نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 کارشناس، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: وب سایت‌های کتابخانه‌های ملی پزشکی، دارای توانمندی‌هایی هستند که علاوه بر تغییر برنامه‌ها و روش‌های کاری، زمینه‌ی ارایه‌ی خدمات اطلاعاتی را به قشر وسیعی از دست اندر کاران نظام سلامت جامعه فراهم می‌کنند. از این‌رو، پرداختن به ضریب کاربرد پذیری آن‌ها، حایز اهمیت و ارزش افزوده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی و مقایسه‌ی مؤلفه‌های مطرح در کاربرد پذیری وب سایت کتابخانه‌های ملی پزشکی آمریکا و ایران بوده است تا از این طریق، نیازهای اطلاعاتی کاربران و خدمات درخواستی آنان به بهترین نحو تأمین شود. روش بررسی: پژوهش حاضر، کاربردی و از نوع توصیفی بود. در این مطالعه، با استفاده از شیوه‌ی ارزیابانه، وب سایت‌های کتابخانه‌های ملی پزشکی آمریکا و ایران، از نقطه نظر کاربرد پذیری در سه ماهه‌ی اول سال 1390 مورد ارزیابی و مقایسه‌ی تطبیقی قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهه‌ی وارسی مشتمل بر 11 معیار (159 مؤلفه) بود که در نتیجه‌ی مطالعه‌ی متون و منابع و پژوهش‌های مشابه تدوین گردید. روایی صوری و محتوایی این ابزار، با نظر متخصصان تأیید گردید. به منظور تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش از آمار توصیفی (فراوانی، درصد و میانگین) استفاده شد. یافته‌ها: وب سایت کتابخانه‌ی ملی پزشکی آمریکا در معیار اعتبار اطلاعات 95 درصد، معیار صحت اطلاعات 100 درصد، معیار روزآمد بودن اطلاعات 87 درصد، معیار سطح پوشش مخاطبان خاص 100 درصد، معیار نماهای تعاملی و تبادلی 74 درصد، معیار عینیت اطلاعات 100 درصد، معیار ناوبری 99 درصد، معیار نماهای غیر متنی 90 درصد، معیار دسترس پذیری 100 درصد، معیار کارآمدی 98 درصد و معیار ویژگی‌های ظاهری 100 درصد با سیاهه‌ی ارزیابی همخوانی داشت. وب سایت کتابخانه‌ی ملی پزشکی ایران در معیار اعتبار اطلاعات 36 درصد، معیار صحت اطلاعات 81 درصد، معیار روزآمد بودن اطلاعات صفر درصد، معیار سطح پوشش مخاطبان خاص 81 درصد، معیار نماهای تعاملی و تبادلی 19 درصد، معیار عینیت اطلاعات 21 درصد، معیار ناوبری 65 درصد، معیار نماهای غیر متنی 27 درصد، معیار دسترس پذیری 85 درصد، معیار کارآمدی 38 درصد و معیار ویژگی‌های ظاهری 67 درصد با سیاهه‌ی ارزیابی همخوانی داشت. در کل، کتابخانه‌ی ملی پزشکی آمریکا در سطحی معادل 96 درصد و کتابخانه‌ی ملی پزشکی ایران در سطحی معادل 48 درصد، موفق به رعایت مؤلفه‌های کاربرد پذیری وب سایت شده بودند. نتیجه‌گیری: ضعف در کارایی و تعامل بهتر با کاربران در وب سایت کتابخانه‌ی ملی پزشکی ایران به خصوص در معیارهای اعتبار اطلاعات، روزآمدی اطلاعات، نماهای تعاملی و تبادلی، نماهای غیر متنی، عینیت اطلاعات و کارآمدی مشهود است. بنابراین لازم است، نسبت به طراحی وب سایت کتابخانه‌ی ملی پزشکی ایران توجه بیشتری شود و گام‌های استوارتری از سوی طراحان آن جهت مرتفع نمودن مشکلات، برداشته شود. واژه‌های کلیدی: ارزیابی؛ کتابخانه‌ی دیجیتال؛ کتابخانه‌ی ملی پزشکی آمریکا؛ کتابخانه‌ی ملی پزشکی ایران

عنوان مقاله [English]

Comparative Evaluation of Websites of United States National Library of Medicine and Iranian National Library of Medicine

نویسندگان [English]

