نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 مربی، کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشکده‌ی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران

چکیده

مقدمه: سازمان‏دهی کاربرمحور اطلاعات، یکی از مهم‏ترین اهداف علوم کتابداری و اطلاع‏رسانی است. برای نیل به این هدف، IFLA (International federation of library associations) الگوی اف.آر.بی.آر. (Functional Requirements of Bibliographic Records یا FRBR) را ارایه کرده است. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل روابط کتاب‌شناختی کتاب‏های فارسی منتشره‌ی حوزه‌ی علوم پزشکی در فاصله‌ی سال‏های 89-1385 بر اساس الگوی اف.آر.بی.آر. و بررسی میزان تطابق این الگو با کتاب‏های حوزه‌ی علوم پزشکی انجام شد. ‏روش بررسی: روش پژوهش پیمایش توصیفی و جامعه‌ی این پژوهش شامل کلیه‌ی پیشینه‏های کتاب‌شناختی حوزه‌ی علوم پزشکی موجود در OPEC (Online public access catalog ) کتابخانه‌ی ملی ایران به تعداد 105/926 کتاب فارسی در فاصله‌ی سال‏های 89-1385 بود. روش جمع‏آوری داده‏ها، به صورت سرشماری و از طریق مراجعه به اپک کتابخانه‌ی ملی ایران و مشاهده‌ی مستقیم بود. داده‏ها پس از گردآوری و ورود به رایانه و استفاده از نرم‏افزار Excel، تجزیه و تحلیل شد و در قالب جداول و نمودارها در راستای نیل به اهداف پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. ‏یافته‏ها: یافته‏ها نشان داد که در فاصله‌ی سال‏های مورد بررسی از مجموع 105926 کتاب‏ فارسی منتشر شده، 3781 کتاب (معادل 56/3 درصد) در حوزه‌ی علوم پزشکی بود. از مجموع کل کتاب‏های حوزه‌ی علوم پزشکی نیز تنها 390 کتاب (معادل 31/10 درصد) دارای روابط کتاب‌شناختی اثر به اثر بودند. بیشترین فراوانی انواع روابط کتاب‌شناختی در بین کتاب‏های فارسی حوزه‌ی علوم پزشکی در فاصله‌ی سال‏های مورد بررسی، «تلخیص» بود و در مراتب بعدی، روابط «اقتباس و متممی» (ضمیمه‏ای) قرار داشتند. ‏نتیجه‏گیری: هر چند که الگوی اف.آر.بی.آر در سازمان‏دهی دانش بسیار مورد تأکید است، اما به دلیل تفاوت ماهوی علوم پزشکی با سایر علوم و ماهیت تجربی بودن آن، میزان روابط کتاب‌شناختی اثر به اثر، به عنوان پایه‏های اف.آر.بی.آر. در آن بسیار کم است. از این‌رو، در شرایط کنونی به نظر می‏رسد که اجرایی کردن اف.آر.بی.آر. در سازمان‏دهی کتاب‏های حوزه‌ی علوم پزشکی، حداقل در بخش روابط کتاب‌شناختی اثر به اثر مقرون به صرفه نباشد. ‏واژه‏های کلیدی: تحلیل؛ اطلاعات کتاب‌شناختی؛ مدیریت دانش؛ کتاب‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing Bibliographic Relationships between Persian Medical Books based on Functional Requirements for Bibliographic Records

نویسندگان [English]

 • Seyed Javad Ghazi Mirsaeid 1
 • Masoud Mohammadi 2

1 Assistant professor, Medical Library and Information Sciences, Health Information Management Research Center, School of Paramedics, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Lecturer, Library and Information Sciences, School of Nursing, Abadan University of Medical Sciences, Abadan, Iran

چکیده [English]

