, S et al. Discharge against medical advice from Psychiatry Ward. Journal of Military Medicine 2006; 8(1): 24-30[Persian]
 16. - Hajavi, A.Sarbaz, M.Moradi, N.Medical records.Tehran.electronic rayan;1999.338.[Persian book].
 17. - Alimadadi, H. How satisfied are patient from the public hospitals? Electronic Journal Sepid Weekly 2011;256: 12. Available at: www.sepidweekly.ir [Persian]
 18. - Ghazizadehhashemi, S. Takes years to fix problems in public hospitals. Electronic Journal Sepid weekly 2011; 256. Available at: www.sepidweekly.ir [Persian]
 19. - Kabirzadeh, A. Mohseni saravi,B et al. Evaluation and release of personal satisfaction in childrenwithBooAliHospital.2009 Available at:
 20. URL :hamayesh.shmu.ac.ir/ [Persian]
 21. - Karimi, S. reasons fail in public hospitals to roads and wells satisfaction of the patient. Electronic Journal Sepid weekly 2011;256. Available at: www.sepidweekly.ir [Persian]