 • Sedigheh Mohammadesmaeil 1
 • Farideh Movahedi 2

1 Assistant Professor, Library and Information Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Medical Library and Information Sciences, School of Health Management and Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Nowadays and with the increasing role of the worldwide web as one of the most important sources of information on the one hand, and the enhancement of its usability on the other, it is necessary for the web designers and developers to be familiar with the criteria that make a web portal usable. Therefore, the present study aimed to provide knowledge about the criteria of usability in United States National Library of Medicine (NLM) in comparison to Iranian National Library of Medicine (INLM). Methods: Taking a critical approach, this article examined web portal of NLM in comparison to INLM, in order to conduct a reliable assessment. The tools for data collection was an explanatory checklist, developed by the researchers based on the review of the literatures consisted of 159 components. Desired portals were measured by it. In order to analyze research findings, descriptive statistics (frequency and percentage) used. Results: In general, the results showed that the evaluation of usability in NLM portal, compared to the overall assessment in accordance with all the sub-criteria, in index portal, (with 676 points), was 96%, and it was 48% in INLM. Conclusion: Considering the increase of expansion for web portals and their roles, web portal usability evaluation ensures web designers about the usability of their websites for satisfying their general users. According to the value place of national library as the golden gateway to access quick easy and unlimited medical information, considering its web usability can be useful. Obviously, each information service exists for the sole purpose of satisfying its users, and all its activities, services and products are geared towards this purpose. How well this purpose is served is a measure of the usefulness of that information service. Keywords: Evaluation; Libraries, Digital; United States National Library of Medicine; Iranian National Library of Medicine