Introduction: One of the most important goals of library and information sciences is the user-oriented organization of information. Thus, the International Federation of Library Associations (IFLA) presents the functional requirements for bibliographic records (FRBR) model. This study examined the bibliographic relationships between Persian medical books based on the FRBR model, during 2006 to 2011 and reviewed the compliance rate of this model with the Persian medical books. Methods: This was a descriptive survey. The study population consisted of all the medical bibliographic records in the National Library of Iran’s online public access catalog (OPAC) during 2006 to 2010. The data were collected using National Library of Iran OPAC. Method of data collecting was direct observation of bibliographic records in National Library of Iran OPAC. After collecting data and creating tables and figures in Microsoft Excel Software, the data were analyzed to fulfill the research objectives and also to draw conclusions. Results: The results showed that out of total 105,926 books published in Persian, 3,781 books, i.e. equivalent to 3.56% were in the field of medical sciences. In total number of medical Persian books, only 390 books, i.e. equivalent to 10.31%, had the work-to-work bibliographic relationships. The most common types of bibliographic relationships in Persian medical books in the studied years consequently were "summarization", "adaptation" and "supplement”. Conclusion: Although the FRBR model is much emphasized, because of substantial differences of medical sciences with other sciences, especially the humanities (e.g. literature and arts), its experimental nature is very low based on scientific methodology [experiment, observation, hypothesis and conclusion by (proof theory)], the rate of "work-to-work bibliographic relationships", as the basic concept of FRBR. At present, according to this survey, implementation of FRBR in cataloging and organizing books in the field of medical sciences would not be cost effective. Keywords: Analysis; Bibliographic Information; Knowledge Management; Books

 1. Fattahi R. Revision in Anglo-American cataloging rules. Faslnameh Ketab 1997; 8(4): 39-54 [Article in Persian].
 2. Hayati Z., Erfanmanesh M. Survey and Comparison between Anglo-American rule and FRBR. Faslnameh Ketab 2009; 21(1): 115-130 [Article in Persian].
 3. IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records. Functional Requirements for Bibliographic Records: Final report. München: K. G. Saur, 1998. (UBCIM Publications, New Series, V. 19). Also available at: http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr.html. [cited 2010 2011 march 5]
 4. Hadro J. Library of Congress, National Agricultural Library, and National Library of Medicine issue joint statement. Library Journal. 2008. available at: http://www.libraryjournal.com/article/CA6561378.html [cited 2011 may 18].
 5. Zarezade F. Evaluation of bibliographic relationships in cataloging of national library of Iran. Faslnameh Ketab 2002; 13(4): 20-29 [Article in Persian].
 6. Haji zeinolabedini M. Feasibility of using Functional Requirement for Bibliographic Records model in Persian bibliographic records [Dissertation in persian] Ahwaz: Faculty of Psychology and Education; 2010.
 7. Arastoopoor S. Evaluation of conformity of Iran MARC and FRBR and computerized user viewpoints about the proposed entities in this models [Dissertation in persian] Mashhad: Faculty of Psychology and Education; 2010.
 8. Arastoopoor S., Fattahi R., Parirokh M. Bibliographic families in the computerized catalogues: users viewpoints to family of Firdausi’s Shahnameh in FRBR approach. Faslname ketabdari va etelaresani 2011; 53(14). [Article in Persian].
 9. Hashizume A. Characteristics of works in a Japanese Library catalog from the view point of FRBR: A case study of Keio University Library OPAC case study. Library and Information Science 2007; 58: 33-48.
 10. Bennett R., Lavoie B.F., O’Neill E.T. The concept of a work in WorldCat: An application of FRBR. Library Collections, Acquisitions, and Technical Services 2003; 27(1): 45-59.
 11. Kim J.H., Moon J.H. Korean books and FRBR: An investigation. Electronic Library and Information Systems 2010; 44(33):215-228.
 12. Arsenault, C.; Noruzi, A. Work-to-work bibliographic relationships from FRBR point of view: A Canadian perspective. CAIS/ACSI 2011, 39th Annual Conference of the Canadian Association for Information Science, “Exploring Interactions of People, Places and Information”, Fredericton (N-B), Canada. 2-4 June. 2011.