 1. Asqari Poudeh, Ahmad-Reza.” Review of Elements and Features Involved in Design of University Libraries Websites”, MA thesis in Librarianship and Information, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mashhad Ferdowsi University.2001
 2. Alexander, Janet, Web knowledge: How to Assess Existing Information on the Web and Develop such Pages. Translated by Sedighe Mohamadesmaeil. Tehran: Dabizesh.2004
 3. Alexander JE , Tate MA, Web Wisdom: who to evaluate and create information quality on the web. London, Mahwah, NewJersey.LEA: (Lawrence Erlbaum Associates).1999
 4. Back SE:Evaluation criteria: the good, The Bad and The Ugly: Or, Why It’s a Good Idea to Evaluate Web Sources.1997. Available at: www.lib.nmsu.edu/instruction/evalcrit.html.
 5. Barker J:Finding Information on the Internet: A Tutorial University of California .2004. Available at: www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Evaluate.html.
 6. Barker J:Evaluating Web Pages: Techniques to Apply & Questions to Ask.” VC Berkeley – Teaching Library Internet Workshops, 12sep.2003.2003Available at: www.Lib.berkeley.edu/Teaching Lib/Guides/Internet/Evaluated.html.
 7. Berger P:Web Evaluation Guide: Tramline, Incorporated.1999. Available at: www.infosearcher.com/cybertours/tours/touro4/-tourlaunch1.html.
 8. Bertot JC. et al. Functionality, usability and accessibility: Interactive user-centered evaluation strategies for digital libraries, Performance Management and Metrics, 2006; Vol. 7 No. 1. 17-28.
 9. Braynik G: Automatic Web Usability Evaluation: What need to be done? (29jan.2003): 1-16. 2003. Available at: www.usable.binghamton.edu.atomatic Thesis.html.
 10. Clay ES. Content management and library web site. Public Library. 42(5). Sep/Oct, 2003. 278-279.
 11. Doubleday A, Ryan M ,Springett M and Sutcliffe A. “A comparison of usability techniques for evaluating design”, Proceedings of the Conference on Designing Interactive Systems: Processes, Practices, Methods and Techniques, Amsterdam.1997
 12. Engle M: Evaluating Websites: Criteria and Tools. New York Library Association Conference, Saratoga Springs, NY. (October 1996): 1-3. Available at: www.Library.Cornel.edu/Okuref/research/Webeval.html.
 13. The Essential Web Site Usability Checklist. 2007. Available at: www.dailybits.com.
 14. Fogg BJ.et al. What Makes Websites Credible? A report on a large quantitative study. CHI, 2001,vol.3, no.1
 15. Haji Zeinolabedini Mohsen, Leila Maktabifard and Farida Osara . Analysis of World National Libraries Websites' Links. Journal of Educational Sciences and Psychology,2005; Vol. 7, No. 1.p.173-193
 16. Hassanzadeh Mohammad, Navidi Fatemeh .Web site accessibility evaluation methods in action: A comparative approach for ministerial web sites in Iran .Journal of the Electronic Library,2010;vol. 28, No.6.p.789-803.
 17. Hupp J: Test Your Web Site: A 57- Point Checklist for Maximum Usability.2007. Available at: www.virtualhosting.com.
 18. Jafari A. Optimizing Campus Web Sites. EDUCASE QUARTERLY, 2000;No.2.p.56-58.
 19. Johnson Steve , Pages for Offer and Reception of Library Resources Materials on the Web. Translated by Sediqhe Mohamadesmaeil. Ettela' Shenasi, 2003;autumn(1): 169-187.
 20. Khansari Jiran, Development of Successful Websites for Small University Libraries. San'at-e Barq,2002; Nov(54):24-28.
 21. Kirkpatrick CH., “Getting two for the price of one: accessibility and usability”, Computers in Libraries, 2003; 23(1): 26-9, available at: www.ebscohost.com (accessed 4 October 2008).
 22. Law L and Hvannberg ET, “Complementarity and convergence of heuristic evaluation and usability test: a case study of universal brokerage platform”, Proceedings of the Second Nordic Conference on Human-computer Interaction, October 19-23, Aarhus.2002
 23. Leggett D, Quick Usability Checklist.2009. Available at: www.uxbooth.com.
 24. Mazinani Ali, Library and Librarianship. Tehran: Organization of Study and Development of university Textbooks in Humanities (SAMT).2002
 25. Meyers PJ, 25-Point Web Site Usability Checklist, 2008. Available at: www.usereffect.com.
 26. Mohamadesmaeil Sediqheh.“Assessment of Usability of Websites of Industrial Universities”. Doctoral thesis in Library and Information Sciences. Tehran: Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran.2004
 27. Mohamadesmaeil Sediqheh, Assessment of Usability of Websites of Industrial Universities. Book Quarterly,2005; 16(1)
 28. Mohamadesmael S, Kazemikouhbonani S. National Libraries Website Access ability in the Middle East Countries. Book Quarterly 2011; 22(1): 57.
 29. Moradi Gh, Ahmadi M , Zohoor A, Ebadifardazar F, Saberi M. Evaluation of structure and content of websites of the educational hospitals in Iran-2007. Health Information Management2007;4(2):184.
 30. Nadler DM, Furman VM, Access board issues final standards for disabled access under Section 508 of Rehabilitation Act, Government Contract Litigation Reporter, 2001;14(19):14.
 31. National Science Foundation (NSF), Universal Design of College Algebra.2004. Available at: www.usablealgebra.landmark.edu.
 32. Navidi Fatema.” Assessment of Accessibility of Websites of Ministries of the IRI Government”. MA Thesis in Librarianship and Information, Tarbi'at-e Modarres University. 2007
 33. Nielsen J, Designing Web Usability, New Riders Publishing, Indianapolis, IN.2000
 34. Nielsen J, Coyne K, Tahir Marie, Make It Usable - Web Site Usability Magazine, (6 feb.2001): 1-5.2001.Available: http://www.Pcmag.com/article2/0,4149,33821,00.asp,23jan.2003.
 35. Nowrouzi Ali-Reza, Review of Participation of Iran in Web. Book Quarterly, winter 2006.
 36. Osara Farida , Moradmand Ali, Identification of Major Feature in Design of Websites of World National Libraries with a View to Presenting an Appropriate Model for Quality promotion of Website of IRI's National Library. Information Quarterly,2006; autumn and winter(1,2):170-190.
 37. Osara Farida, Criteria s for Assessment of Internet Sources. Book Quarterly, 2002; summer13(2): 61-73.
 38. Providenti M III , Zai R . “Web accessibility at Kentucky’s academic libraries”, Library Hi Tech, 2007;25(4): 478-93.
 39. Reza'I Sharifabadi Saeed , Foroudi Noushin, Assessment of Web Pages of Iran's University Libraries with a Model Presented. Book Quarterly, 2002; winter 13(4):12-19.
 40. Sandberg Robert, Assessment and Usability Test of Company Specific Hardware Configuration Tool. University essay from link Öpings Universitet/Instituation fÖr datavetenskap.2009
 41. The SEO File: Usability Checklist.2009. Available at: www.theseofiles.co.uk.
 42. Sloan John Rampo, College Web Design Standards. Rampo College of New yersey Statements and policies.2001.[on-line].Available: http://www.guide.rampo.edu 1/content/Webstandards.html.
 43. Stueart RD, Library and Information Center management .fifth edition. Endewood, Colorado: Libraries Unlimited; INC.1998
 44. Sullivan T, Matson R, Barriers to use: Usability and Content Accessibility on the Web’s Most Popular Sites. Interdisciplinary Ph.D. program in information Science, University of North Texas, Denton.2000
 45. Tran LA, “Evaluation of community web sites: a case study of the Community Social.2000
 46. Planning Council of Toronto web site”, Online Information Review,33(1): 96-116.
 47. Tungar MN, Heuristic Evaluation.2002. Available at: http://www.cc.gatech.edu/~manas/cs8803a/Heuristic.pdf.
 48. Usability Guidelines Information Science & Technology.2004. Available at: www.web.mit.edu.
 49. Web Usability Checklist, The College of New Jersey.2008. Available at: www.tcng.edu.
 50. Weibel SL, the World Wide Web and Emerging Internet Resource Discovery Standards for Scholarly Literature. Library Trends,1995;43(4): 627-664.
 51. Wilson S, World Wide Web Design Guide. Indianapolis. IN: Hayden Books, 1995.
 52. Wixon D., “Evaluating usability methods”, Interactions, July/August.2003
 53. Zaphiris P, Darin Ellis R, Website Usability and Content Accessibility of The Top USA Universities. Dertoit, MI: Institute of Gerontology and Dept of Industrial and Manufacturing Engineering Wayne State University.2001
 54. 50 Web Usability Tips to Attract and Retain Web Visitors.2009. Available at: www.doshdosh.com.